Przyczyny i skutki rozwodu rodziców, a życie ich dzieci

Liczba stron: 44

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp 2

Rozdział I Rozwody rodziców – problem współczesnych czasów 3
1.1 Przyczyny i konsekwencje rozwodów 3
1.2 Zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny rozwiedzionej 9
1.3 Jak pomóc „dziecku rozwodu” i udzielić mu wsparcia 11

Rozdział II Skutki rozwodów rodziców 14
2.1 Zagrożenia emocjonalne dzieci z rodzin rozwiedzionych 14
2.2 Trudności w przystosowaniu społecznym dzieci z rozwiedzionych rodzin 20
2.3 Zaburzenia w zachowaniach dzieci z rodzin rozwiedzionych 24

Rozdział III Założenia metodologiczne badań własnych 28
3.1 Przedmiot i cel badań 28
3.2 Problem główny i problemy szczegółowe 29
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze 31
3.4 Dobór badanych 33
3.5 Organizacja i przebieg badań 33
3.6 Wnioski z przeprowadzonych badań 36

Zakończenie 41
Bibliografia 44

Wstęp

Rodziny współczesne, podobnie jak i cały system i struktura społeczna, uczestniczą w procesie przemian zachodzących w naszym kraju. Okres transformacji ustrojowej i trudnej sytuacji ekonomicznej państwa przyczynia się do niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu w życiu małżeńskim i rodzinnym. Sytuacje stresowe, konflikty, napięcia, rozczarowanie wspólnym życiem małżeńskim kształtują niewłaściwą atmosferę i stosunki między mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. Negatywne zachowania współmałżonków występujące ze wzmożoną siłą i częstością, a także z coraz większą niechęcią do rozwiązania ich za po¬mocą spokojnego dialogu prowadzą do konfliktów i dezintegracji wspólnoty małżeńskiej.

Rozwód to nie tylko nieszczęście dla małżonków, ale także dramat dla dzieci urodzonych z tego związku. Powodują go nie tylko konsekwencje tego zjawiska, ale też trudności związane z wychowaniem i socjalizacją dziecka w okresie trwania procesu rozwodowego oraz w jego dorosłym życiu.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie skutków jakie niesie za sobą rozwód dla młodych kobiet pochodzących z rodzin dotkniętych rozwodem.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy zagadnienie rozwodu, jego przyczyn i konsekwencji, wskazuje zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny rozwiedzionej oraz formy wsparcia dla dorosłych dzieci rozwodu. Drugi rozdział przedstawia skutki rozwodów, zagrożenia emocjonalne, trudności w przystosowaniu oraz zaburzenia w zachowaniu dzieci z rodzin rozwiedzionych. Rozdział trzeci został poświęcony metodologii badań własnych i swym obszarem obejmuje cel, przedmiot, problem badawczy, metody, techniki użyte w badaniach oraz teren badań jak również wnioski z przeprowadzonych badań.

Rozwody są jednym z najtrudniejszych problemów życia społecznego i emocjonalnego w każdej wspólnocie rodzinnej.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print