Różne przejawy niepełnosprawności intelektualnej dzieci-Autyzm i FAS

Liczba stron: 122

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 4

Rozdział I.
Autyzm w świetle literatury przedmiotu
1.1. Autyzm jako choroba 6
1.2. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu 13
1.3. Rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem 21
1.4. Edukacja dziecka autystycznego 24

Rozdział II.
Alkoholowy zespół płodowy w świetle literatury przedmiotu
2.1. Pojęcie FAS. Kryteria diagnostyczne schorzenia 32
2.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS 39
2.3. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań empirycznych 47
2.4. Dziecko z zespołem FAS w szkole 50

Rozdział III.
Metodologiczne założenia badań własnych
3.1. Cel oraz przedmiot badań 64
3.2. Problemy badawcze 5
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 69
3.4. Organizacja i przebieg badań 74

Rozdział IV.
Sytuacja szkolna dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w świetle wyników badań własnych.
4.1. Dziecko z FAS – studium przypadku 76
4.1.1. Identyfikacja problemu 76
4.1.2. Geneza i dynamika zjawiska 77
4.1.3. Propozycje rozwiązania problemu 88
4.2. Dziecko autystyczne – studium przypadku 90
4.2.1. Identyfikacja problemu 90
4.2.2. Geneza i dynamika zjawiska 94
4.2.3. Propozycje rozwiązania problemu 101

Zakończenie 105
Bibliografia 108
Aneks 111

Wstęp

Praca magisterska pod tytułem „Różne przejawy niepełnosprawności intelektualnej dzieci-Autyzm i FAS” jest starannym i gruntownym badaniem dwóch specyficznych i skomplikowanych przypadków niepełnosprawności intelektualnej: autyzmu i alkoholowego zespołu płodowego (FAS). Temat ten, choć niezwykle istotny, jest często niedoceniany, a analiza złożoności i specyfiki tych schorzeń, które są przedmiotem niniejszej pracy, jest niezbędna do zrozumienia i poprawy jakości życia osób z nimi żyjących.

Podjęcie się badania takiego tematu wymagało od autora nie tylko przeglądu literatury przedmiotu, ale również gruntownego zrozumienia i analizy różnych aspektów życia osób dotkniętych tymi schorzeniami. Tematyka ta jest niezwykle ważna z perspektywy edukacyjnej, społecznej i psychologicznej, dlatego praca ta może być cennym źródłem informacji dla nauczycieli, psychologów, rodziców, a także dla wszystkich tych, którzy pragną lepiej zrozumieć problemy związane z autyzmem i FAS.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autor omawia autyzm jako chorobę, a także przyczyny, diagnozę i terapię autyzmu. W tym kontekście omówione zostały również rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem oraz edukacja dziecka autystycznego. Rozdział drugi jest poświęcony alkoholowemu zespołowi płodowemu, w którym autor omawia pojęcie FAS, kryteria diagnostyczne schorzenia, a także neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS. Omówione zostały również ciąża a picie alkoholu w świetle badań empirycznych oraz sytuacja dziecka z zespołem FAS w szkole.

Rozdział trzeci poświęcony jest metodologii badań własnych, w tym celowi i przedmiotowi badań, problemom badawczym, a także metodom, technikom i narzędziom badawczym. W tym kontekście omówiona została również organizacja i przebieg badań. Ostatni, czwarty rozdział, jest poświęcony analizie sytuacji szkolnej dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w świetle wyników badań własnych. W tym rozdziale przedstawione zostały studia przypadków dziecka z FAS oraz dziecka autystycznego, w tym identyfikacja problemu, geneza i dynamika zjawiska, a także propozycje rozwiązania problemu.

Studia przypadków przedstawione w czwartym rozdziale szczególnie pokazują, jak teorię można przekształcić w praktykę. Autor nie tylko identyfikuje problemy, z jakimi borykają się dzieci z autyzmem i FAS, ale także proponuje konkretne strategie i interwencje, które mogą pomóc im osiągnąć sukces w szkole i w życiu.

Celem tej pracy jest nie tylko dostarczenie czytelnikom solidnej podstawy teoretycznej na temat autyzmu i FAS, ale również zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty związane z tymi schorzeniami. Praca ta jest wynikiem długotrwałych badań, które obejmowały zarówno analizę literatury, jak i przeprowadzenie badań własnych. Dzięki temu, praca ta ma charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny, co jest jej niewątpliwym atutem.

Praca ma na celu nie tylko zwiększenie wiedzy na temat autyzmu i FAS, ale także przyczynienie się do poprawy jakości życia dzieci dotkniętych tymi schorzeniami. Autor ma nadzieję, że wnioski z tej pracy przyczynią się do dalszych badań w tym obszarze i będą inspiracją dla innych, którzy chcą poświęcić swoje życie na pomoc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną. Ta praca magisterska to nie tylko ważny wkład w naukę o niepełnosprawności intelektualnej, ale też wyraz głębokiego zrozumienia i empatii dla dzieci żyjących z tymi schorzeniami.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print