Formy pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w środowisku wiejskim

Liczba stron: 149

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia im. Jana Długosza

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp ………………………………………………………………………………………5

ROZDZIAŁ I PROBLEM RODZINY WIEJSKIEJ W ŚWIETLE LITERATURY

1.1 Pojęcie rodziny i jej funkcje ……………………………….7
1.2. Rodzina funkcjonalna i dysfunkcjonalna w ujęciu pedagogicznym oraz czynniki powodujące dysfunkcję życia rodzinnego…………12
1.3 Przemiany współczesnej rodziny wiejskiej……………………17
1.3.1 Sytuacja dziecka wiejskiego w rodzinie dysfunkcjonalnej…………20
1.3.2 Zjawiska dysfunkcyjne w rodzinie wiejskiej (alkoholizm, rodzina niepełna,rodzina wielodzietna, rodzina „bez miłości”, narkomania, bezrobocie, rodzina przestępcza, przemoc w rodzinie) ……… 27

ROZDZIAŁ II INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ RODZIN W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

2.1 Formy i zakres działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych prowadzonych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej…………………35
2.2.1. Pedagog i pracownik socjalny w systemie wychowania i środowiskowej
opieki nad dzieckiem i jego rodziną…………………………40
2.2.2. Rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w środowisku lokalnym ……….44
2.2.3. Rola i zadania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…………………………….47
2.2.4. Powiatowe Biuro Pracy jako instytucja wspomagająca rodzinę w środowisku wiejskim……………………………………………….49
2.2.5 Praca kuratora sądowego z rodzinami dysfunkcyjnymi w środowisku wiejskim …………………………………………………….52
2.2.6. „Caritas” jako instytucja wspomagająca rodziny dysfunkcjonalne w środowisku wiejskim………………………55

ROZDZIAŁ III ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

3.1 Przedmiot, cele badań……………………………………………….. 57
3.2 Problemy, hipotezy, zmienne i wskaźniki…………………59
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze……………………………68
3.4 Teren i przebieg badań…………………………………………75
3.5 Charakterystyka badanej populacji………………………………78

ROZDZIAŁ IV FORMY POMOCY RODZINOM DYSFUNKCYJNYM W ŚRODOWISKU WIEJSKIM W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

4.1 Rozmiar zjawiska dysfunkcjonalności na terenie gminy Słupia……………………….92
4.2 Typy rodzin dysfunkcjonalnych występujących w gminie………94
4.3 Formy pomocy udzielane rodzinom dysfunkcyjnym w środowisku wiejskim………..98
4.4 Rodzaje instytucji niosących pomoc rodzinom dotkniętych dysfunkcją …………….101
4.5 Postawy badanych wobec własnej sytuacji……………115
4.6 Efektywność pomocy według badanych…………………119

PODSUMOWANIE I WNIOSKI…………………………………..………………….139
BIBLIOGRAFIA ……………………………………………………………………142
SPIS TABEL ……………………………………………………………………146
SPIS WYKRESÓW ……………………………………………………………….148
ANEKSY ….….………………………………….……………………………….149
aneks nr 1
aneks nr 2

WSTĘP

Problem rodziny poruszany był w literaturze przedmiotu przez wielu znanych i cenionych autorów. Przypisywano jej wyjątkowe znaczenie w życiu każdego człowieka: dorosłego jak i noworodka. Rodzina bowiem splata się ściśle z losem każdej jednostki. To ona jest mu potrzebna od narodzin aż do śmierci, dostarczając – jeśli funkcjonuje prawidłowo- wiele wartości wręcz nieocenionych.
Niniejsza praca poświęcona jest rodzinom dysfunkcyjnym, czyli takim, które niekiedy mimo wielkiego wysiłku nie potrafią pomyślnie rozwiązać nawarstwiających się sytuacji kryzysowych. Towarzyszy im lęk przed przyszłością, brak perspektyw, rozczarowanie oraz niemoc.

Celem tej pracy jest ukazanie, jakie są formy pomocy oferowane tym rodzinom w środowisku wiejskim. Chciałam przedstawić właśnie ten problem, bowiem uważam, iż każda rodzina i każde dziecko zasługuje na szczęście i radość. Można to osiągnąć wówczas, gdy nie będziemy przechodzić obojętnie wobec ludzi, którzy oczekują od nas pomocy. Czasami jeden gest z naszej strony wystarczy, by rozbudzić nadzieję i podarować innym odrobinę szczęścia. Pamiętajmy, że jest wiele osób, które z obawy, wstydu, czy z innego powodu, nigdy nie poproszą o pomoc, dlatego też : „Potrzebni nam są ludzie wrażliwi na krzywdę i niezasłużone przywileje, ludzie, którzy spieszą innym z pomocą i nie odwracają się od przyjaciół, gdy im się nie powiedzie”( M. Ossowska, 1994 ). Pamiętajmy, że rodziny, o których piszę, toczą walkę o to by przetrwać, przeżyć godnie każdy dzień nie żebrząc, nie kradnąc, nie prosząc.

Pierwsza część pracy składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniom podstawowym, związanym z ogromną rolą, jaką pełni rodzina w życiu jednostki. Przedstawiono w nim : pojęcie rodziny, funkcje, jej przemiany, pojęcie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej. Zawarłam w nim również informacje na temat sytuacji dziecka wiejskiego w rodzinie dysfunkcjonalnej oraz zjawiska, które doprowadzają do dysfunkcji w rodzinie wiejskiej. W drugim rozdziale dokonany został przegląd najbardziej znanych instytucji działających na rzecz rodzin w środowisku wiejskim. Uwzględniono w nim informacje na temat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagoga i pracownika socjalnego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowego Biura Pracy oraz na temat „Caritas”.

Drugą część pracy stanowią zagadnienia metodologii badań zawierające dane o : przedmiocie i celach badań, problemach badawczych, zmiennych i wskaźnikach empirycznych, hipotezach, a ponadto charakterystykę metod, technik badawczych oraz terenu badań i badanej grupy. Trzecia część pracy zawiera analizę danych uzyskanych z przeprowadzonych badań. Na tę część składają się podrozdziały poświęcone weryfikacji kolejnych hipotez: rodziny z problemem alkoholowym są najczęstszym typem rodzin dysfunkcyjnych występujących na terenie gminy Słupia, zasiłek okresowy jest najczęstszą formą wsparcia udzielaną rodzinom dysfunkcyjnym, rodzinom udziela wsparcia najczęściej GOPS, rodziny aby wyjść z trudnej sytuacji często poszukują zatrudnienia, jednak postawy wobec własnej sytuacji są zróżnicowane, z przewagą biernych i roszczeniowych oraz rodziny oceniają udzielaną im pomoc jako niewystarczającą i nieskuteczną.
Pracę zamyka podsumowanie, spis literatury cytowanej, spis tabel i wykresów oraz aneks z załącznikami.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print