Przebieg harmonizacji podatku VAT w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Spis treści

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1
Podatek od towarów i usług (VAT) w systemie podatkowym Polski 4
1.1 Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego, pojęcie, funkcje oraz cechy podatku 4
1.2 Przesłanki wprowadzenia podatku VAT w Polsce 7
1.3 Charakterystyka podatku VAT 8
1.4 Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług 10
1.5 Powstanie obowiązku podatkowego 11
1.6 Zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 13
1.7 Podstawa opodatkowania 15
ROZDZIAŁ 2
Harmonizacja Polskich rozwiązań w zakresie VAT z rozwiązaniami Unii Europejskiej. 17
2.1 Przesłanki harmonizacji Polskich przepisów z rozwiązaniami UE. 17
2.2 Dyrektywa jako wykładnia VAT w UE. 19
2.3 Podstawowe zmiany w podatku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 28
2.4. Wyniki negocjacji w sprawie podatku VAT 33
ROZDZIAŁ 3
Porównanie polskich i unijnych uregulowań prawnych w zakresie podatku od towarów i usług 35
3.1 Przedmiot i podmiot opodatkowania 35
3.2 Opodatkowanie eksportu i importu od towarów i usług oraz zwolnienia 39
3.3 Miejsce powstania obowiązku podatkowego 45
3.4. Podstawa opodatkowania 48
3.5. Stawki podatku VAT w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. 50
Zakończenie 54
Bibliografia 55
Spis tabel 58

Wstęp

Podatek od towarów i usług jest jednym z podatków polskiego systemu podatkowego. Jest on najważniejszym źródłem przychodów Budżetu Państwa, a jego konstrukcja sprawia, że spotyka się go praktycznie we wszystkich operacjach związanych z kupnem i sprzedażą produktów i usług.

Polska w procesie dostosowawczym do przepisów unijnych musiała wdrożyć szereg regulacji prawnych w zakresie VAT. Był to długotrwały proces, który w efekcie doprowadził do uchwalenia nowej ustawy o podatku od towarów i usług.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie rozwiązań prawnych w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce oraz w prawie unijnym, a także dokonanie porównana ich harmonizacji.
Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podatek od towarów i usług (VAT) w systemie podatkowym Polski. Opisano tu podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego, pojęcie, funkcje oraz cechy podatku, przesłanki wprowadzenia podatku VAT w Polsce, charakterystykę podatku VAT, przedmiot i podmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług, powstanie obowiązku podatkowego, zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podstawę opodatkowania.

W rozdziale drugim zawarto informacje na temat procesu harmonizacji polskich rozwiązań w zakresie VAT z rozwiązaniami Unii Europejskiej. Opisano tu przesłanki harmonizacji Polskich przepisów z rozwiązaniami UE, znaczenie dyrektyw jako wykładni VAT w UE, podstawowe zmiany w podatku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz wyniki negocjacji w sprawie podatku VAT.

Natomiast w rozdziale drugim dokonano porównania polskich i unijnych uregulowań prawnych w zakresie podatku od towarów i usług. Szczególnie przeanalizowano przedmiot i podmiot opodatkowania, opodatkowanie eksportu i importu od towarów i usług oraz zwolnienia, miejsce powstania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania oraz stawki podatku VAT w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Podsumowanie i wnioski z pracy zawarto w zakończeniu.

Do napisania pracy wykorzystano ogólnodostępne materiały z literatury przedmiotu dotyczące podatku od towarów i usług oraz konstrukcji prawnej w przepisach krajowych i unijnych. Skorzystano także z artykułów w czasopismach, źródeł internetowych. Badania oparto o ustawę o podatku od towarów i usług oraz unijną VI dyrektywę VAT.

Liczba stron 58
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print