Zagrożenia przy porażeniu prądem elektrycznym i sposoby zapobiegania im

SPIS TREŚCI

1. Wstęp…………. 3
2. Słownik podstawowych pojęć i definicji wykorzystanych w pracy……….. 3
3. Zagrożenia przy porażeniu prądem elektrycznym…6
3.1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym..7
3.2. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki…..9
3.3. Czynniki wpływające na możliwość porażenia prądem elektrycznym…… 13
4. Sposoby zapobiegania porażeniu prądem…….19
4.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim………………… 21
4.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim…………………………23
4.3. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim………. 28
4.4. Ochrona przeciwporażeniowa………………………… 30
4.4.1. Podstawa prawna………………………………. 30
4.4.2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy………………32
5. Pierwsza pomoc przy porażeniach prądem elektrycznym…37
6. Podsumowanie – wnioski i zalecenia……….39
7.Literatura…………….. 41
8. Spis tabel, rysunków i diagramów………………………………42

1. WSTĘP

Szybki rozwój elektrotechniki spowodował ciągłe rozszerzanie jej zastosowań we wszystkich dziedzinach życia codziennego. W każdym zakładzie pracy, a także gospodarstwie domowym liczba urządzeń, wykorzystujących energię elektryczną stale się zwiększa, a tym samym wzrastają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

Nieostrożne używanie sprzętu elektrycznego, naprawa urządzeń i instalacji elektrycznej przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, powoduje, że prąd elektryczny może stać się śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego podstawowa znajomość przepisów bezpieczeństwa w tej dziedzinie, powinna być znana ogółowi społeczeństwa.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na zagrożenia porażenia prądem elektrycznym, które często spowodowane jest naszą lekkomyślnością i nieznajomością podstawowych przepisów bhp z zakresu wykorzystania energii elektrycznej.

Praca będzie składać się z kilku rozdziałów. Przedstawione zostaną zagrożenia, które prowadzą do częstych wypadków porażenia prądem elektrycznym, sposoby oddziaływania prądu na organizm ludzki i sposoby zapobiegania zagrożeniom, zmierzające do znacznego ograniczenia ryzyka zawodowego.

Adresatem niniejszej pracy są osoby, które chciałyby zapoznać się z podstawową wiedzą z zakresu przepisów bezpieczeństwa przy pracach, związanych z elektrycznością i elektrotechniką, jak również wszyscy, którzy tę wiedzę posiadają, ale chcieliby ją sobie przypomnieć i uporządkować.

Liczba stron 42
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Łódzka
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2011
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print