Rada Ministrów w Drugiej Rzeczypospolitej

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Kształtowanie się ośrodków władzy.
1.1 Orientacje polityczne i ich ośrodki władzy w okresie I wojny światowej.
1.2 Stosunek państw centralnych do sprawy polskiej w
okresie I wojny światowej.
1.3 Stosunek mocarstw zachodnich do sprawy polskiej.
1.4 Dzielnicowe organy władzy.

Rozdział II
Sytuacja polityczna w latach 1918-1921.
2.1 Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego.
2.2 Gabinet Ignacego Paderewskiego.
2.3 Gabinet Leopolda Skulskiego.
2.4 Gabinet Władysława Grabskiego.
2.5 Gabinet Wincentego Witosa.

Rozdział III
Ustrój państwa pod rządami konstytucji marcowej.
3.1Gabinety Antoniego Ponikowskiego.
3.2 Gabinet Artura Śliwińskiego.
3.3 Gabinet Juliana Nowaka.
3.4 Gabinet Władysława Sikorskiego.
3.5 Gabinet Wincentego Witosa.
3.6 Gabinet Władysława Grabskiego.
3.7 Gabinet Aleksandra Skrzyńskiego.
3.8 Gabinet Wincentego Witosa.

Rozdział IV
Ustrój państwa po zamachu majowym.
4.1 Gabinety Kazimierza Bartla.
4.2 Gabinet Józefa Piłsudskiego.
4.3 Gabinet Kazimierza Bartla.
4.4 Gabinet Kazimierza Świtalskiego.
4.5 Gabinet Kazimierza Bartla.
4.6 Gabinet Walerego Sławka.
4.7 Gabinet Józefa Piłsudskiego.
4.8 Gabinet Walerego Sławka.
4.9 Gabinet Aleksandra Prystora,
4.10 Gabinet Janusza Jędrzejowicza.
4.11 Gabinet Leona Kozłowskiego.

Rozdział V
Ustrój państwa pod rządami konstytucji kwietniowej.
5.1 Gabinet Walerego Sławka.
5.2 Gabinet Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.
5.3 Gabinet Felicjana Sławoja-Składkowskiego.

Zakończenie
Literatura

Wstęp

Przemiany w sytuacji międzynarodowej spowodowane wybuchem I wojny światowej wpłynęły na aktywizację polityczną Polaków. Działacze polityczni podjęli szereg starań o umiędzynarodowienie sprawy polskiej, jak też o stworzenie instytucji przedstawicielskiej, która reprezentowałaby interesy państwa polskiego. Różne koncepcje polskich elit politycznych wiązały sprawę polską albo z państwami centralnymi albo z państwami Ententy. To one formułowały różne drogi odzyskania niepodległości, ale zasadnicze znaczenie miał splot uwarunkowań o zewnętrznym charakterze.

Sprawa polska była jedną z kart przetargowych, którą wzajemnie się licytowały wielkie mocarstwa, walczące z sobą w czasie wojny. Celem ich zabiegów było pozyskanie przychylności polskiego społeczeństwa a w konsekwencji mobilizacji w kierunku wysiłku zbrojnego i ekonomicznego na rzecz wojny. Zmieniające się koleje wojny wymusiły na państwach zaborczych wydanie odezw, deklaracji do narodu polskiego, które stanowiły moment przełomowy dla sprawy polskiej. Kluczową rolę odegrał „akt 5 listopada”, a także późniejsze proklamacje na podstawie, których powołano Tymczasową Radę Stanu i Radę Regencyjną.

Jesienią 1918 r. zaczęły powstawać nowe organy władzy, które pretendowały do reprezentowania interesów odradzającego się państwa polskiego. Ostatecznie w listopadzie funkcjonowały niezależne od siebie następujące ośrodki władzy: Rada Regencyjna, Polska Komisja Likwidacyjna, Naczelna Rada Ludowa, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Główną rolę odegrała Rada Regencyjna stanowiła podstawę dla funkcjonowania przyszłych gabinetów Drugiej Rzeczpospolitej.

Rządy mianowane przez Radę nie miały w pełni realnej władzy, były raczej komitetami, które organizowały administrację, ale zarówno gabinet Jana Kucharzewskiego, Jana Steczkowskiego, jak i Józefa Świeżyńskiego stanowił pierwszy krok w drodze do sprawowania władzy. Po odzyskaniu niepodległości Józef Piłsudski powołał pierwszy rząd na czele z Jędrzejem Moraczewskim o przejściowym charakterze, którego zadaniem było przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Kolejne gabinety miały inny charakter.
W dziejach drugiej Rzeczypospolitej mamy do czynienia z różnymi rządami…

Liczba stron 130
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Gdański
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2011
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print