Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli jako placówka edukacji humanistycznej

Liczba stron: 99

Nazwa Szkoły Wyższej: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.

Rozdział I
1. Przedmiotowe zagadnienie w świetle literatury.

Rozdział II
Metodologia badań własnych
1. Uwagi wstępne. Określenie pojęć: metodologia, badania naukowe.
2. Cel i przedmiot badań.
3. Problemy badane.
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
5. Opis terenu badań.

Rozdział III
1. Fryderyk Chopin (1810 1849) – szkic biograficzny.
2. Geneza placówki szkic historyczny.
3. Działalność Muzeum Fryderyka Chopina
3. 1 Muzeum dla zwiedzających.
3. 2 Koncerty chopinowskie w Żelazowej Woli.
3. 3 Frekwencja zwiedzających Muzeum w Żelazowej Woli.
3. 4 Pracownicy Muzeum.
3. 5 Współpraca Muzeum ze środowiskiem.
4. Funkcje Muzeum Fryderyka Chopina.
5. Cele, metody i formy stosowane w Muzeum Fryderyka Chopina.

Zakończenie.
Aneksy.
Bibliografia.

Wstęp

Muzea wkroczyły na drogę szeroko rozumianej służby społecznej, ewoluując z upływem czasu, stając się dziś aktywną i świadomą swych celów placówką pełniącą funkcje społeczno-kulturalne i oświatowo-wychowawcze. Muzeum nie jest wystawą zgromadzonych osobliwości, nagromadzonych rzeczy, lecz świątynią tradycji i kuźnią postępu , która uczy poznawać życie, głębiej je rozumieć i bardziej świadomie dążyć do jego przekształcania. To instytucja, która wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom (estetycznym, kulturalnym, pedagogicznym, relaksacyjnym, poznawczym, itd.).

W dzisiejszym świecie nie tylko wielkie miasta mogą poszczycić się posiadaniem muzeów, ale w wielu małych miejscowościach powstają nowe, regionalne muzea odzwierciedlające duchową treść środowiska, w którym powstały i dzięki któremu służą swoim odbiorcom. Przykładem takiego muzeum jest Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, które stało się wizytówką tej miejscowości, sławiąc ją nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju.

Praca niniejsza jest wynikiem przeprowadzonych przeze mnie badań w Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i wiedzy pogłębionej dzięki literaturze, stworzonej przez znawców i miłośników tematyki dotyczącej muzealnictwa ( I. Wojnar Muzeum czyli trwanie obecności, W. Gluziński-U podstaw muzeologii, M. Krzemińska Muzeum sztuki w kulturze polskiej, St. Lorentz Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce) oraz encyklopedie i słowniki.

Praca ma konstrukcję chronologiczno-problemową, zajmuję się w niej przedstawieniem działalności Muzeum Fryderyka Chopina, które poprzedziłam krótkim przedstawieniem osoby na cześć której powstało to muzeum, oraz historii tej placówki.

Praca ta składa się z trzech rozdziałów, w których zamieszczam istotne wiadomości dotyczące opisywanego przeze mnie muzeum, lub takie, które tematycznie są z nim związane.
W I rozdziale swojej pracy – Muzeum w świetle literatury przedmiotu przedstawiam definicję muzeum i staram się nakreślić jego rolę we współczesnym świecie. Nie jest przypadkiem, że muzeum towarzyszy człowiekowi już od czasów starożytnych, a wraz z upływem czasu zmienia się jego charakter i pełnione funkcje. Jeśli jego obecność na ziemi jest już tak długa, to z pewnością można stwierdzić, że jest instytucją trwałą, ale zmieniającą się i rozwijającą w systemie społeczno-kulturalnym i oświatowym. Zajmuje w tym systemie ważne, znaczące miejsce, poprzez realizację wzniosłych celów i zadań, które dostrzegane są przez społeczeństwo, przez odbiorców, znawców czy koneserów sztuki.

W rozdziale II Metodologia badań własnych w oparciu o literaturę metodologiczną, przedstawiam ich definicje pojęć z metodologii. Wyjaśniam, czym jest: metodologia, badanie naukowe, przedmiot i cel badań, metody, techniki i narzędzia badawcze.

Stosownie do opisanych w/w pojęć określam w tym rozdziale swój cel i przedmiot badań, którym jest Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, jego działalność i pełnione funkcje, które potwierdzają jego humanistyczny charakter.

Wyjaśniam, czym jest monografia instytucji, na czym polega metoda obserwacji, analizy dokumentów, czy rozmowa oraz wymieniam własne narzędzia badawcze, które posłużyły mi do napisania pracy.

Rozdział III poświęciłam na przedstawienie biografii Fryderyka Chopina oraz historii tej placówki, a pomogły mi w tym: opracowania Aleksandra Grzegorza Turczyka, Leszka Nawrockiego i czasopismo Ziemia Sochaczewska, oraz wiadomości internetowe. Dalszą część pracy poświęcam w całości Muzeum Fryderyka Chopina. W trzecim podrozdziale podejmuję zagadnienia związane z działalnością muzeum, tzn. przedstawiam, co można zobaczyć w opisywanej placówce, przekazuję wiadomości na temat organizowanych koncertów chopinowskich w tymże muzeum, ukazuję frekwencję zwiedzających oraz opisuję wiadomości na temat pracowników tam pracujących. Działalność muzeum nie byłaby możliwa bez zatrudnienia w nim odpowiednich ludzi, dlatego pozwoliłam sobie pokrótce przedstawić osoby, które z wielkim oddaniem poświęcają się pracy na rzecz przedstawianej przeze mnie instytucji.

W dalszej części tego rozdziału opisuję współpracę placówki ze środowiskiem lokalnym, ogólnokrajowym i zagranicznym.

W podrozdziale czwartym zajmuję się funkcjami współczesnych muzeów i przedstawiam jednocześnie funkcje pełnione przez opisywane w mojej pracy muzeum.
Podrozdział piąty ukazuje cele, metody i formy, które realizowane są w codziennej pracy tej placówki.

W swojej pracy starałam się jak najrzetelniej przedstawić walory tegoż muzeum, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest ona wolna od przeoczeń, które uszły mojej uwadze, nie zostały dostrzeżone i nie znalazły odzwierciedlenia w mojej pracy. Na pewno niektóre kwestie dotyczące muzeum i przedstawione w niej zostały potraktowane przeze mnie zbyt powierzchownie, czy pobieżnie, ale mam nadzieję, że mimo tych minusów udowadniam, że Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli dzięki realizowaniu postawionych sobie celów, zadań, dzięki pełnieniu wielu funkcji, jest typową placówką edukacji humanistycznej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print