Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo

Liczba stron: 174

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UMYSŁOWEJ W ŚWIETLE LITERATURY PODMIOTU
1.1. Definicyjne ujęcie niepełnosprawności umysłowej
1.2. Rys historyczny opieki i wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo
1.3. Początki badań nad upośledzeniem umysłowym
1.4. Etiologia upośledzenia umysłowego
1.5. Kryteria, rodzaje i charakterystyka upośledzeń umysłowych

ROZDZIAŁ II. EDUKACJA SZKOLNA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ
2.1. Wizerunek dziecka z niepełnosprawnością umysłową
2.2. Organizowanie kształcenia specjalnego 2.3. Współpraca szkoły specjalnej z domem rodzinnym uczniów
2.4. Metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową

ROZDZIAŁ III. SYTUACJA RODZINY WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ
3.1. Rodzina jako środowisko wychowawcze
3.2. Charakterystyka typowych postaw rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego umysłowo
3.3. Sytuacja i postawy zdrowego rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo
3.4. Wsparcie społeczne, rodzaje i formy pomocy rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
4.1. Przedmiot i cele badań
4.2. Problemy badawcze i hipotezy
4.3. Zmienne i wskaźniki
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.5. Teren badań i badana populacja
4.6. Organizacja i przebieg badań

ROZDZIAŁ V. FUNKCJONOWANIE RODZIN POSIADAJĄCYCH DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO – ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
5.1. Prezentacja wyników badań
5.2. Wnioski wypływające z badań

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Załączniki

Praca magisterska, którą przedstawiam, nosi tytuł „Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo”. Ta praca, złożona z pięciu rozdziałów i liczby 174 stron, została wykonana w roku 2010 i jest próbą uchwycenia i zrozumienia szczególnej sytuacji, w której znajdują się rodziny wychowujące dziecko z niepełnosprawnością umysłową. To zadanie, które pomimo postępów w medycynie, psychologii i pedagogice, wciąż stawia przed nimi wiele wyzwań i konieczność dostosowania się do specyficznych warunków.

Celem tej pracy jest zapoznanie Czytelnika z tematem, który, mimo swojej istotności, jest często pomijany w literaturze naukowej, a mianowicie ze specyfiką funkcjonowania rodzin, w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością umysłową. Trudności, z jakimi się spotykają, oraz strategie radzenia sobie z nimi są tematem tej pracy.

Pierwszy rozdział jest poświęcony analizie niepełnosprawności umysłowej w świetle literatury przedmiotu. Przedstawiam tutaj definicje niepełnosprawności umysłowej, krótki przegląd historyczny opieki i wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo, początki badań nad upośledzeniem umysłowym, etiologię upośledzenia umysłowego oraz kryteria, rodzaje i charakterystykę upośledzeń umysłowych.

W rozdziale drugim skupiam się na edukacji szkolnej dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Przedstawiam tu wizerunek dziecka z niepełnosprawnością umysłową, organizowanie kształcenia specjalnego, współpracę szkoły specjalnej z domem rodzinnym uczniów oraz metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową.

Trzeci rozdział jest poświęcony sytuacji rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością umysłową. Analizuję tutaj rodzinę jako środowisko wychowawcze, charakterystykę typowych postaw rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego umysłowo, sytuację i postawy zdrowego rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo oraz wsparcie społeczne, rodzaje i formy pomocy rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.

Czwarty rozdział pracy dedykowany jest metodologii badań, w którym przedstawiam przedmiot i cele badań, problemy badawcze i hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, teren badań i badaną populację oraz organizację i przebieg badań.

Piąty i ostatni rozdział przedstawia wyniki przeprowadzonych badań na temat funkcjonowania rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne umysłowo oraz wnioski wypływające z tych badań.

Moja praca ma charakter interdyscyplinarny – korzystam z literatury pedagogicznej, psychologicznej, medycznej, ale także z socjologii i filozofii. Wierzę, że tylko taka szeroka perspektywa pozwoli na pełne zrozumienie i właściwe przedstawienie problematyki, którą się zajmuję.

Na zakończenie, pragnę podkreślić, że praca ta jest próbą zrozumienia i ukazania rzeczywistości, z jaką codziennie mierzą się rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Jestem przekonany, że jej lektura przyczyni się do zwiększenia wiedzy i świadomości na ten temat, co jest szczególnie ważne dla osób, które na co dzień pracują z tymi rodzinami, ale także dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych tematyką niepełnosprawności.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print