Kara i nagroda jako środek wychowawczy w domowym i szkolnym wychowaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Liczba stron: 83

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia im.J. Długosza (AJD)

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP……………………………………………………………………….…….4

ROZDZIAŁ I
PODSTAWY TEORETYCZNE – ANALIZA LITERATURY
1.1 Pojęcie nagrody i kary……………………………………………….5
1.2 Klasyfikacja i charakterystyka nagród …… ………… 8
1.3 Klasyfikacja i charakterystyka kar……………………………………15
1.4 Wielka szkodliwość kar………………………………19

ROZDZIAŁ II
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
2.1 Cele, przedmiot i hipotezy badawcze.…….…………………….26
2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze. ………….30
2.3 Charakterystyka badanego środowiska…….………………………35

ROZDZIAŁ III
PREZENTACJA I INTERPRETACJA BADAŃ WŁASNYCH
3.1 Nagradzanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym….39
3.2 Karanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym……52
3.3 Weryfikacja hipotez badawczych………………………………………..70
ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI………………………………………72
BIBLIOGRAFIA ……………………………………………………..73
ANEKS ………………………………………………………………..78

WSTĘP

Wpływanie za pomocą metody nagradzania i karania wychowawczego na postępowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest problemem złożonym i trudnym, ale niezmiernie istotnym. Świadomość tego zagadnienie wśród rodziców i nauczycieli może przyczynić się do podniesienia efektywności wychowania. Prawidłowe kierowanie dzieckiem pozwala na stymulację rozwoju, zapobieganie jego nieprawidłowościom i dysharmonii, a przede wszystkim daje podstawy do kształtowania jego osobowości. Rodzice są odpowiedzialni za naukę swych dzieci, nauczyciele – swych uczniów. Każdy, kto czuje się odpowiedzialny za kształcenie lub szkolenie w domu, szkole, zakładzie pracy, musi się zdecydować, do jakich motywów się odnieść. Ze względu na swoją pozycję związaną z odpowiedzialnością rodzic ma zwykle do dyspozycji nagrody i kary, a sukces jego będzie po części zależny od umiejętności posługiwania się nimi tak, aby zachęcić do uczenia się rzeczy pożądanych, przy niewielkich skutkach ubocznych, których wolałby uniknąć.

Osoba odpowiedzialna za proces nauczania i wychowania, chcąc osiągnąć zamierzony cel, powinna poznać rolę stosowanych przez nią nagród i kar w modyfikacji ludzkich zachowań. W sprawie skuteczności nagród i kar zarysowały się różne stanowiska, zależne między innymi od stopnia zrozumienia obu tych pojęć, przypisywania im szerszego lub węższego zakresu. Z pedagogicznego punktu widzenia, nagroda i kara, zastosowane prawidłowo, z towarzyszącą im refleksją i samooceną, z badaniem przyczyn zachowania, prowadzą do osiągnięcia celów wychowawczych. W przypadku nagród będzie to utrwalenie dotychczasowej wzorowej postawy z nastawieniem na jej dalszy rozwój, a w przypadku kary – korekta nagannego zachowania z ukierunkowaniem na zwiększenie motywacji i wysiłku, by niewłaściwe postępowanie zdarzało się co raz rzadziej, aż do całkowitego jego zaniechania.

Struktura niniejszej pracy przedstawia się następująco: w rozdziale I dokonano przeglądu dostępnej literatury poświęconej zagadnieniom związanym z terminologią nagród i kar, ich zastosowaniem, rolą i rodzajami oraz zasadami skutecznego nagradzania i karania, a także wielkiej szkodliwości kar. W dalszej części opisano cel i przedmiot badań, oraz środowisko badawcze. W rozdziale III analizę badań dotyczących nagród i kar, jakie w wychowaniu rodzinnym i szkolnym stosują rodzice i nauczyciele. W badaniach tych chodziło o ustalenie jakie zachowania dzieci są nagradzane, a jakie karane; jakimi karami i nagrodami posługują się dorośli w domu i szkole oraz jaka jest reakcja dzieci.

4.6/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print