Konstrukcja suwnic i ich wykorzystanie

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP, CEL PRACY………………………………………………… 4

2. AKTY PRAWNE DOZORU TECHNICZNEGO…………………… 7
2.1 Ważniejsze postanowienia zawarte w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym…………………………………7
2.2 Postanowienia zawarte w dyrektywie maszynowej 98/37/WE……… 14

3. RODZAJE I PODZIAŁ ORAZ DANE TECHNICZNE SUWNIC… 16
3.1 Rodzaje i podział suwnic………………………………16
3.2 Podstawowe dane techniczne suwnic………………18

4. BUDOWA SUWNIC……………………………………21
4.1 Budowa suwnic z napędem elektrycznym………………21
4.1.1 Konstrukcje nośne suwnic………………………………21
4.1.2 Wózek suwnicy………………………………………22
4.1.3 Mechanizm jazdy wózka…………………………………23
4.1.4 Mechanizm podnoszenia…………………………24
4.1.5 Mechanizmy jazdy suwnicy……………………………24
4.2 Budowa suwnic z napędem spalinowo-hydraulicznym……25
4.3 Cięgniki……………………………………………25

5. ELEMENTY SUWNIC. CZĘŚĆ MECHANICZNA………………… 26
5.1 Urządzenia chwytne…………………………………………………… 26
5.2 Liny nośne, łańcuchy…………………………………………….……..27
5.2.1 Rodzaje i podział lin stalowych…………………………27
5.2.2 Łańcuchy………………………………………………………………… 30
5.3 Bębny linowe…………………………………………………………… 30
5.4 Sprzęgła………………………………………………………………… 31
5.5 Hamulce………………………………………………………………… 31

6. ELEMENTY I ZESPOŁY SUWNIC. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA…. 33
6.1 Aparatura i instalacja elektryczna suwnic…………………33
6.1.1 Silniki elektryczne………………………33
6.1.2 Sposoby hamowania elektrycznego silników pierścieniowych………… 34
6.2 Instalacja elektryczna suwnic………………………………………… 35

7. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE……………………………… 38
7.1 Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP……………38
7.2 Łączniki bezpieczeństwa przy barierkach, klapach i drzwiach……38
7.3 Wyłączniki krańcowe……………………………39
7.4 Ogranicznik udźwigu……………………………………………39
7.5 Zabezpieczenia przeciw zukosowaniu się suwnic…………40
7.6 Urządzenia przeciwwiatrowe…………………………………………. 41
7.7 Blokada zerowa przyrządów sterowniczych……………41

8. ZAWIESIA I POMOCNICZY SPRZĘT PRZEŁADUNKOWY…… 42
8.1 Rodzaje i podział zawiesi chwytnych zaczepowych………44

9. OBSŁUGA SUWNIC………………………………………………….. 46
9.1 Obowiązki obsługującego przed rozpoczęciem pracy……46
9.2 Zakres czynności, jakie powinien wykonać obsługujący podczas OTC przy suwnicach……………………………47
9.3. Obowiązki obsługującego w czasie pracy…..…………48
9.3.1 Transport ludzi w specjalnym koszu przeznaczonym do transportu ludzi zawieszonym na haku dźwignicy……………49

10. PRZEPISY BHP PRZY OBSŁUDZE SUWNIC….…………………. 50
10.1 Czynności, których nie wolno wykonywać obsługującemu….………50
10.2 Awarie i nieszczęśliwe wypadki………………………………………. 51

11. WYKAZ TYPOWYCH USTEREK WYSTĘPUJĄCYCH PRZY EKSPLOATACJI SUWNIC ORAZ SPOSOBY ICH USUWANIA……… 53

12. PODSUMOWANIE.…………………………………………………… 58
Wykaz literatury.…………………………………………………………….. 60
Akty prawne
Przepisy dozoru technicznego
Normy
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

WSTĘP, CEL PRACY

Zespół czynności, dzięki którym przy pomocy odpowiednich środków przenosimy materiały, towary, sprzęt nazywamy transportem. Zależnie od odległości, na których dokonuje się czynności przenoszenia dzielimy na transport bliski i daleki. Środkami transportu bliskiego są dźwignice, czyli dźwigi oraz przenośniki.

Transport wewnątrzzakładowy jest ściśle związany z procesem technologicznym. Usprawnienia transportu prowadzą do skrócenia czasu trwania cyklu produkcyjnego. Różne rodzaje transportu wewnątrzzakładowego wymagają odmiennych na ogół środków przenoszenia, a więc innych rodzajów dźwignic i przenośników.

