Grafologia jako metoda diagnostyczna w doradztwie zawodowym i personalnym

Liczba stron: 112

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I Doradztwo zawodowe i personalne 6
1.1. Doradztwo zawodowe i jego funkcje 6
1.2. Koncepcje rozwoju zawodowego w oparciu o wybrane teorie 7
1.3. Doradztwo zawodowe na rynku pracy 14
1.4. Etyczny wymiar doradztwa zawodowego 16
1.5. Doradztwo personalne i jego funkcje 17
1.6. Doradztwo personalne na rynku pracy 20
1.7. Rekrutacja i selekcja pracowników 21

ROZDZIAŁ II Wybrane metody diagnostyczne w doradztwie zawodowym i personalnym 26
2.1. Metoda diagnostyczna 26
2.2. Wybrane metody w doradztwie zawodowym 28
2.2.1. Metoda biograficzna 29
2.2.2. Obserwacja 30
2.3. Wybrane metody w doradztwie personalnym 32
2.3.1. Rozmowa kwalifikacyjna 32
2.3.2. Sprzężenie zwrotne 360 stopni 33

ROZDZIAŁ III Teoretyczne podstawy grafologii 36
3.1. Historia i kształtowanie się pisma 36
3.2. Teoretyczne pojęcie „grafologia” 38
3.3. Koncepcje teoretyczne w Europie na wybranych przykładach 39
3.4. Analiza grafologiczna 43
3.5. Formy analizowania pisma 46

ROZDZIAŁ IV Metodologia badań 51
4.1. Przedmiot i cel badań 51
4.2. Problemy badawcze i hipotezy 51
4.3. Zmienne i wskaźniki 53
4.4. Metoda, techniki i narzędzia badań 59
4.5. Przebieg, analiza i interpretacja badań własnych 59
4.5.1. Przebieg i wyniki badań – doradztwo personalne 60
4.5.2. Wnioski 77
4.6.1. Przebieg i wyniki badań – doradztwo zawodowe 78
6.6.2. Wnioski 95

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
NETOGRAFIA 101
WYKAZ TABEL I WYKRESÓW 102
ANEKS 105
1. Kwestionariusz ankiety dla doradców zawodowych 105
2. Kwestionariusz ankiety dla doradców personalnych 110

WSTĘP

Doradcy zawodowi diagnozując klienta oraz udzielając pomocy edukacyjno – zawodowej, zgłaszają zapotrzebowanie na możliwość stosowania różnorodnych metod i testów. W porównywalnym położeniu, znajdują się doradcy personalni, wyszukując i stosując odpowiednie techniki do selekcji kandydatów. Mimo, iż cele tych dwóch grup są różne, to sprowadzają się do takowych klasyfikacji, jakimi są następujące elementy: cechy osobowościowe badanego, przydatność zawodowa, style przywództwa i komunikacji, odporność na stres.

Grafologia, a dokładniej ujmując analiza pisma ręcznego, wydaje się badać wszystkie powyższe czynniki. Liczba badań z roku na rok wzrasta. Metoda ta, jednak uważana jest przez oponentów za niewiarygodną. Należy tutaj wspomnieć, o badaniu przeprowadzonym przez Polkę, dr Zuzannę Górską, jak dotąd o największym zasięgu i najbardziej wyczerpujące w skali światowej. Otóż zbadała ona ponad tysiąc analiz pisma, tworząc autorską metodę GCP Method, polegającą na uzyskiwaniu wielowymiarowego profilu osobowościowego z uwzględnieniem stylu funkcjonowania oraz odkrywaniem talentów i mocnych stron badanych.

W myśl powyższego, temat niniejszej pracy został podjęty ze względu na chęć sprostowania wyzwaniom jakie stawia przed autorką problematyka grafologii jako metody diagnostycznej. Istnieje niewielka liczba rzetelnych badań empirycznych jak i ogólnodostępnych publikacji na temat grafologii. Niemniej, zainteresowanie analizą pisma ręcznego i chęć przybliżenia, tej niszowej jeszcze dziedziny, przeobraziło się w cel jakim jest badanie dotyczące wykorzystania grafologii jako metody diagnostycznej przez doradców zawodowych i personalnych, oraz jak często jest ona przez nich stosowana, a także jak grafolodzy oceniają skuteczność tej metody.

Ze względu na tematykę pracy, trzy rozdziały przeważają charakterem teoretycznym. W pierwszym, zaprezentowano terminy i funkcje związane z zagadnieniami doradztwa zawodowego i personalnego. Następnie przedstawiono istotne koncepcje i wymiar etyczny dla obu struktur oraz sposób oddziaływania rynku pracy na pomoc doradczą.

Istotą rozważań drugiego rozdziału są wybrane metody, stosowane przez doradców zawodowych i personalnych. Niniejszy fragment jest zasadniczy ze względu na prześledzenie i porównanie w treści ostatecznej – wyników badań autorki z wyselekcjonowanymi metodami w tym rozważaniu.

Wreszcie, w rozdziale trzecim ukazano historię i koncepcje teoretyczne grafologii, które będą wykorzystywane w dalszej części pracy. W obecnej fazie zawarta jest również forma i istota przebiegu analizy pisma ręcznego w celu przybliżenia danego zjawiska.

W ostatnim rozdziale – czwartym, podjęto się próby dokonania dokładnej prezentacji i opisu wyników badań, uwzględniając opinie grafologów, jak również odnosząc się do wyselekcjonowanych wcześniej metod.

Rozprawa danego tematu została oparta na szeregu publikacji, związanych z teoriami doradztwa zawodowego, personalnego, grafologii i ich koncepcji oraz treści metodologicznych. Jako materiały źródłowe, w dużej mierze wykorzystano zasoby książkowe, prasę branżową oraz zasoby stron internetowych odpowiednich instytucji.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print