Poczucie szczęścia w małżeństwie a predyspozycje życiowe kobiet

Liczba stron: 111

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA BADAWCZA SZCZĘŚCIA W LITERATURZE PRZEDMIOT 5
1.1. Koncepcje poczucia szczęścia  6
1.2. Wymiary zadowolenia  12
1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia  15
1.4. Poczucie szczęścia małżeńskiego  20
1.5. Cechy człowieka szczęśliwego  25

ROZDZIAŁ II. WSPÓŁCZESNE PRZEOBRAŻENIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 30
2.1 Koncepcje małżeństwa  30
2.2 Cele i funkcje małżeństwa  33
2.3 Jakość związków małżeńskich w literaturze  37
2.4 Satysfakcja z małżeństwa – psychospołeczne uwarunkowania  44
2.5 Przemiany instytucji związku małżeńskiego 49

ROZDZIAŁ III. ROLA KOBIETY W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE  55
3.1 Przemiany ról życiowych kobiety  55
3.2 Wizerunek współczesnej kobiety 60
3.3 Małżeństwo a rozwój osobowy małżonków 63
3.4 Preferowane wartości kobiety a zadowolenie z małżeństwa 67

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 72
4.1 Cel i przedmiot badań własnych 72
4.2 Problemy badawcze 75
4.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze 77
4.4 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 81

ROZDZIAŁ V. POCZUCIE SZCZĘŚCIA KOBIET W MAŁŻEŃSTWIE A ICH ŻYCIOWE ASPIRACJE W BADANIACH WŁASNYCH  83
5.1 Analiza przeprowadzonych badań 83
5.2 Wnioski badań własnych 97

ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 104
SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW 108
ANEKS 109

WSTĘP

Poczucie szczęścia w małżeństwie a predyspozycje życiowe kobiet to temat, który w ostatnich latach przyciąga coraz większą uwagę badaczy i specjalistów z różnych dziedzin nauki. Wzrost liczby rozwodów, zmiany w sposobie postrzegania małżeństwa i związków partnerskich, a także nowe role społeczne kobiet stawiają przed nami wiele pytań i wyzwań. Celem niniejszej pracy jest zbadanie związku między poczuciem szczęścia kobiet w małżeństwie a ich predyspozycjami życiowymi, takimi jak aspiracje, cele i wartości.

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiona zostanie ogólna problematyka szczęścia w literaturze przedmiotu, w tym koncepcje poczucia szczęścia, jego wymiary oraz związki społeczne i małżeńskie a szczęście.

W kolejnym rozdziale skoncentrujemy się na współczesnych przemianach związanych z małżeństwem, jego koncepcjami, celami i funkcjami, jakością związków małżeńskich, a także na psychospołecznych uwarunkowaniach zadowolenia z małżeństwa. W trzecim rozdziale omówione zostaną przemiany ról życiowych kobiet, wizerunek współczesnej kobiety, a także rola małżeństwa i rodziny w rozwoju osobowym kobiet.

W czwartym rozdziale przedstawimy metodologię przeprowadzonych badań własnych, w tym cel i przedmiot badań, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz charakterystykę terenu badań i badanej populacji.

W ostatnim rozdziale zaprezentujemy wyniki przeprowadzonych badań własnych dotyczące związku między poczuciem szczęścia kobiet w małżeństwie a ich życiowymi aspiracjami, wartościami i celami.

Celem tej pracy jest nie tylko poznanie sytuacji kobiet w małżeństwie i rodzinie, ale także zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz na potrzeby kobiet. Badania te mogą dostarczyć cennych informacji dla specjalistów zajmujących się psychologią, socjologią i antropologią, a także dla wszystkich tych, którzy interesują się tematyką małżeństwa i relacji partnerskich.

Wyniki badań własnych mają na celu dostarczenie informacji na temat związku między poczuciem szczęścia kobiet w małżeństwie a ich predyspozycjami życiowymi. W kontekście zmian zachodzących w społeczeństwie oraz roli kobiety w małżeństwie i rodzinie, badania te mogą dostarczyć wskazówek dla specjalistów w dziedzinie terapii małżeńskiej, coachingu i psychologii, jak również dla osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego i relacji partnerskich.

W pracy zostaną przedstawione różne teorie i modele, które wyjaśniają, jakie czynniki wpływają na poczucie szczęścia i zadowolenie z małżeństwa u kobiet. Ponadto, zostaną omówione zmiany w sposobie postrzegania i funkcjonowania małżeństwa, w tym jego roli w życiu kobiet. W kontekście roli kobiety w rodzinie, przedstawione zostaną również zmiany w podejściu do ról życiowych kobiet oraz ich aspiracji i wartości.

W pracy zostanie przedstawiona metodyka przeprowadzonych badań własnych, w tym cel i przedmiot badań, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz charakterystykę terenu badań i badanej populacji. Wyniki badań zostaną przedstawione w sposób klarowny i przystępny, a ich interpretacja pozwoli na wyciągnięcie wniosków i stworzenie ogólnego obrazu sytuacji kobiet w małżeństwie i rodzinie.

Podsumowując, celem pracy jest przedstawienie związku między poczuciem szczęścia kobiet w małżeństwie a ich predyspozycjami życiowymi oraz zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w sposobie postrzegania małżeństwa, ról życiowych kobiet i relacji partnerskich. Badania te mogą przyczynić się do zrozumienia potrzeb kobiet w związku małżeńskim oraz do rozwoju narzędzi, które pomogą w lepszym zrozumieniu i poprawie jakości relacji partnerskich.

4.4/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print