Rola aktywności zawodowej w życiu osób z głębszym upośledzeniem umysłowym

Liczba stron: 62

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Rozdział I
1. Niepełnosprawność intelektualna w naukach pedagogiczno psychologiczno-medycznych….
1.1. Etiologia i klasyfikacja upośledzenia umysłowego….

Rozdział II
2. Pojęcie aktywności zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym…….
2.1. Aktywność zawodowa – jej definicje i charakterystyka…
2.2 Osoby z głębszym upośledzeniem umysłowym w pracy zawodowej – zawody, placówki, kształcenie w szkołach specjalnych i szkołach życia-funkcje aktywności zawodowej…

Rozdział III
3. Metodologia badań………….
3.1 Problematyka badawcza………
3.2 Metody i narzędzia badawcze….
3.3 Charakterystyka badanych……..

Rozdział IV
4. Analiza wyników badań…..

Problematyka aktywności zawodowej osób upośledzonych umysłowo jest obecnie często podejmowana. W mediach prowadzi się akcję „niepełnosprawni w pracy”, a w ośrodkach uniwersyteckich podkreśla się na konferencjach naukowych rehabilitacyjną i terapeutyczną role pracy w kompensacji osób niepełnosprawnych. Celem niniejszej pracy będzie pokazanie płaszczyzn aktywności zawodowej osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Motywacją do napisania rozprawy na ten właśnie temat było osobiste doświadczenia i kontakty z osobami niepełnosprawnymi. Okazuje się, że mogą być one pełnowartościowymi pracownikami na wielu stanowiskach i – jeśli stworzy im się odpowiednie warunki pracy – nierzadko mogą pracować nawet lepiej niż osoby w normie intelektualnej.

Niniejsza praca będzie się składać z trzech podstawowych części. Pierwsza część – teoretyczna – będzie obejmowała rozdział pierwszy i rozdział drugi. Część druga będzie miała formę metodologiczną, a trzecia – ostatnie – będzie empiryczna próbą wyciągnięcia wniosków z badań własnych.

W rozdziale pierwszym skupie się na upośledzeniu umysłowym, jako jednostce etiologiczno-społecznej. Będę się starała przytoczyć definicję upośledzenia umysłowego, a także podać cechy charakterystyczne osób z upośledzeniem. Oczywiście dokonana też będzie w tym miejscu klasyfikacja upośledzenia, by w późniejszej części zająć się już tylko osobami z głębszym upośledzeniem.
Rozdział drugi będzie w całości poświęcony zagadnieniom aktywności zawodowej. Przy czy chciałabym zastosować tutaj podejście interdyscyplinarne i prześledzić publikację z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki jednocześnie. Podane zostaną więc różne definicję aktywności zawodowej, jak również charakterystyka tej kwestii. Później – niejako w połączeniu rozważań pierwszego i drugiego rozdziału – zajmę się kwestią osób głębiej upośledzonych umysłowo w środowisku pracy. Będą tu przytoczone liczne przykłady tych osób na stanowiskach pracy zawodowej oraz przybliżone placówki, w których przygotowuje się te osoby do pracy i w których te osoby mogą wykonywać swoje czynności zawodowe. Istotna częścią rozdziału będą też funkcje aktywności zawodowej w życiu osób głębiej upośledzonych umysłowo.

W rozdziale trzecim podane będą metodologiczne podstawy badań własnych. Opisana zostanie problematyka badawcza (cel i zakres badań), metody i narzędzia badawcze oraz postaram się scharakteryzować badanych w świetle demograficzno-społecznym.

Końcowy akcent pracy stanowić będzie część empiryczna, w której postaram się dokładnie przeanalizować wyniki badań. Tutaj dokonana będzie weryfikacja hipotez i podane będą wnioski końcowa z aktywności empirycznej.

Całość rozważań zamkniętych będzie bibliografią, w której znajdują się źródła do dalszej refleksji nad rolą aktywności zawodowej w życiu osób głębiej upośledzonych umysłowo.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print