Ocena jakości życia kobiet po zabiegu mastektomii. Leczenie, rehabilitacja

Liczba stron: 109

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Spis treści

Wstęp 1

ROZDZIAŁ I Budowa anatomiczna, fizjologia i patologia gruczołu piersiowego 3
1.1 Budowa anatomiczna gruczołu piersiowego 3
1.2 Fazy rozwoju piersi 4
Rozwój embrionalny 4
Rozwój gruczołów piersiowych u kobiet. 5
Zmiany zachodzące w gruczołach piersiowych w trakcie cyklu menstruacyjnego 6
Zmiany zachodzące w gruczołach piersiowych w trakcie ciąży 6
Zmiany zachodzące w gruczołach piersiowych w okresie okołoporodowym 6
Zmiany zachodzące w gruczołach piersiowych w okresie przekwitania 7
1.3 Unaczynienie i węzły chłonne sutka 7
1.4 Choroby gruczołu piersiowego 10

ROZDZIAŁ II Rak Piersi (Rak gruczołu sutkowego) 17
2.1 Rodzaje raka piersi 17
Raki nienaciekające 18
Raki naciekające 19
Klasyfikacja TNM 21
2.2 Przyczyny i czynniki ryzyka raka piersi 23
2.3 Profilaktyka i diagnostyka raka piersi 28
Samobadanie piersi 29
Badanie kliniczne piersi 33
Badania obrazowe 34
Badania cytologiczne i histopatologiczne 38

ROZDZIAŁ III Leczenie raka piersi 40
3.1 Leczenie chirurgiczne 40
Operacje oszczędzające pierś (BCT) 40
Leczenie chirurgiczne doszczętne 42
3.2 Leczenie uzupełniające 44
Radioterapia 44
Chemioterapia 45
Leczenie hormonalne 46
Terapia biologiczna 47
3.3 Następstwa inwazyjnego leczenia raka piersi 48
Fizyczne następstwa inwazyjnego leczenia raka piersi 48
Psychiczne następstwa inwazyjnego leczenia raka piersi 50

ROZDZIAŁ IV Postępowanie fizjoterapeutyczne po inwazyjnym leczeniu raka piersi 51
4.1 Fizjoterapia przed zabiegiem operacyjnym 51
4.2 Fizjoterapia we wczesnym okresie po zabiegu operacyjnym 52
4.3 Fizjoterapia w późnym okresie po zabiegu operacyjnym 55
4.4 Rehabilitacja psychofizyczna 69
4.5 Zaopatrzenie protetyczne 71

ROZDZIAŁ V Cel pracy i pytania badawcze 74

ROZDZIAŁ VI Materiał i metody badawcze 75
6.1 Materiał badawczy 75
6.2 Metody badawcze 75
6.3 Narzędzia statystyczne 75

ROZDZIAŁ VII Analiza wyników badań 76

ROZDZIAŁ VIII Dyskusja 87

ROZDZIAŁ IX Wnioski 90

ROZDZIAŁ X Podsumowanie 91
Aneks 92
Bibliografia 101
Spis tabel 105
Spis rysunków 105
Spis wykresów 106

Praca magisterska na temat „Ocena jakości życia kobiet po zabiegu mastektomii. Leczenie, rehabilitacja” skupia się na analizie wpływu zabiegu mastektomii na jakość życia kobiet.

Wstęp wprowadza w temat pracy, przedstawia problem badawczy i opisuje cele badania.

Rozdział pierwszy zawiera informacje o budowie anatomicznej, fizjologii i patologii gruczołu piersiowego, w tym o różnych fazach rozwoju piersi, unaczynieniu i węzłach chłonnych sutka, oraz o chorobach gruczołu piersiowego.

Drugi rozdział skupia się na raku piersi, przedstawiając różne rodzaje tego nowotworu, przyczyny i czynniki ryzyka, a także metody profilaktyki i diagnostyki.

Trzeci rozdział omawia różne metody leczenia raka piersi, w tym leczenie chirurgiczne, radioterapię, chemioterapię, leczenie hormonalne i terapię biologiczną, oraz następstwa inwazyjnego leczenia raka piersi.

Rozdział czwarty jest poświęcony postępowaniu fizjoterapeutycznemu po inwazyjnym leczeniu raka piersi, omawiając etapy fizjoterapii przed zabiegiem, we wczesnym okresie po zabiegu i w późniejszym okresie. W rozdziale tym znajduje się także omówienie rehabilitacji psychofizycznej i zaopatrzenia protetycznego.

Piąty rozdział przedstawia cel pracy i pytania badawcze, zaś rozdział szósty opisuje materiał i metody badawcze użyte w pracy.

Siódmy rozdział zawiera analizę wyników badań, która jest dalej rozwinięta i omówiona w rozdziale ósmym. Rozdział dziewiąty prezentuje wnioski wynikające z badań, a rozdział dziesiąty podsumowuje całą pracę.

Praca kończy się aneksem, bibliografią, oraz spisem tabel, rysunków i wykresów użytych w tekście.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print