Nowoczesna usługa GSM-R i inne usługi teleinformatyczne świadczone przez Telekomunikację Kolejową Spółkę z o.o. Telekom

SPIS TREŚCI

WSTĘP………………………2

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH…4
1.1. Pojęcie usług teleinformatycznych…………….4
1.2. Zakres usług teleinformatycznych……………..7
1.3. Przyszłość usług teleinformatycznych……………..12

II. INFRASTRUKTURA USŁUGI TELEINFORMATYCZNEJ GSM-R…..16
2.1. Geneza usługi teleinformatycznej GSM-R…………..16
2.2. System infrastruktury usługi teleinformatycznej GSM-R ……….22
2.3. Budowa i działanie interfejsu GSM-R……………..25
2.4. Kanały komunikacji systemu GSM-R………………31
2.5. Architektura systemu GSM-R………………33

III. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU GSM-R ORAZ SYSTEMU ETCS…36
3.1. Funkcjonalność systemu GSM-R…………….36
3.2. Miejsce GSM-R w systemie ERTMS/ETCS……………38
3.3. Funkcjonalność systemu ETCS……………….40
3.4. Metody lokalizacji pociągów w systemie ETCS………….44
3.5. Wdrażanie systemu ERTMS przez TK Telekom i osiągnięcia firmy…..47

IV. USŁUGI TELEINFORMATYCZNE ŚWIADCZONE PRZEZ
ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI KOLEJOWEJ TELEKOM……50
4.1. Usługi świadczone dla przedsiębiorstw kolejowych………..50
4.2. Infrastruktura urządzeń telekomunikacji kolejowej mających zastosowanie w systemach GSM-R i ETCS……………56

V. USŁUGI TELEINFORMATYCZNE ŚWIADCZONE PRZEZ
ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI KOLEJOWEJ TELEKOM
DLA KLIENTÓW SPOZA KOLEI……………63
5.1. Charakterystyka świadczonych usług dla klientów spoza kolei………63
5.2. Infrastruktura i technologie telekomunikacji kolejowej w obszarze usług dla odbiorców spoza kolei……… ……..65

VI. ANALIZA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH ŚWIADCZONYCH
PRZEZ „TELEKOM” W PORÓWNANIU Z USŁUGAMI INNYCH
FIRM TELEKOMUNIKACJI …………….72
6.1. Charakterystyka wybranych obszarów oferty usługowej…………72
6.2. Wnioski porównawcze…………………79

PODSUMOWANIE…………………81

LITERATURA…………………….84
WYKAZ TABEL………………….86
WYKAZ RYSUNKÓW……………….87

WSTĘP

Ogromny sukces GSM wieńczy ko­niec ubiegłego stulecia. Najnow­sze usługi i ogromne możliwości tele­fonów nowej generacji przyciągają no­wych klientów. Aby sprostać tym wymogą naukowcy opracowują coraz to now­sze techno­logie teleinformatycz­ne dla potrzeb różnych dziedzin nauki, handlu, usług, przemy­słu oraz między innymi dla kolei. GSM znalazł zastosowanie na kolei jako standard GSM-R /GSM for Railways/. Stan­dard GSM-R jest obecnie wypró­bowanym świato­wym systemem łączności kolejowej.

Podstawową funkcją łączności na kolei jest zapewnie­nie bez­pośredniej komuni­kacji między stacją sterującą ruchem pociągu a maszyni­stą prowadzącym skład oraz niezawodną łączność służbową pracowników ob­sługujących trans­port kolejo­wy. Systemy łączności i monitorowania na ko­lei, w zależności od charakteru żąda­nej usługi teleinformatycznej, tworzy się za pomocą różnych roz­wiązań infrastruk­tury teleinformatycz­nej. Metody monitorowania w ramach usług teleinformatycznych firmom kole­jowym w Polsce do­starcza Telekomunikacja Kolejowa Spółka z o. o. Telekom.

Specyficzne metody monitorowania znajdują zastosowanie w kolejnictwie. Bardzo istotnym problemem jest w tym przypadku bezpieczeństwo kolei oraz pasa­żerów. Pojęcie to dotyczy nie tylko systemów automatycznego sterowania pociągami, ale również realizacji określonych funkcji bezpieczeństwa za pośrednictwem usług teleinformatycznych. Tak więc bezpieczna kolej to nie tylko nowoczesny tabor za­pewniający określony komfort jaz­dy czy też zmodernizowane szlaki kolejowe przysto­sowane do dużych prędkości (w Polsce 160 km/h, maksymalnie 200 km/h). Ważnymi czynnikami wpływającymi na bezpieczeń­stwo transportu kolejowego są: skuteczna i niezakłócona komunikacja, dzięki której szyb­ko i sprawnie przepływać mogą informa­cje niezbędne do zarządzania i sterowania ruchem oraz do obsługi pa­sażerskiej, jak również pewne opcje naprawcze.

Koleje są jednym z głównych użytkowników systemów radiokomunikacji ru­chomej. Łączność radiowa ma szerokie zastosowanie w transporcie kolejowym – przykładem może być łączność szlakowa (pociągowa), służąca do komunikacji mię­dzy maszynistami pocią­gów na szlaku oraz komunikacji między maszynistami a dyspozytorami, łączność operacyjna w systemach awaryjnych, łączność w sieci ma­newrowo-rozrządowej (w sie­ciach tych pracują radiotelefony różnych typów: prze­woźne, stacjonarne i noszone).

Motywacją do napisania niniejszej pracy stało się zainteresowanie mnie jako pra­cownika kolei ogólną pro­blematyką usług teleinformatycznych świadczonych przez Teleko­munikację Kolejową Telekom oraz zasad ich wdrażania. Szczegółowe przybliżenie ofero­wanych usług TK Telekom daje praktyczną możliwość wyboru nowoczesnej optymalnej oferty przez klienta w ramach swoich potrzeb czy zainteresowań.

Celem głównym pracy jest charakterystyka usługi GSM-R i innych usług teleinforma­tycznych świadczonych przez Telekomunikację Kolejową Telekom.

Teza pracy brzmi: Telekomunikacja Kolejową Telekom świadczy dla PKP PLK S.A. usługę teleinformatyczną GSM-R umożliwiającą podwyższenie funkcjonalności i bezpie­czeństwa w sterowaniu ruchem kolejowym.

Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i podsumowania. Rozdział pierwszy dokonuje ogólnej charaktery­styki usług teleinformatycznych. W rozdziale drugim zaprezentowano infra­strukturę usługi te­leinformatycznej GSM-R. Rozdział trzeci przedstawia funkcjonalność systemu GSM-R oraz system ETCS w programie ERTMS. Rozdział czwarty to opis usług teleinformatycz­nych świadczonych przez Telekomunikację Kolejową Telekom dla przedsię­biorstw kolejo­wych. Rozdział piąty opisuje usługi teleinformatyczne świadczone przez Telekomunikację Kolejową Te­lekom dla przedsiębiorstw spoza kolei. Rozdział szósty zawiera analizę usług teleinformatycznych Telekom i porównanie ich z usługami świadczonymi przez inne firmy.

Liczba stron 87
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Śląska
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2008
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print