Komunikacja interpersonalna dziecka z zaburzeniem w rozwoju

Liczba stron: 85

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP ……………………………………………………………..………….. 4

I. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I JEJ ZABURZENIA W ŚWIETLE LITERATURY PEDAGOGICZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ . 6
1. Komunikacja interpersonalna – wyjaśnienie pojęcia ………6
2. Formy komunikacji interpersonalnej …………………………… 9
3. Znaczenie aktów niewerbalnych w komunikacji ……………… 13
4. Bariery w procesie komunikowania ……………………………. 17
5. Efektywna komunikacja interpersonalna ……………………. 25

II. METODOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA BADAŃ WŁASNYCH… 27
1. Cel badań …………………………………………..27
2. Problemy badawcze …………………………………………………….. 29
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………… 30
4. Organizacja w przebieg badań ……………………………. 44

III. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH ………………………………….……… 46
1. Charakterystyka osoby badanej ………………………………… 46
1.1. Opis i analiza zaburzeń badanego ………………………………… 46
1.1.1. Dysleksja, dysgrafia i dysortografia ………….48
1.2. Charakterystyka środowiska rodzinnego ……………..50
1.3. Historia życia badanego …………………………………………… 52
1.3.1. Stan i rozwój w pierwszych latach życia ……………… 52
1.3.2. Kariera szkolna ……………………………………………… 53
1.4. Aktualna sytuacja badanego …………………………… 53
1.4.1. Trudności i osiągnięcia ……………………………. 53
1.4.2. Stosunek do rówieśników i nauczycieli ……. ….56
1.4.3. Poziom kompetencji komunikacyjnych …..……58
1.4.4. Charakterystyka zachowania badanego w sytuacjach społecznych …………………………………….…………… 59
1.4.5. Rola rodziny w usprawnianiu i wychowaniu ……………….. 60
2. Sugestie do pracy korekcyjnej z badanym ………………… 62
2.1. Wskazania do pracy w szkole ….………………………………….. 63
2.2. Wskazania do pracy w domu ……..64

ZAKOŃCZENIE ………………………………………………………………. 66
LITERATURA
ANEKS

 

WSTĘP

Człowiek jest istotą społeczna, która przez wzgląd na swoją naturę potrzebuje innych ludzi. Kontakt z nimi narzuca nade wszystko umiejętność wyrażania myśli i przekazywania ich innym.
Komunikacja interpersonalna w wychowaniu odgrywa znaczącą rolę, gdyż daje podstawy rozwoju emocjonalnego, uczy pokonywać trudności i rozwiązywać konflikty, ewidentnie ma wpływ na jakość życia, wyrabia w jednostce ocenę o sobie samym. Na domiar tego rozwija intelekt, ponieważ osoba otrzymuje wciąż nowe informacje napływające z otoczenia, naucza wkraczania w określone role życiowe.

Dzięki komunikacji możemy poznawać innych ludzi, zdobywać pewne doświadczenie, to najlepszy sposób aby korzystać także z obcych umiejętności i wiedzy.

Przy występowaniu bardzo dużej ilości literatury przedmiotu, w której wszechstronnie opisane są zjawiska warunkujące komunikowanie międzyludzkie, przedstawiona praca dyplomowa jest próbą dokonania kompleksowego opisu funkcjonowania chłopca we wszystkich sferach rozwojowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego kompetencje komunikacyjne oraz rozwój społeczny.
Przedstawiona jednostka została wybrana, gdyż chłopiec potrzebuje pomocy zarówno ze strony pedagoga szkolnego, jak i rodziców, bowiem doszukać się można licznych nasilających się problemów w jego zachowaniu podczas zajęć szkolnych, a nawet przerw. W celu sumiennego i kompleksowego opisu oraz analizie wykorzystano metodę indywidualnego przypadku.

W pierwszym rozdziale umieszczone informacje mają za zadanie przybliżyć zrozumienie istoty komunikacji interpersonalnej. Zostały przedstawione cechy komunikacji międzyludzkiej, jej formy, prawidłowy przebieg, a także bariery które można napotkać na drodze porozumiewania się.

Rozdział drugi prezentuje metody, techniki oraz narzędzia jakie wykorzystano w niniejszej pracy. Zostały adekwatnie dobrane, tak by podczas prowadzonych badań dostarczyły odpowiedzi na stawiane pytania.

Ostatni rozdział zawiera wyniki przeprowadzonych badań. Zarysowuje sylwetkę osoby badanej – jej cechy charakteru, sposoby radzenia w otaczającej rzeczywistości, stosunek do najbliższego otoczenia oraz umiejętności komunikacyjne. Rozdział zawiera opis i analizę trudności z jakimi zmaga się jednostka badana. Na końcu proponuje się pewne działania, które mogą być przydatne w pracy nad owymi zaburzeniami.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print