Formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież na terenie miasta Włodawa

Liczba stron: 44

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I 6
PROBLEM CZASU WOLNEGO W ŚWIETLE WYBRANEJ LITERATURY. 6
1. WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMATYKI CZASU WOLNEGO. 6
ROZDZIAŁ II 15
PROBLEMATYKA BADAWCZA I METODOLOGICZNA. 15
1.PRZEDMIOT BADAŃ. 15
2.METODY I TECHNIKI BADAŃ 15
3.TEREN BADAŃ 16
4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 18
ROZDZIAŁ III 26
FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ NA TRENIE MIASTA WŁODAWA. 26
1. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO. 26
1,1.MDK – JEGO CELE I ZADANIA 27
1,2. METODY I FORMY PRACY 29
1,3. WSPÓŁPRACA MDK ZE ŚRODOWISKIEM 31
2. ZAJĘCIA POZA LEKCYJNE W SZKOLE. 32
3. UDZIAŁ RODZICÓW W ORGANIZOWANIU CZASU POZALEKCYJNEGO DZIECKA. 35
4. SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ. 39
ROZDZIAŁ IV 42
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI. 42
BIBLIOGRAFIA 47
ANEKSY 49

Wstęp

Idea wychowania człowieka wszechstronnie rozwiniętego, nie może być realizowana bez udziału wszystkich środowisk wychowawczych, a więc domu rodzinnego, szkoły, grup rówieśniczych itp. Ważnym składnikiem tego środowiska są placówki wychowania poza szkolnego. Stwarzają one warunki do twórczego uczestnictwa w kulturze, przygotowują młodzież i dzieci do wartościowego spędzania wolnego czasu. Stanowią niezbędne ogniwo współczesnego wychowania.

Dzięki środkom masowego przekazu, w dużym stopniu wzrosły możliwości kontaktu ludzi ze sztuką. Aby te kontakty stały się rzeczywistą praktyką w życiu dorosłego człowieka, należy już u dziecka rozbudzać i rozwijać wrażliwość artystyczną, wpływać na rozwój ich zainteresowań.

Ważne miejsce zajmuje również wychowanie rekreacyjne, zmierzające do wyposażenia młodej generacji w umiejętność właściwego organizowania wypoczynku.

Gwałtowny rozwój techniki prowadzi do skracania czasu pracy i wydłużania czasu wolnego człowieka. Nie ulega wątpliwości, że wychowanie społeczne i rekreacyjne należą do czołowych zadań współczesnego wychowania. Zadań tych nie jest w stanie realizować sama szkoła. Niezbędny jest coraz większy współudział instytucji wychowania pozaszkolnego i rodziny w ich realizacji.
Wychowanie pozaszkolne dzieci i młodzieży jest więc integralną częścią naszego systemu oświatowo-wychowawczego.

Placówki spełniają w społeczności lokalnej funkcję animatora i organizatora życia kulturalnego. Upowszechniają one wartości, normy i wzory kultury, kształtują aktywne zachowania kulturalne, same wytwarzają ich wzory, jak również twórczo podtrzymują tradycje regionalne.

Nie mały wpływ na kształtowanie się wartościowych form spędzania czasu wolnego ma rodzina. Do kształtowania się pożądanego stylu spędzania czasu wolnego dzieci niezbędna jest taka organizacja życia rodziny, w której role poszczególnych członków wybiegają poza wąski krąg spraw domowych.

Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy problematyki badawczej i metodologicznej. W rozdziale drugim przedstawiłem badany problem w świetle literatury przedmiotu. Rozdział trzeci zawiera informacje o formach spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież na terenie miasta Włodawa. W rozdziale czwartym zawarta jest ogólna charakterystyka badanego problemu. Na podstawie otrzymanych badań podsumowałem własną pracę badawczą i wyprowadziłem wnioski.

Ponadto praca zawiera bibliografię oraz aneksy.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print