Ocena kondycji finansowej firmy X

Liczba stron: 90

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Menadżerska SIG

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2002

SPIS TREŚCI

WSTĘP…………………..3

ROZDZIAŁ I, ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ………. 5
1.1. Pojęcie analizy finansowej i jej odbiorcy…….5
1.2. Źródła informacji wykorzystywane do analizy finansowej……..7
1.2.1 Sprawozdania finansowe…………..8
1.2.1.Bilans……………..9
1.2. l.2.Rachunek zysków i strat …………..11
1.2. l.3.Rachunek przepływów pieniężnych…………..12
1.2. l.4.1nformacja dodatkowa……………..14

ROZDZIAŁ II, METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI SPÓŁKI ………15
2.1. Rodzaje metod analizy ekonomiczno – finansowej………..15
2.2. Analiza bilansu………………..16
2.2.1. Analiza pozioma…………….16
2.2.2. Analiza pionowa…………….19
2.2.2.1. Analiza struktury aktywów……………20
2.2.2.2. Analiza struktury pasywów……………21
2.3. Analiza rachunku zysków i strat…………..25
2.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych………….35
2.5. Analiza wskaźnikowa……….37
2.5.1. Wskaźniki rentowności i metoda Du Ponta……….37
2.5.2. Analiza płynności przedsiębiorstwa……..39
2.5.3. Analiza obrotowości i sprawności działania………41
2.5.4. Analiza zadłużenia i niezależności finansowej……….45
2.5.5. Ocena spółki akcyjnej na podstawie wskaźników rynkowych …..48

ROZDZIAŁ III. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ „TEOMA” SP. Z 0.0. 52
3.1. Charakterystyka „Tezar” Sp. z o. o…………..52
3.2. Analiza pozioma i pionowa bilansu…………54
3.3. Analiza rachunku wyników…………..59
3.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych……….65
3.5. Analiza wskaźnikowa………………66
3.6. Podsumowanie analizy kondycji finansowej „Tezar ” Sp. z o.o…..68

Zakończenie……………….70

Bibliografia 72

WSTĘP

W warunkach gospodarki rynkowej efektywne gospodarowanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wiadomo bowiem, że bez prawidłowego dysponowania posiadanymi zasobami rzeczowymi i ludzkimi jednostka nie jest w stanie podtrzymać swojej egzystencji. Poza niezbędnymi działaniami marketingowymi jakie firma musi przeprowadzać w warunkach wolnej konkurencji, podstawową rzeczą jest jej finansowe zabezpieczenie. To ono gwarantuje kontynuację działalności stwarzając perspektywy dalszego rozwoju.

Głównym celem pracy jest więc ukazanie procesu zastosowania analizy finansowej jako jednego z podstawowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Przedstawione w niniejszym opracowaniu zasady i metody oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw poprzedzono sformułowaniem podstawowych kryteriów, przez pryzmat których taka ocena jest dokonywana w warunkach gospodarki rynkowej.

Aby lepiej zobrazować zaprezentowane w niniejszym opracowaniu metody oceny kondycji finansowej firmy, posłużono się autentycznymi danymi zawartymi w podstawowych sprawozdaniach firmy „Tzar ” Sp. z o.o. Ma to pomóc w zrozumieniu kształtowania się poszczególnych zjawisk oraz przedstawienie ich przyczyn.

Hipoteza zakłada, że kondycja finansowa analizowanej Spółki pozwala na jej dalsze funkcjonowanie na rynku przy corocznym wypracowywaniu zysku. Do udowodnienia tej hipotezy wykorzystane zostaną podstawowe sprawozdania finansowe firmy tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz inne tabele, zestawienia i wskaźniki bazujące na danych z tych trzech podstawowych dokumentów. Część empiryczna została oparta na informacjach z lat 1997-1999 które charakteryzują najbardziej dynamiczny rozwój firmy. Wyniki badań przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych oraz w formie schematów i wykresów.

Rozprawa składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, spisów tabel, wykresów i schematów oraz bibliografii.

Rozdział I wyjaśnia pojęcie i istotę analizy finansowej. Określa jej odbiorców oraz źródła informacji na potrzeby analizy finansowej.

Rozdział II traktuje o metodach oceny efektywności spółki. W poszczególnych podrozdziałach scharakteryzowano kolejne rodzaje analizy: poziomą, pionową, analizę
rachunku zysków i strat, analizę rachunku przepływów pieniężnych oraz analizę wskaźnikową.

Rozdział III stanowi rezultat badań empirycznych przeprowadzonych w firmie „Tezar” Sp. z o.o. Na wstępie ogólnie opisano badaną jednostkę Jej działalność i status prawny. W drugim podrozdziale przeprowadzono wstępną analizę bilansu. Podrozdział trzeci koncentruje się na analizie rachunku wyników, zaś czwarty na ocenie rachunku przepływów pieniężnych. Przedostatnią cześć opracowania poświęcono uzupełniającej analizie wskaźnikowej. To ona stanowiła końcowy etap badania kondycji finansowej firmy „Tezar” Sp. z o.o. Jej wyniki zawarto w podsumowaniu.

Zakończenie zawiera konkluzje wynikające z rozdziałów ogólnych i badań empirycznych.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print