Optymalizacja portfela inwestycyjnego na rynku Centralnej Tabeli Ofert S.A.

SPIS TREŚCI

Wstęp……………….4
Rozdział I. Rynek kapitałowy………………5
1.1. Podział rynku kapitałowego……………5
1.1.1. Rynek pierwotny………………..5
1.1.2. Wtórny rynek kapitałowy…………….7
1.1.3. Rynek regulowany………………9
1.1.4. Rynek pozagiełdowy………………10
1.1.5. Rynek giełdowy………………..10
1.2. Instytucje rynku kapitałowego w Polsce…………..11
1.2.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie………..11
1.2.2. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd……….18
1.2.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych………..18
1.2.4. Domy maklerskie……………….19
1.2.5 Fundusze inwestycyjne……………21
1.3. Instrumenty rynku kapitałowego w Polsce………..21
1.3.1. Akcje jako podstawowy instrument rynku papierów wartościowych…21
1.3.2. Obligacje i bony skarbowe…………..23
1.3.3. Instrumenty pochodne……………25
1.3.3.1.Opcje……………….26
1.3.3.2.Warranty……………….26
1.3.3.3.Kontrakty terminowe…………….27
1.3.3.4.Swapy………………….28
1.3.4. Pozostałe instrumenty rynku kapitałowego…………28
Rozdział II. Regulowany, publiczny rynek pozagiełdowy – Centralna Tabela Ofert S.A.30
2.1. Rynki pozagiełdowe na świecie…………….30
2.2. Centralna Tabela Ofert S.A. jako podmiot organizujący obrót na rynku pozagiełdowym………………..33
2.2.1. Różnice w systemach transakcyjnych pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych S.A., a Centralną Tabelą Ofert S.A………………..34
2.2.2. Specyfika inwestowania…………….38
2.2.3. Transakcje papierami wartościowymi zawierane przed datą rozpoczęcia obrotu……………………39
2.2.4. Opodatkowanie obrotu papierami wartościowymi na publicznym rynku pozagiełdowym………………..39
2.2.5. Czynniki ryzyka związane z charakterem obrotu na publicznym rynku pozagiełdowym………………..40
2.2.6. Ocena rynku pozagiełdowego………….43
2.2.7. Technika inwestowania na rynku pozagiełdowym……..45
2.2.8. Działania promocyjne na rzecz rynku pozagiełdowego………45
2.3. System Pozagiełdowego Obrotu Instrumentami Finansowymi…….46
2.4. Metody oceny opłacalności inwestycji………..47
2.4.1. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a……………49
Rozdział III. Analiza opłacalności inwestycji na rynku pozagiełdowym na przykładzie wybranych akcji……………………54
3.1. Działalność Centralnej Tabeli Ofert S.A. w 1999 r………54
3.2. Porównanie wskaźników Centralnej Tabeli Ofert S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych w roku 1999……………………63
3.3. Model Sharpe’a dla wybranych akcji notowanych na Centralnej Tabeli Ofert S.A…64
Zakończenie………………….68
Spis schematów, tabel i wykresów……………69
Literatura………………….70

Wstęp

Centralna Tabela Ofert S.A. spełnia bardzo ważne funkcje na rynku kapitałowym w Polsce. Jest miejscem tańszego pozyskiwania kapitału przez spółki emitujące akcje, umożliwia również lokowanie środków finansowych na tym ryku przez inwestorów. Głównym celem pracy jest ocena efektywności inwestycji w akcje notowane na Centralnej Tabeli Ofert S.A. Celem pośrednim jest ukazanie roli jaką pełni CeTO na polskim rynku kapitałowym.

Praca składa się z 3 rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę rynku kapitałowego w Polsce. Zwrócono uwagę na architekturę rynku, scharakteryzowano instytucje oraz omówiono instrumenty występujące na nim.

Drugi rozdział dotyczy organizacji i funkcjonowania rynku pozagiełdowego. Skrótowo opisano rynki pozagiełdowe na świecie, przedstawiono Centralną Tabelę Ofert S.A. jako główną instytucję na rynku pozagiełdowym w Polsce.

Ostatnia część rozdziału drugiego opisuje model Sharpe’a. Rozdział trzeci ukazuje dynamikę wskaźników rynku na Centralnej Tabel Ofert S.A. w latach 1997 – 2000, porównano także wielkość Giełdy Papierów Wartościowych S.A. i Centralnej Tabeli Ofert S.A. w 1999 r. Podrozdział końcowy jest próbą analizy wybranych akcji na podstawie miesięcznych kursów notowań od 1999 r. do 2000 r.

Zakończenie zawiera konkluzje wynikające z rozdziałów ogólnych i badań empirycznych. W pracy posłużono się ogólnie dostępnymi materiałami w postaci opracowań książkowych, artykułów prasowych związanych z tematyką rynku papierów wartościowych, skorzystano z ustaw i stron internetowych. Część empiryczna pracy bazuje przede wszystkim na kursach akcji z 1999 r. i 2000 r. oraz wskaźnikach rynku od 1997 r. do 2000 r. Do analizy zebranego materiału w pracy wykorzystano metody statystyczne oraz metody opisowe, z uwzględnieniem analizy ekonometrycznej danych empirycznych. Wyniki badań przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych oraz w formie wykresów.

Liczba stron 74
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Łódzki
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print