Jan Skrzynecki i jego działalność w Powstaniu Listopadowym

SPIS TREŚCI

Wstęp

Powstanie listopadowe 1830-1831 było największym i najważniejszym w dziejach porozbiorowej Polski wystąpieniem zbrojnym w walce o niepodległość. Historiografia tego okresu jest obfita. Strona militarna powstania, jego wybuch, plany, przebieg zostały dokładnie odtworzone w pracach autorów tak polskich jak i obcych.

Do klasycznych już dzieł należy monografia profesora Wacława Tokarza. Jednakże wiele sądów i ocen Tokarza, dotyczących planowania i przebiegu operacji, położenia obu walczących stron poddaje rewizji Czesław Bloch w pracy „Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850” Znacznie wcześniejsze od prac Tokarza i Blocha są monografie Augusta Sokołowskiego i Michała Sokolnickiego , które jednak są już nieco przestarzałe.

Nad zagadnieniami ustroju władz powstania pracowali Władysław Rostocki , Władysław Zajewski i Zdzisław Gołba. Pierwszy z nich omówił problem władzy wodzów naczelnych powstania, kładąc nacisk na stronę prawną zagadnienia, Zajewski zajął się funkcjonowaniem ugrupowań politycznych, Gołba zaś rozwojem władz Królestwa Polskiego w powstaniu.

Spośród źródeł drukowanych wymienić należy monumentalne dzieło członka Rządu Narodowego, Stanisława Barzykowskiego oraz prace Walentego Zwierkowskiego, Ludwika Mierosławskiego i Józefa Bema.

Z pamiętników i wspomnień największe znaczenie dla tej pracy mają pamiętniki Ignacego Prądzyńskiego, Klemensa Kołaczkowskiego, Natalii Kickiej, Joachima Lelewela.
Jeżeli zaś chodzi o postać samego Skrzyneckiego, literatura poświęcona jemu przedstawia się bardziej niż skromnie.

Dostępna jest jedynie jego biografia autorstwa Michała Sokolnickiego , która jednak ze względu na to, że jest już mocno przestarzała nie została wykorzystana w niniejszej pracy. Jednak w związku z tym, że Skrzynecki pełnił funkcję wodza naczelnego w każdej z wymienionych wcześniej prac znaleźć można wiele wiadomości o tej kontrowersyjnej postaci.

W oparciu o tę podstawę źródłową możliwe było podjecie się opracowania wybranego tematu. Poza wymienionymi wyżej materiałami wykorzystano jeszcze wiele nowszych opracowań, które wyszczególniono w wykazie bibliograficznym.

W życiu Jana Skrzyneckiego wyodrębnić można trzy charakterystyczne okresy. Pierwszy – od urodzenia, a ściślej od wstąpienia przezeń do służby wojskowej w 1806 roku – ciągnie się aż do Nocy Listopadowej i wybuchu powstania. Drugi okres, najkrótszy a zarazem najważniejszy obejmuje jego udział w powstaniu listopadowym, trzeci natomiast zaś lata po upadku powstania aż do śmierci w 1860 roku.

W każdym z tych okresów wydzielić można pewne mniejsze okresy różniące się wagą dla tej pracy. Dla przykładu, w drugim najważniejszym okresie, największe znaczenie ma sprawowanie władzy wodza naczelnego przez generała Skrzyneckiego.

Innymi słowy, konstrukcja niniejszej pracy uwarunkowana jest wyodrębnionymi okresami w życiu Skrzyneckiego. Każdemu poświęcono osobny rozdział; praca obejmuje trzy rozdziały, z których każdy dodatkowo podzielono na podrozdziały ułatwiające scharakteryzowanie postaci Skrzyneckiego i jego roli w powstaniu. Układ taki ułatwia zachowanie proporcji pomiędzy tym, co dotyczy bezpośrednio życia i działalności Skrzyneckiego, a tłem historycznym, na którym ową działalność należało ukazać. Fragmenty pracy, dotyczące powstania listopadowego z konieczności mają szersze tło, chodzi w nich, bowiem o przedstawienie innych przywódców powstania i ich działań, których skutki miały wpływ na bohatera tej pracy.

Nazwa Szkoły Wyższej Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2000
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print