Bezpieczeństwo, a poczucie bezpieczeństwa publicznego we Wrocławiu

Liczba stron: 53

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp 4

Rozdział I Pojęcia ogólne 6
1.1 Pojęcie bezpieczeństwa 6
1.2 Bezpieczeństwo publiczne a społeczeństwo 10
1.3 Bezpieczeństwo w życiu współczesnego człowieka 12
1.4 Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne 14
1.5 Subiektywne i obiektywne poczucie bezpieczeństwa 17

Rozdział II Charakterystyka miasta Wrocławia 20
2.1 Opis miasta Wrocławia 20
2.2 Struktura komisariatów Policji 22

Rozdział III Bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia 28
3.1 Działania Policji 28
3.2 Działania Policji wrocławskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa 33
publicznego we Wrocławiu 33
3.3 Podmioty pozapolicyjne wpierające działalność Policji we Wrocławiu obywatelom i turystom miasta Wrocław 35

Rozdział IV Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia 39
4.1 Organizacja badań 39
4.2 Charakterystyka badanej populacji 40
4.3 Analiza badań własnych 41
4.4 Podsumowanie i wnioski 48

Bibliografia 50
Spis wykresów 52
Aneks 53

Wstęp

Współczesny świat nie jest pozbawiony odczuwanych i realnych zagrożeń, których genezy należy upatrywać w napięciach politycznych, ekonomicznych, nacjonalizmie, antagonizmach etnicznych i religijnych. Sprzeczność i zróżnicowanie interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim charakterze: od konfliktów zbrojnych i zamachów terrorystycznych do przestępczości pospolitej i zorganizowanej, ekscesów chuligańskich, infekowania systemów informatycznych czy korupcji. Oprócz niebezpieczeństw wywoływanych postawą i działalnością człowieka, niebagatelnego znaczenia dla bezpieczeństwa nabierają też kataklizmy naturalne. Proces globalizacji powoduje, że również zagrożenia o charakterze międzynarodowym szybko stają się czynnikiem destabilizującym bezpieczeństwo krajowe bądź lokalne.

Niniejsza praca dotyka zagadnień bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa publicznego we Wrocławiu. Składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy pojęć ogólnych związanych z bezpieczeństwem, a więc wyjaśnia pojęcie bezpieczeństwa, ukazuje bezpieczeństwo w życiu człowieka, bezpieczeństwo jako dobro wspólne oraz subiektywne i obiektywne poczucie bezpieczeństwa. Rozdział drugi to krótka charakterystyka miasta Wrocławia oraz struktura komisariatów policji. Trzeci rozdział ukazuje bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia i przedstawia działania Policji wrocławskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz podmioty pozapolicyjne wspierające pracę policji. Czwarty rozdział został poświęcony metodologii badań własnych iw jego skład wchodzi organizacja badań, charakterystyka badanej populacji, analiza badań oraz wnioski końcowe.

4.6/5 - (9 votes)
image_pdfimage_print