Inicjacja literacka dziecka w przedszkolu i jej uwarunkowania

Liczba stron: 63

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp……………………………………………………………………3

Rozdział I. Rozwój zainteresowań literackich u dzieci
1.1 Pojecie literatury dla dzieci i młodzieży………………….5
1.2 Dziecko w drodze do dojrzałości czytelniczej………….10
1.3 Tradycje i początki literatury dla dzieci…………………16

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1 Cel i przedmiot badań……………………………………..21
2.2 Problemy badawcze i hipotezy …………………………..23
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze…………………24
2.4 Organizacja i teren badań…………………………………30

Rozdział III. Analiza badań własnych
3.1 Charakterystyka badanej grupy…………………………..32
3.2 Zakres inicjacji literackiej dziecka w przedszkolu……….34
3.3 Zakres inicjacji literackiej dziecka w domu……………….38

Zakończenie……………………………………………………………46
Streszczenie…………………………………………………………….49
Bibliografia………………………………………………………………50
Spis tabel i wykresów………………………………………………….53
Aneks

Wstęp

W świat książki nie można wejść bez pomocy innych ludzi. Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Staje się nim dopiero na skutek wrastania w konkretną kulturę.

Pojawienie się potrzeb czytelniczych nie jest procesem spontanicznym, samorzutnym, lecz dopiero uwieńczeniem procesu inicjacji. Kontakt z książką zanim osiągnie wszystkie cechy dla siebie swoiste, przechodzi przez wiele szczebli wstępnych. Książka jest źródłem informacji, myśli, ukazuje różne problemy, uczy i rozwija wyobraźnię każdego człowieka, dziecka.

Termin” inicjacja” oznacza w naukach społecznych przekazywanie wiedzy, umiejętności, norm i obrzędów kandydatowi wstępującemu do danej grupy społecznej. Inicjacja literacka będzie, więc zespołem oddziaływań społecznych prowadzących do „pasowania” dziecka na odbiorcę literatury.

Tak, więc inicjacja literacka będzie zespołem działań wychowawczych, uświadomionych oraz spontanicznych, prowadzących do wytworzenia w wychowanku względnie autonomicznej potrzeby korzystania z dóbr kultury.

Tematem mojej pracy jest „Inicjacja literacka dziecka w przedszkolu i jej uwarunkowania”. Wybranie takiego tematu podyktowane było osobistym zainteresowaniem na temat różnorodnej literatury dziecięcej i możliwością dostępu do niej przez dziecko. Celem mojej pracy jest uzyskanie informacji na temat literatury dziecięcej, jej ilości, treści i sposobów wykorzystania jej w domach i przedszkolach. Metoda, którą się posługiwałam to sondaż diagnostyczny. Za narzędzie badawcze posłużył mi kwestionariusz ankiety dla rodziców, natomiast technika była ankieta.
Praca moja składa się z trzech rozdziałów.

Rozwój zainteresowań literackich u dzieci to pierwszy rozdział mojej pracy, w którym ukazałam jak rozumiana jest literatura dziecięca i młodzieżowa według kilku autorów, co to jest inicjacja literacka. Jaką rolę pełni ta literatura i jak dziecko dojrzewa – dochodzi do literatury dziecięcej czym dla niego we wczesnym okresie jest literatura dziecięca. A także tradycje i początki literatury dziecięcej.

Metodologia badań własnych to drugi rozdział mojej pracy, w którym przedstawiłam charakterystykę założeń metodologicznych pracy oraz cel i przedmiot badań, które były podstawą do opracowania narzędzi; natomiast rozdział trzeci to część badawcza, gdzie za pomocą ankiety uzyskałam wiadomości na temat literatury dziecięcej rodziców dzieci w różnym wieku, które uczęszczają do przedszkoli. Całość pracy kończy bibliografia i aneks.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print