Bezpieczeństwo międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli NATO

WSTĘP 7
ROZDZIAŁ I ISTOTA I ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 9
1.1. Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego 9
1.2. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego w przeszłości 12
1.3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego 13
1.4. Bezpieczeństwo w ramach ONZ 18

ROZDZIAŁ II BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ EUROPIE I ŚWIECIE 23
2.1. Rozwiązanie Układu Warszawskiego i nadzieje na przyszłość 23
2.2. Upadek systemu dwubiegunowego, a miejsce Polski w świecie 26
2.3. Nowe położenie geopolityczne i cele polityki bezpieczeństwa po 1989 roku 30
2.4. Polska doktryna obronna na początku lat 90-tych 34

ROZDZIAŁ III NOWA PRZESTRZEŃ BEZPIECZEŃSTWA 40
3.1. NATO w nowej Europie 40
3.2. Dalsze rozszerzenie Sojuszu 43
3.3. „Partnerstwo dla Pokoju” pierwszym krokiem Polski do NATO 46
3.4. Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej 49

ROZDZIAŁ IV POLSKA W NATO 54
4.1. Obronność RP w warunkach NATO na przełomie XX i XXI wieku 54
4.2. Transformacja NATO i nowe strategie bezpieczeństwa Polski 57
4.3. Siły Zbrojne RP w misjach NATO 63
4.4. Skutki członkostwa Polski w Sojuszu oraz nadzieje na przyszłość 65

ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 69

WSTĘP

Poczucie bezpieczeństwa międzynarodowego leży w interesie każdego państwa, bez względu na jego położenie, powierzchnię, czy też liczbę ludności. Bezpieczeństwo jest priorytetem do normalnej egzystencji każdego podmiotu stosunków międzynarodowych.

Tematem niniejszej pracy jest „Bezpieczeństwo międzynarodowe Rzeczpospolitej Polskiej po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli NATO”. Praca ta ma charakter interpretacyjno-analityczny.

Temat ten jest bardzo istotny w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż ukazuje przejście z nieistniejącego już wschodniego systemu bezpieczeństwa do systemu euroatlantyckiego.

Celem tej pracy jest ukazanie jak kształtował się system bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, poczynając od wielkich przemian związanych z upadkiem ładu bipolarnego aż po wstąpienie i funkcjonowanie w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Zakres tej pracy obejmuje 20 letnią sytuację bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Za punkt wyjścia ukazana jest transformacja polityczna w 1989 roku. Praca kończy się na 2009 roku.
Pierwszy rozdział pracy jest poświęcony zagadnieniom teoretycznym z dziedziny bezpieczeństwa międzynarodowego. Składa się on z ogólnego przedstawienia problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, jego modeli istniejących w przeszłości, a także zagrożeń, jakie mogą powstać odnośnie bezpieczeństwa. Na końcu zaś zostało przedstawione bezpieczeństwo międzynarodowe w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kolejny rozdział ukazuje bezpieczeństwo Polski pod kątem przemian w Europie i świecie związanych z upadkiem bloku dwubiegunowego. Szczegółowo omówione zostało rozwiązanie Układu Warszawskiego oraz komplikacje dla Polski z tym związane (nowe położenie geopolityczne, wyznaczenie nowych celów strategicznych).

Trzeci rozdział ukazuje nową przestrzeń bezpieczeństwa w Europie, z uwzględnieniem roli NATO oraz Unii Europejskiej. Opisana jest również droga Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ostatni, czwarty rozdział jest poświęcony stricte NATO i członkostwu Polski. Przedstawiona w nim jest polska obronność w ramach Sojuszu, a także pewna ewolucja NATO, jaka dokonała się po wydarzeniach z 11 września 2001 roku.

Niniejsza praca została przygotowana w oparciu o polskie opracowania książkowe oraz artykuły. Niezbędną literaturę do napisania tej pracy stanowiły pozycje książkowe takich wybitnych specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa międzynarodowego jak: Juliana Kaczmarka, Stanisława Kozieja, Romana Kuźniara, czy też Ryszarda Zięby. Dość ważnym uzupełnieniem okazały się dokumenty publikowane, do których można zaliczyć polskie strategie bezpieczeństwa, Kartę Narodów Zjednoczonych, Traktat Waszyngtoński oraz Koncepcję Strategiczną Sojuszu. Również przydatne stały się artykuły polskich publicystów, które pozwoliły na szersze zrozumienie problemu. W najmniejszym stopniu użyty został internet.

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
Rodzaj pracy licencjacka
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print