Warunki socjalno-bytowe w więzieniach na świecie

Spis Treści

WSTĘP…………1

ROZDZIAŁ I
Kształtowanie się i zmiany warunków socjalno-bytowych odbywania kary pozbawienia wolności na przestrzenie wieków, na świecie…3
1.1 Początki więziennictwa……3
1.2 Warunki odbywania kary do końca XVIII wieku……5
1.3 Przełom wieków XVIII i XIX………..11
1.4 Wiek XIX…………..20
1.5 Wiek XX…………….27

ROZDZIAŁ II
Zmiany warunków socjalno – bytowych w Polsce od Średniowiecza do XX wieku…..48
2.1 Od Średniowiecza do osiemnastego stulecia…..48
2.2 Wiek XIX……60
2.3 Okres międzywojenny…………..64

ROZDZIAŁ III
Warunki bytowe w Polsce po II wojnie światowej …74
3.1 Okres do 1989 roku…..74
3.2 Początki demokracji i dzień dzisiejszy…….80

ROZDZIAŁ IV
Współczesność w Areszcie Śledczym w Radomiu..93
4.1 Miasto Radom…..93
4.2 Budowa Aresztu……..96
4.3 Warunki socjalno-bytowe w Areszcie Śledczym w Radomiu..100

ZAKOŃCZENIE………..111
BIBLIOGRAFIA………….113

Wstęp

Od zarania dziejów kara była i jest represją za wyrządzoną krzywdę. Odgrywała w życiu społeczeństw ważną rolę, pełniła funkcję prewencyjną, czyli miała na celu działać odstraszająco na potencjalnych przestępców. Była także środkiem izolacyjnym i eliminacyjnym, wykluczała na stale lub czasowo ze społeczeństwa osoby nie przystosowane, które weszły w konflikt z obecnie obowiązującym prawem. Była wreszcie narzędziem zapewniającym poczucie sprawiedliwości, bezpieczeństwa i zadośćuczynienia ofiarom przestępstw.

Na przestrzeni wieków poglądy na funkcje Zakładów Karnych ulegały zmianom. Ewolucje funkcji kary pozbawienia wolności, a co za tym idzie również warunków, w jakich była odbywana, były możliwe m.in. dzięki zmianom celów kary. Uwięzienie przestępcy urosło do rangi kary zasadniczej i głównej. Zakładano, że po jej odbyciu, skazany powróci do społeczeństwa. Zamiast odwetu, celem kary stała się poprawa skazanego, a nieco później również wychowanie – czyli uczenie przestrzegania prawa i współżycia społecznego metodą kar i nagród.

W ostatnim czasie w naszym kraju obserwuje się wzrost zainteresowań problemami penitencjarystyki. Odzwierciedleniem tego jest Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny. Powstały nowe tendencje humanizacji kary pozbawienia wolności. Humanizacja ta dotyczy wielu aspektów wykonania kary izolacyjnej. Między innymi, poprawy warunków socjalno-bytowych odbywania kary pozbawienia wolności. Izolacja więzienna niesie za sobą wiele dolegliwości, które zdecydowanie wpływają na deprywację psychosomatyczną człowieka. Jednym z elementów ograniczenia tejże deprywacji więziennej jest zapewnienie skazanym takich warunków socjalno-bytowych odbywania kary, które nie uwłaczałyby ich ludzkiej godności. Ponadto nie powinny potęgować negatywnych zjawisk związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności, która sama w sobie powoduje wiele uciążliwości i stresów.

Celem tej pracy jest przybliżenie, w zasadzie słabo znanego tematu, jakim są kształtowanie i zmiany warunków socjalno – bytowych odbywania kary pozbawienia wolności. Jest wiele prac opisujących różne systemy penitencjarne, które powstawały na świecie, czym się charakteryzowały. Wiele jest prób porównań jednego systemu z innym. Jednakże brakuje prac traktujących wąski element systemu penitencjarnego, jaki mu nieodłącznie towarzyszy, a jest niezmiernie istotny, czyli warunki socjalno-bytowe. Był to jeden z powodów, który zdecydował o wyborze takiej tematyki, drugim były moje szczególne zainteresowania tą dziedziną, związane z praktyką pracy zawodowej.

Praca ta ma charakter monograficzny. Składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiłem kształtowanie się i zmiany warunków socjalno-bytowych na świecie. Posłużyłem się tu głównie przykładami państw Europy, USA i Australii. Rozdział drugi przedstawia ten problem na ziemiach polskich i obejmuje czasy od średniowiecza do drugiej wojny światowej, w rozdziale trzecim opisuję warunki bytowe więźniów panujące w czasach najnowszych, czyli od końca drugiej wojny do dnia dzisiejszego. W rozdziale czwartym zawarłem opis tychże warunków, jakie panują w oddanym do użytku w 1998 roku, Areszcie śledczym w Radomiu.

Techniką, którą posłużyłem się aby napisać pracę była analiza dokumentów. Badaniami objęto literaturę i artykuły prasowe związane z tematem, kronikę aresztu w Radomiu oraz informacje zawarte na stronach internetowych

Liczba stron 115
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Świętokrzyska w Kielcach
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2004
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print