Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie spółki akcyjnej

Praca ma 124 strony, liczba pozycji literatury 50.

SPIS TREŚCI

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ 1.
ANALIZA JAKO NARZĘDZIE PODEJMOWANIA DECYZJI 7
1.1. ISTOTA I RODZAJE ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 7
1.2. TECHNIKI I METODY SPORZĄDZANIA ANALIZ 16
1.3. ROLA ANALIZY W PODEJMOWANIU DECYZJI 23

ROZDZIAŁ 2.
ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA ANALIZY I ICH WSTĘPNA OCENA 32
2.1. ŹRÓDŁA EWIDENCYJNE 33
2.1.1. Bilans 39
2.1.2. Rachunek zysków i strat 47
2.1.3. Przepływy pieniężne 51
2.2. ŹRÓDŁA POZAEWIDENCYJNE 56
2.2.1. Źródła wewnętrzne 56
2.2.2. Źródła zewnętrzne 57

ROZDZIAŁ 3.
METODYKA OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ 60
3.1. OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 61
3.2. ANALIZA ZADŁUŻENIA FIRMY 71
3.3. OCENA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 75
3.4. SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 82

ROZDZIAŁ 4.
OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA XXX S.A. 90
4.1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI AKCYJNEJ XXX S.A. 90
4.2. OCENA MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ JEGO FINANSOWANIA 99
4.3. ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ XXX S.A. 102
4.4. PERSPEKTYWY ROZWOJU 112

ZAKOŃCZENIE 118

Spis schematów 120
Spis wykresów 120
Spis tabel 121
Bibliografia 122

Bibliografia

1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, praca zbiorowa pod red. E. Kurtysa, PWN, Warszawa – Poznań, 1988.
2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE S.A., Warszawa 1997.
3. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Westy B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
4. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992.
5. Bień W., Zyskowność firmy i podział zysku przy wysokiej inflacji, „Rachunkowość” 1995, nr 2.
6. Biuletyn Statystyczny GUS, nr 3/97.
7. Borowiecki R., Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, TNOiK, Warszawa-Kraków 1994.
8. Borowiecki R., Analiza techniczno-ekonomiczna w systemie analiz i diagnostyki ekonomicznej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1995, nr 451.
9. Dobrowolski W., Krokosz-Krynke Z., Mercik J. W., Wskaźniki analizy finansowej firmy, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
10. Finanse firmy, praca zbior. pod red. J. Kowalczyk, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, Warszawa 1993.
11. Gotlieb M., Lewczyński W., Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
12. Grytmasiewicz M., Karmańska A., Olechowska I., Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa 1996.
13. Harmol M., System oceny przedsiębiorstwa przemysłowego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1992, nr 126.
14. Hyż, Dźwignia finansowa przedsiębiorstwa, w: Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Łódzki 1992.
15. Jaki A., Wskaźniki analizy stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1995, nr 451.
16. Kaczmarek T., Badanie wiarygodności handlowej i finansowej kontrahenta zagranicznego, Biblioteka Biznesu, Łódź 1993.
17. Kowalczyk L., Badanie otoczenia firmy, „Businessman Magazine” 1994, nr 3.
18. Kwiecień M., Makarewicz B., Cebrowska T., Analiza finansowa z wykorzystaniem bazy wiedzy, AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.
19. Leksykon rachunkowości, pod red. E. Nowaka, PWN, Warszawa, 1996.
20. Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, Finans-Serwis, Warszawa 1996 r.
21. Mendel T., Badanie wiarygodności partnera gospodarczego, „Przegląd Organizacji”, 1993, nr 7.
22. Mentel J., Materiały źródłowe w analizie ekonomicznej i ocenie przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, 1993, nr 8.
23. Micherda, Model analizy wskaźnikowej Du Ponta, „Życie Gospodarcze” 1992, nr 15.
24. Niżyńska B, Wykorzystanie metody Du Ponta do analizy przestrzennej wyniku finansowego podmiotów gospodarczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1994, nr 682.
25. Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1995 r.
26. Nowak E., Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 1996.
27. Olszewski D. W., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1993.
28. PKO BP, wskazówki metodyczne część I, Zasady oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych oraz ryzyka kredytowego banku przy udzielaniu przez oddział PKO kredytu obrotowego, 1996.
29. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1997.
30. Sierpińska M., Wędzki D., Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, „Rachunkowość” 1995 r, nr 5.
31. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
32. Sierpińska M., Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1995, nr 451.
33. Skoczylas W., Kierunki analizy przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1996, nr 172.
34. Skoczylas W., Urbańczyk E., Analiza rentowności w ocenie długookresowej siły dochodowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992, nr 99.
35. Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK Toruń 1994.
36. Śnieżek B., Rachunkowość przepływów finansowych, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1995.
37. Śnieżek E., Dlaczego sprawozdania z przepływów pieniężnych, „Rachunkowość”, 1993, nr 9.
38. Tuczko J., Rentowność i pozostałe wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa a jego płynność, „Bank i Kredyt” 1994, nr 1-2.
39. Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 r., Dziennik Ustaw 1990, nr 51, poz. 298 z późn. zm.
40. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dziennik Ustaw nr 1994, poz. 591.
41. Waśniewski T., Analiza finansowa prospektywna w ustalaniu i ocenie strategii firmy, „Przegląd Organizacji”, 1994, nr 11.
42. Waśniewski T., Analiza finansów przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.
43. Waśniewski T., Ocena oddziaływania „dźwigni finansowej” na rentowność kapitałów własnych, „Rachunkowość” 1992, nr 3.
44. Waśniewski T., Skoczylas W., Sporządzanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, „Rachunkowość” 1995, nr. 4.
45. Waśniewski T., Skoczylas W., Zasady analizy finansowej w praktyce – przykłady i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
46. Westy B., Analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 1994.
47. Wędzki, Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1995 , nr 3.
48. Włoszczkowski B., Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, „Rachunkowość” 1994, nr 10.
49. Wysocki M., Poradnik inspektora kredytowego, Wydawnictwo TWIGGER S.A., Warszawa 1997.
50. Żyznowski T., Zmiany w rachunkowości jednostek gospodarczych od stycznia 1995 roku, „Rachunkowość”, zeszyt specjalny.

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print