Promocja produktu turystycznego gminy Lubichowo

Liczba stron: 78

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Gdański, Sopot

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział 1
Promocja turystyczna produktu obszaru 4
1.1 Pojęcie i składniki produktu turystycznego obszaru 4
1.2 Marketing miejsca docelowego 9
1.3 Istota promocji obszaru 10
1.3.1 Pojęcie promocji 10
1.3.2 Narzędzia promocji 12

Rozdział 2
Gmina Lubichowo jako produkt turystyczny 23
2.1 Położenie i ogólna charakterystyka gminy 23
2.2 Wybrane składniki produktu turystycznego gminy 26
2.2.1 Atrakcje i środowisko 26
2.2.2 Infrastruktura i usługi paraturystyczne 34
2.2.3 Dostępność miejsca docelowego 39
2.3 Rola samorządu w kreowaniu wizerunku miejsca docelowego 41

Rozdział 3
Ocena działań promocyjnych samorządu gminy 51
3.1 Cel, metoda i charakterystyka badanej populacji 51
3.2 Badanie skuteczności działań promocyjnych 56
3.3 Świadomość mieszkańców o ich roli w dziedzinach związanych z tożsamością obszaru 64

Zakończenie
Bibliografia
Spis tablic
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis załączników

Wstęp

Przedmiotem badań niniejszej pracy magisterskiej jest promocja gminy Lubichowo jako element marketingu.

Głównym celem pracy jest przedstawienie i ocena działań promocyjnych produktu turystycznego gminy Lubichowo.

W pracy tej wykorzystano prace licencjacką z 2005 roku. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział jest poświęcony części teoretycznej, w którym przedstawiono czym jest produkt turystyczny obszaru. Poza tym w rozdziale tym zaprezentowano istotę promocji i jej elementy.

W drugim rozdziale zostały zawarte informacje na temat historii i charakterystyka gminy Lubichowo. Ponadto opisano wybrane składniki produktu turystycznego gminy oraz role samorządu w kreowaniu wizerunku miejsca docelowego.

Rozdział trzeci przedstawia ocenę działań promocyjnych samorządu gminy oraz działania mieszkańców w rozwoju obszaru. Trzeci rozdział zawiera również badanie ankietowe przeprowadzone na turystach w lipcu i sierpniu 2007 i kwietniu 2008 w celu skuteczności działań promocyjnych prowadzonych przez gminę. Zostało ono przeprowadzone wśród 100 osób (turystów).

Prace kończy zakończenie, w których zawarto wnioski z rozważań i wyników zawartych w pracy. Uzupełnieniem jest bibliografia, spis tablic, rysunków i wykresów, ponadto dołączono w załączniku 1 wzór ankiety.

Część teoretyczną opracowane głównie na podstawie literatury z zakresu marketingu i turystyki. Do opracowania części empirycznej wykorzystano materiały wtórne z gminy Lubichowo, biblioteki gminnej i internetu.

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print