Proces resocjalizacyjny nieletnich przestępców

Liczba stron: 101

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:
Spis treści

Wstęp….. 4

Rozdział 1.
Zjawisko nieprzystosowania społecznego młodzieży
1.1. Istota nieprzystosowania społecznego….. 6
1.2. Przyczyny nieprzystosowania społecznego….. 13
1.3. Symptomy nieprzystosowania społecznego….. 20
1.4. Rodzaje nieprzystosowania społecznego….. 26
1.5. Teorie nieprzystosowania społecznego….. 32

Rozdział 2.
Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich przestępców.
2.1. Typologia modeli resocjalizacyjnych….. 36
2.2. Nowatorskie tendencje w procesie resocjalizacji nieletnich ….. 40
2.3. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS) i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW)….. 45
2.4. Kuratela sądowa jako środek wychowania resocjalizacyjnego….. 50
2.5. Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą….. 54
2.6. Inne jednostki resocjalizacyjne….. 57

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań….. 62
3.2. Problemy i hipotezy badawcze….. 63
3.3. Metoda i techniki badawcze….. 65
3.4. Przebieg i organizacja badań….. 72

Rozdział 4.
Działalność resocjalizacyjna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w X.
2.1. Charakterystyka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w X….. 74
2.2. Prawne podstawy funkcjonowania MOS….. 78
2.3. Charakterystyka podopiecznych placówki….. 80
2.4. Działalność profilaktyczna oraz resocjalizacyjna wobec nieletnich….. 86

Zakończenie…..95
Bibliografia…..97
Spis tabel i wykresów…..100
Aneks…..101

Wstęp

Praca magisterska pt. „Proces resocjalizacyjny nieletnich przestępców” poświęcona jest analizie procesów resocjalizacyjnych zachodzących wśród nieletnich przestępców. Autor skupia się na analizie działań resocjalizacyjnych prowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (MOS) oraz innych jednostkach resocjalizacyjnych. Praca zawiera przegląd literatury dotyczącej zjawiska nieprzystosowania społecznego, procesów resocjalizacyjnych oraz metod badań stosowanych w tej dziedzinie.

Rozdział pierwszy zawiera analizę istoty, przyczyn, symptomów, rodzajów oraz teorii dotyczących nieprzystosowania społecznego młodzieży. Jest to ważne dla zrozumienia, jakie czynniki wpływają na proces resocjalizacji.

Drugi rozdział koncentruje się na działalności resocjalizacyjnej wobec nieletnich przestępców. Zawiera typologię modeli resocjalizacyjnych, prezentację nowatorskich tendencji w procesie resocjalizacji, opis Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW), kurateli sądowej oraz opis innych jednostek resocjalizacyjnych.

Trzeci rozdział to metodologia badań własnych. Autor przedstawia w nim cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badawcze oraz przebieg i organizację badań.

Rozdział czwarty stanowi prezentację badań przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Przedstawione są charakterystyka placówki, prawne podstawy jej funkcjonowania, profil podopiecznych oraz działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna prowadzona wobec nieletnich.

Praca kończy się podsumowaniem wniosków wynikających z analizy i badań. Celem pracy jest zgłębienie procesu resocjalizacji młodzieży nieletniej i zrozumienie mechanizmów, które mogą przyczynić się do jej skuteczności. Praca może stanowić cenne źródło informacji dla praktyków i badaczy zainteresowanych problematyką resocjalizacji.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print