Źródła finansowania przedsiębiorstwa turystycznego

Liczba stron: 61

Rodzaj gotowej pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Spis Treści

Wstęp 3

Rozdział I. Działalność przedsiębiorstwa turystycznego 5
1.1 Definicja przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa turystycznego 5
1.2 Przesłanki tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych 6
1.3 Podział przedsiębiorstw turystycznych 10
1.4 Motywacja do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz korzyści wynikające z prowadzenia własnej firmy 13
1.6 Ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa 14

Rozdział II. Źródła finansowania przedsiębiorstwa 17
2.1 Finansowanie własne 17
2.1.1 Podstawowe formy finansowania własnego 17
2.1.2 Fundusze wysokiego ryzyka – Venture Capital 18
2.1.3 Anioły biznesu – Business Angels 21
2.2 Finansowanie obce 23
2.2.1 Kredyty bankowe 23
2.2.2 Faktoring 29
2.2.3 Leasing 32
2.2.4 Fundusze pożyczkowe 34
2.2.5 Franczyza (franchising) 35
2.2.6 Dotacje i subwencje 36

Rozdział III. Finansowanie przedsiębiorstw turystycznych w świetle badań ankietowych 38

Zakończenie 52
Bibliografia 54
Spis tabel 58
Załącznik nr 1 59

Wstęp

Inspiracją do napisania pracy było zainteresowanie możliwościami jakie daje współczesny rynek finansowy zarówno nowym jak i już działającym przedsiębiorcom.
Turystyka to rozkwitająca gałąź Polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa o charakterze turystycznym stanowią 3,2% ogółu przedsiębiorstw działających w Polsce. Liczba ta stale rośnie.

Jedną z decydujących barier na drodze rozwoju i umacniania się pozycji rynkowej przedsiębiorstw turystycznych są ograniczenia kapitałowe. Największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania mają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz firmy mikro. Nie posiadają one najczęściej historii kredytowej ani majątku wystarczającego do wykazania zdolności kredytowej. Niedobór środków finansowych uniemożliwia z kolei inwestycje, które są niezbędne dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa i związanego z tym wzrostu obrotów. Stanowi to jedną z przyczyn bankructwa przedsiębiorstw turystycznych w pierwszym roku jego działalności. W Polsce odsetek upadających firm turystycznych wynosi aż 33 %.

Celem pracy jest identyfikacja źródeł finansowania możliwych do pozyskania przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność o charakterze turystycznym, a także wskazanie najczęściej wybieranych metod pozyskiwania kapitału przez te firmy.

Zakres rzeczowy pracy wypełniają zagadnienia dotyczące obszaru działalności przedsiębiorstw turystycznych oraz charakterystyka źródeł ich finansowania. Zakres przestrzenny pracy obejmuje obszar całej Polski. Badania pierwotne przeprowadzono w okresie: kwiecień – maj 2011.

Informacje statystyczne UNWTO, PARP obejmują lata 2009-2010. Do realizacji założonego w pracy celu dobrano różne metody i techniki badawcze: analizę literatury, metodę ankietową w formie wywiadu pośredniego, analizę statystyczną wyników badania ankietowego.

W pracy postawione zostały następujące hipotezy badawcze:
1. Przedsiębiorstwa turystyczne finansując swoją działalność kierują się dostępnością źródeł finansowania.
2. Wśród przedsiębiorstw turystycznych, najczęściej spotykaną formą organizacyjno-prawną jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. Potrzeby inwestycyjne są głównym powodem finansowania przedsiębiorstw turystycznych ze źródeł obcych.

W rozdziale pierwszym opisane zostały ogólne warunki działalności przedsiębiorstwa turystycznego w Polsce. Przedstawiono w nim definicje i podział tych przedsiębiorstw oraz korzyści i ryzyko związane z prowadzeniem takiej działalności.

Rozdział drugi poświęcony został źródłom finansowania działalności z kapitałów własnych i obcych. Obok najczęściej spotykanych źródeł finansowania własnego, w postaci finansowania z zatrzymanego zysku czy dopłat wspólników, poruszona została między innymi kwestia wsparcia ze strony funduszy wysokiego ryzyka (venture capital) oraz aniołów biznesu.

W drugiej części rozdziału dotyczącej finansowania ze źródeł obcych, skoncentrowano się na kredytach bankowych, faktoringu, leasingu, funduszach pożyczkowych, franczyzie oraz dotacjach i subwencjach.

Rozdział trzeci poświęcono analizie wyników kwestionariusza ankiety dotyczącej sposobów finansowania przedsiębiorstw turystycznych, zależności między ich formą organizacyjno-prawną, wielkością, lokalizacją oraz okresem, w którym miały miejsce a źródłami finansowania.

W zakończeniu dokonano weryfikacji postawionych hipotez oraz formułuję wnioski wynikające z analizy wyników moich badań.

W pracy została wykorzystana aktualna literatura krajowa i zagraniczna z zakresu ekonomii i marketingu oraz artykuły opublikowane w czasopismach. Podczas pisania pracy wykorzystano także informacje, przekazane przez wykładowców Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w trakcie wykładów, informacje zamieszczone w Internecie oraz informacje pochodzące z badań ankietowych.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print