Bezstresowe wychowanie dzieci w ocenie rodziców

Liczba stron: 82

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania:  2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….. 3

Rozdział 1
Rodzina jako środowisko wychowawcze.
1.1. Definicja rodziny….. 5
1.2. Funkcje rodziny…..9
1.3. Przeobrażenia współczesnej rodziny…..14
1.4. Style wychowania stosowane w rodzinie…..21
1.5. Postawy rodziców wobec dzieci…..29

Rozdział 2
Podstawy metodologiczne badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań…..34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze….. …..36
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..40
2.4. Przebieg i organizacja badań …..46

Rozdział 3
Wychowanie bezstresowe w ocenie rodziców w świetle wyników badań
3.1. Charakterystyka próby badawczej….. 48
3.2. Analiza i interpretacja wyników badań własnych…..52

Podsumowanie. Wnioski z badań…..70
Bibliografia…..74
Spis wykresów…..76
Załącznik…..77