Metody oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy

METODY OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ KREDYTOBIORCY

Spis treści

I WSTĘP…………………………………………………………………………………..5-8

1. Wprowadzenie……………………………………………………………………….5

2. Cel i zakres pracy………………………………………………………………….6

3. Materiały źródłowe i metody badań…………………………………………………….8

II KREDYTY – informacje ogólne………………………………………………………………9-37

1. Kredyty – pojęcie, rodzaje…………………………………………………………..9

2. Procedury i zasady kredytowania………………………………………………………12

3. Zdolność kredytowa, a wypłacalność……………………………………………………18

4. Ryzyko kredytowe……………………………………………………………………22

5. y zabezpieczenia kredytów……………………………………………………………27

III METODY ANALIZY BANKOWEJ…………………………………………………………………38-98

1. Informacje ogólne dotyczące analizy finansowej…………………………………………38

2. Wstępna analiza bankowa……………………………………………………………..42

3. Metody oceny zdolności kredytowej…………………………………………………….62
a). metoda wskaźnikowa…………………………………………………………………….64
b). metoda analizy dyskryminacji……………………………………………………………86
c). analiza punktowa………………………………………………………………………88
d). Skwantyfikowana metoda oceny zdolności kredytowej…………………………………………92

4. Ocena ryzyka……………………………………………………………………….96

IV CONTROLING……………………………………………………………………………..98-106

V OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ FIRMY „BETA”…………………………………………………….108-122

VI PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE……………………………………………………………….123-124

Spis literatury……………………………………………………………………………125

Spis tabel………………………………………………………………………………..127

Spis schematów…………………………………………………………………………….129