Nagrody i kary jako narzędzia stosowane w procesie wychowania

Liczba stron: 89

Nazwa Szkoły Wyższej: –

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….. 4

Rozdział 1.
Rodzina jako środowisko wychowawcze.
1.1. Definicja i funkcje rodziny….. 7
1.2. Style wychowania w rodzinie….. 13
1.3. Postawy rodzicielskie wobec dzieci….. 20

Rozdział 2.
Nagrody i kary w procesie wychowania.
2.1. Problematyka nagród i kar w literaturze….. 26
2.2. Rola bodźców pozytywnych i negatywnych w regulowaniu zachowań….. 32
2.3. Funkcje nagrody i kary w systemach wychowawczych….. 36

Rozdział 3.
Metodologiczne założenia badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań….. 41
3.2. Problemy badawcze….. 43
3.3. Zmienne i wskaźniki zmiennych….. 45
3.4. Metoda, techniki oraz narzędzia badawcze….. 48
3.5. Organizacja i przebieg badań….. 52

Rozdział 4.
Nagrody i kary w procesie wychowania w świetle badań własnych.
4.1. Charakterystyka badanej populacji ….. 55
4.2. Przyczyny i częstotliwość karania i nagradzania….. 56
4.3. Rodzaje kar i nagród stosowanych przez rodziców….. 62
4.4. Efektywność stosowania kar i nagród w procesie wychowawczym ….. 68

Zakończenie….. 76
Bibliografia….. 80
Spis tabel i wykresów….. 83
Aneksy….. 84

Praca magisterska zatytułowana „Nagrody i kary jako narzędzia stosowane w procesie wychowania” to dogłębna analiza stosowania nagród i kar jako narzędzi w procesie wychowania dzieci. Praca ta ma na celu zrozumienie, jak nagrody i kary wpływają na rozwój i zachowanie dzieci, a także jak są one stosowane przez rodziców i opiekunów.

W pierwszym rozdziale, praca koncentruje się na rodzinie jako środowisku wychowawczym. Omówione są tutaj takie kwestie jak definicja i funkcje rodziny, style wychowania stosowane w rodzinie oraz postawy rodzicielskie wobec dzieci.

Drugi rozdział jest poświęcony specyficznym narzędziom stosowanym w procesie wychowania, tj. nagrodom i karom. Zawarte są tutaj informacje na temat problematyki nagród i kar w literaturze, roli bodźców pozytywnych i negatywnych w regulowaniu zachowań, a także funkcji nagrody i kary w systemach wychowawczych.

Trzeci rozdział dotyczy metodologicznych założeń badań własnych, w tym przedmiotu i celu badań, problemów badawczych, zmiennych i wskaźników zmiennych, metody, technik i narzędzi badawczych, a także organizacji i przebiegu badań.

Czwarty rozdział, poświęcony jest analizie wyników badań własnych dotyczących stosowania nagród i kar w procesie wychowania. Zawiera charakterystykę badanej populacji, przyczyny i częstotliwość karania i nagradzania, rodzaje kar i nagród stosowanych przez rodziców oraz efektywność stosowania kar i nagród w procesie wychowawczym.

Praca kończy się zakończeniem oraz bibliografią.

To badanie dostarcza cennych informacji, które mogą być wykorzystane przez rodziców, nauczycieli, pedagogów i wszystkich, którzy pracują z dziećmi, w celu lepszego zrozumienia roli nagród i kar w procesie wychowania i kształtowania zachowań dzieci.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print