Niekonwencjonalne źródła otrzymywania energii

SPIS TREŚCI

1. ZARYS OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1.1. Energetyka konwencjonalna, jej zalety i wady
1.2. Paliwa naturalne
1.3. Oddziaływanie zanieczyszczeń emitowanych przez konwencjonalne elektrownie
1.4. Działania zmierzające do zahamowania degradacji środowiska naturalnego
2.ENERGIA WODY
3.ENERGIA SŁONECZNA
4.ENERGIA WIATRU
5. OSZCZĘDZANIE ENERGII
5.1. Oszczędność energii jako jeden z środków ochrony środowiska
5.2. Energooszczędne technologie
5.3. Śmieci jako źródło energii
5.4. Sposoby oszczędzania energii
PODSUMOWANIE
Literatura
Spis rysunków

WSTĘP

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, energii geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. Problemy te poruszane są w niniejszej pracy, która poza tym dokładnie opisuje i charakteryzuje sposoby wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.
Pierwszy rozdział poświęcony jest przede wszystkim energetyce opartej na nieodnawialnych źródłach energii a mianowicie: węglu kamiennym i brunatnym, ropie naftowej oraz gazie ziemnym. Ważnym elementem tego rozdziału jest również stan obecnego środowiska naturalnego zdegradowanego przez miedzy innymi energetykę konwencjonalną oraz działania zmierzające do przeciwdziałania dalszej degradacji i tak już zanieczyszczonego środowiska.

Rozdziały drugi, trzeci oraz czwarty w całości dotyczą trzech podstawowych typów energii otrzymywanych ze źródeł odnawialnych, a są to: energia wody, energia promieniowania słonecznego i energia wiatru. W rozdziałach tych można znaleźć ogólną charakterystykę poszczególnych rodzajów energii, oraz sposoby wykorzystania odpowiednich niekonwencjonalnych źródeł energii.
Tematem piątego rozdziału jest szeroko rozumiana oszczędność energii jako jeden ze sposobów ochrony środowiska naturalnego. Opisane są tu różne sposoby oszczędzania energii, ale i również inne sposoby jej otrzymywania bez uciążliwości dla środowiska.

Praca została napisana w Katedrze Fizyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Liczba stron 87
Nazwa Szkoły Wyższej AE w Krakowie
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print