Przestępczość nieletnich na terenie miasta Mławy

Liczba stron: 54

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział I
Przestępczość jako patologia społeczna
1.1. Wyjaśnienie pojęć i definicji używanych w pracy
1.2. Przyczyny przestępczości nieletnich
1.3. Charakterystyka przestępstw popełnianych przez nieletnich
1.4. Wpływ subkultur młodzieżowych na przestępczość nieletnich
1.5. Rodzaje i ilość przestępstw popełnianych przez nieletnich na terenie kraju i województwa mazowieckiego w latach 2005-2008

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Charakterystyka terenu badań
2.2. Cel i przedmiot badań
2.3. Problemy badawcze
2.4. Hipotezy badawcze
2.5. Metody badawcze

Rozdział III
Wyniki badań własnych
3.1. Charakterystyka nieletnich sprawców przestępstw popełnionych na terenie miasta Mława w latach 2005-2008
3.2. Udział nieletnich wśród sprawców przestępstw na terenie Mławy w latach 2005-2008
3.3. Przestępstwa z użyciem przemocy
3.4. Przestępstwa przeciwko mieniu
3.5. Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
3.6. Przestępczość zorganizowana
3.7. Alkohol i narkotyki jako przyczyna przestępstw

Podsumowanie
Spis tabel
Spis wykresów

WSTĘP

Przestępczość nieletnich jest obecnie poważnym problemem na całym świecie. Stanowi też przedmiot wielu badań naukowych, prowadzonych również w Polsce. Celem tych dociekań jest wykrycie przyczyn rosnącego i coraz bardziej niepokojącego zjawiska przestępczości, a w konsekwencji – opracowanie podstaw teoretycznych i praktycznych, na których mogłaby się oprzeć działalność zwalczająca przestępczość, jak również działalność zapobiegająca jej powstawaniu.

Problem przestępczości nieletnich jest zagadnieniem międzynarodowym. Występuje on z całą ostrością zarówno w krajach wysoko uprzemysłowionych, o wysokiej stopie życiowej (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Francja, Niemcy, Wielka Brytania), jak i w krajach biednych, mało uprzemysłowionych. Przyczyny tego zjawiska, które od wielu lat niepokoi pedagogów, psychologów, socjologów i kryminologów całego świata są złożone.

Badania nad problemem przestępczości obejmują różnorodną tematykę. Mamy więc badania obejmujące ustalenie etiologii przestępczości, inne poświęcone są diagnostyce i ściśle z nią związanym zagadnieniem prognozy z uwzględnieniem zabiegów terapeutycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, czy też wreszcie problemów profilaktyki.

Niniejsza praca ma pokazać rozmiary przestępczości na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mławie oraz jej tendencje. Składa się ona z trzech rozdziałów.

Rozdział I poświęcony przestępczości jako patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości nieletnich.

Pierwszy podrozdział wyjaśnia pojęcia używane w pracy, podrozdział drugi omawia przyczyny przestępczości nieletnich. W podrozdziale trzecim scharakteryzowano przestępstwa popełniane przez nieletnich, w czwartym wpływ subkultur młodzieżowych na przestępczość nieletnich i w piątym ilość przestępstw popełnionych przez nieletnich na terenie Polski w latach 2008-2008.

Rozdział II poświęcony jest metodologii badań własnych, w tym charakterystyce terenu badań, celowi i przedmiotowi badań własnych, przedstawiono również problemy badawcze oraz hipotezy i metody badawcze.

Rozdział III to wyniki badań własnych.
Podrozdział pierwszy poświęcony jest charakterystyce nieletnich sprawców przestępstw na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mławie, podrozdział drugi prezentuje udział nieletnich w przestępczości na omawianym terenie, podrozdział trzeci poświęcony jest przestępstwom z użyciem przemocy, czwarty przestępstwom przeciwko mieniu, piąty – przeciwko zdrowiu i życiu, szósty omawia udział nieletnich w przestępczości zorganizowanej i siódmy przestępstwom związanym z narkotykami.

Przestępczość nieletnich jest jednym z bardziej nagłośnionych w ostatnich latach zjawisk. Kolejne tygodnie przynoszą nowe wiadomości o brutalnych przestępstwach, dokonanych przez młodzież, a niejednokrotnie i dzieci. Każda z tych tragedii relacjonowana przez media, przynajmniej kilkakrotnie, zaprząta uwagę znacznej części społeczeństwa, wywołując poczucie zagrożenia i lawinowego wzrostu przestępczości wśród młodych Polaków. Jest to wrażenie w dużej mierze prawdziwe, choć niejednokrotnie mocno przesadzone, na co wskazują statystyki. Dowodzi tego fakt spadku liczby najpoważniejszych przestępstw popełnianych przez nieletnich od 1996 roku.

Od wielu lat prawnicy, pedagodzy, policjanci i naukowcy zastanawiają się nad przyczynami tego zjawiska i możliwościami ograniczenia jego skali. Wysiłki te zaowocowały wieloma cennymi opracowaniami, analizującymi mechanizmy psychologiczne i społeczne sprzyjające jego eskalacji.

Prawo, nie tylko karne, ustanawia cały szereg kategorii wiekowych, od przynależności, do których zależy między innymi odpowiedzialność za popełnienie czynów zabronionych. Interesująca nas grupa nieletnich podlega właśnie jej przepisom, co w konsekwencji oznacza, że nie stosuje się wobec nich kar, a jedynie środki wychowawcze i poprawcze.

Celem jest więc nie odwet, sprawiedliwa odpłata, czy izolacja, a resocjalizacja i zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Taka zdezorganizowana i etycznie relatywna rzeczywistość jest zagrożeniem dla całego systemu społecznego. Najsłabszym, bo najbardziej bezradnym, najmniej doświadczonym, często bez oparcia w rodzinie i w szkole elementem tego systemu jest dziecko. Zagrożenie bezpieczeństwa dziecka może mieć różne oblicza i różny charakter, czego dowodzą treści zawarte w niniejszej pracy.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print