Suwnica jest dźwignicą, czyli urządzeniem służącym do transportu bliskiego w ruchu przerywanym. Zasięg jest ograniczony wysokością podnoszenia oraz długościami torów jazdy suwnicy i wózka. Suwnice to urządzenia o różnej wielkości, najczęściej o udźwigu od kilkudziesięciu do tysiąca ton. Pozwalają na wykonywanie wielu prac transportowych oraz przeładunkowych. Stanowią nieocenioną pomoc w przemieszczaniu ładunków ze składowisk do miejsca przeznaczenia, np. na środki transportu, jak również wewnątrz hal przemysłowych czy magazynów.
Specyfika prac oraz profil przedsiębiorstwa wyznacza rodzaj zastosowanych suwnic, do których zalicza się m.in. suwnice bramowe, półbramowe i pomostowe. Suwnice należą do grupy dźwignic, które są poddawane znacznym obciążeniom podczas pracy, niejednokrotnie w niekorzystnych i trudnych warunkach środowiskowych, takich jak zapylenie, opary, skrajne temperatury. Bezpieczeństwo użytkowania suwnic zależy w znacznej mierze od utrzymania ich właściwego stanu technicznego oraz wymaga odpowiedniego doboru wykonywanych prac, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Suwnice jako maszyny objęte są postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Umieszczając na suwnicy oznakowanie CE oraz dołączając deklarację zgodności WE, producent potwierdza spełnienie wymagań tej dyrektywy, jak również innych, mających zastosowanie, dyrektyw europejskich.

Wśród wielu rodzajów suwnic, najczęściej występują suwnice ogólnego przeznaczenia, wykorzystywane do prostych prac transportowych. Są to na ogół suwnice pomostowe natorowe lub podwieszone, wyposażone w mechanizm podnoszenia ze zbloczem hakowym.

Jako wszechstronne urządzenia transportowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Suwnice transportowe, charakteryzujące się znacznymi prędkościami ruchów roboczych, zwłaszcza mechanizmów jazdy wpływających na ich znaczną wydajność, mogą być wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Ich przeciwieństwem pod tym względem są suwnice montażowe, charakteryzujące się znacznymi udźwigami i niewielkimi prędkościami, pozwalającymi na bardzo precyzyjne pozycjonowanie montowanego wyposażenia. Wszechstronne zastosowanie suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia nie byłoby możliwe bez pomocniczego osprzętu do podnoszenia: zawiesi cięgnowych, uchwytów i kleszczy, trawers, pojemników itp. Osprzęt do podnoszenia również objęty jest postanowieniami dyrektywy 2006/42/WE. Dyrektywa w sposób bardzo szeroki definiuje osprzęt do podnoszenia jako element albo wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą, umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczone pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku, lub mogące stanowić integralną część ładunku, które jest wprowadzane do obrotu niezależnie.
Obok suwnic ogólnego przeznaczenia, eksploatowanych jest wiele suwnic specjalistycznych, wśród których najliczniejszą grupę stanowią suwnice pracujące w hutach: odlewnicze (lejnicze), wsadowe, kleszczowe, kuzienne, łapowe, stryperowe, kafarowe i hartownicze. Stosownie do przeznaczenia cechuje je różnorodność konstrukcji i parametrów technicznych. Odrębną gamę produktów stanowią, charakteryzujące się modułową budową, tzw. lekkie systemy dźwignicowe. Znaczne możliwości konfiguracyjne oraz lekkość i zwartość konstrukcji sprawiają, że systemy te mogą być instalowane również w obiektach nieprzygotowanych pierwotnie do zainstalowania suwnic.

Charakterystyka suwnicy określona jest parametrami podstawowymi, takimi jak: udźwig, rozpiętość, wysokość podnoszenia, prędkości ruchów roboczych, masa własna suwnicy, grupa natężenia pracy. Parametry dodatkowe umożliwiają bardziej precyzyjny opis.

Projektując system przejść i dojść, należy brać pod uwagę wymagania Polskich Norm, w szczególności normy PN‑EN‑13586 „Dźwignice. Dojścia.” Tory jezdne suwnic pomostowych powinny spełniać wymagania normy PN‑M‑45457:1991 „Dźwignice. Tory jezdne suwnic pomostowych. Wymagania.” Norma ta podaje m.in. dopuszczalne odchyłki wykonania torów jezdnych.

Praca została podzielona na dwie części. W jednej części przedstawiono zagadnienia istotne z punktu widzenia samej budowy i obsługi suwnicy. Omówiono urządzenie od strony mechanicznej oraz elektrycznej. Zapoznano czytelnika także z elementami zabezpieczającymi oraz z pomocniczym sprzętem przeładunkowym. Część druga zawiera przedstawienie ważniejszych uregulowań prawnych, dotyczących pracy przy suwnicach oraz postanowienia dyrektyw europejskich, mówiących o zapewnieniu bezpieczeństwa, wprowadzanych do obrotu i użytkowania maszyn i urządzeń.
Z niniejszym opracowaniem powinni zapoznać się wszyscy uczestnicy transportu wewnątrzzakładowego od suwnicowych aż po personel zarządzający. Praca jest przeznaczona głównie dla operatorów i kandydatów na operatorów suwnic i cięgników. Może też być pomocna dla konserwatorów i innych osób związanych z eksploatacją tych urządzeń.

Z pewnością wiele zagadnień zainteresuje też uczniów szkół technicznych i zawodowych, którzy mają w programie nauczania wymienione tutaj zagadnienia. Przedstawiony materiał ma na celu przybliżenie funkcjonowania, obsługi, konserwacji szczególnego rodzaju dźwignic i zachowania zasad bhp przy suwnicach.

Liczba stron 62
Nazwa Szkoły Wyższej UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY w Radomiu
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2013