Uczeń Zdolny

Liczba stron:  72

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp 4

1. Pojęcie zdolnego ucznia w świetle literatury 6
1.1 Pojęcia dotyczące: zdolności, inteligencji i twórczości  6
1.2 Wyjaśnienie pojęcia: zdolnego ucznia  10
1.3 Rodzaje zdolności 13
1.4 Czynniki wpływające na rozwój zdolności  14
1.5 Metody diagnozowania zdolności  15

2. Uczeń zdolny w szkole  18
2.1 Formalne aspekty funkcjonowania ucznia zdolnego  18
2.2 Funkcjonowanie społeczne ucznia zdolnego w grupie rówieśników  20
2.3 Praca nauczyciela z uczniem zdolnym  24
2.4 Praca ucznia zdolnego na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych  25

3. Zakończenie  28
4. Projekty  29
4.1 Zadania dla uczniów uzdolnionych plastycznie 29
4.2 Zadania dla uczniów uzdolnionych matematycznie 42
4.3 Zadania dla uczniów uzdolnionych językowo 46
4.4 Projekty zadań  50
5. Aneks 65
6. Bibliografia  69

Wstęp

Problematyka ucznia zdolnego zajmuje się w ostatnim czasie wiele osób mimo to współcześni nauczyciele zbyt mało czasu poświęcają uczniowi zdolnemu, aby odpowiednio go kształcić. Nauczyciel powinien wiedzieć, że dzieci różnią się miedzy sobą, wiedzą, kompetencjami, rozumieniem procesów i zjawisk zachodzących w świecie. Posiadają różne zainteresowania zdolności i możliwości twórcze. Nauczyciel musi być świadom tych różnic oraz tego, że każde dziecko dysponuje innymi sensorycznymi preferencjami w odbiorze informacji docierających ze świata zewnętrznego, jak również inaczej odbierają określone formy i metody nauczania.

Istotnym zadaniem nauczyciela ucznia zdolnego i twórczego jest tak dobierać metody i strategie nauczania by uczniowie mogli wszechstronnie rozwijać swoje zdolności. Branie pod uwagę nie tylko różnic osobowościowych, ale też społecznych, kulturowych fizycznych oraz psychicznych, powinno być podstawą do dobierania celów, metod, form i treści kształcenia, jak również oceniania ucznia.

Dobry kontakt ucznia z nauczycielem wymaga uważnej obserwacji, aktywnego słuchania i dostrzegania potrzeb dziecka. Zadaniem nauczyciela jest stwarzanie w szkole, która jest nastawiona jeszcze na przeciętność takiego klimatu, aby uczeń zdolny mógł zaspakajać takie potrzeby jak poczucie bezpieczeństwa, uznania, akceptacji, sukcesów, wolności wyboru, tolerancji, wyrażać swoje myśli, przeżycia i oczekiwania. Nauczyciel powinien skupiać się wyłącznie na tym, co dobre w dziecku, wzmacniać jego mocne strony i motywował do rozwijania zdolności poprzez ciekawe formy kształcenia.

Szkoła to również płaszczyzna doświadczeń społecznych, dlatego autorytet nauczyciela we wczesnej edukacji odpowiedzialny jest za wzmacnianie i rozwijanie więzi w kontaktach z rówieśnikami. Nauczyciel uczy uczniów wzajemnego poszanowania, tolerancji, otwartości na niepowtarzalne pomysły, uczy ich cieszyć się z sukcesów innych i godzenia się z porażką tworząc klimat bezpieczeństwa i zaufania, jednocześnie nie dopuszczając niezdrowej rywalizacji.

Bycie takim nauczycielem i tworzenie takich warunków, by dziecko mogło rozwijać swoje twórcze zdolności w dzisiejszej szkole nie jest łatwe, ale i nie niemożliwe.

Dlatego postanowiłam w swojej pracy przybliżyć sylwetkę ucznia zdolnego, sposoby jego diagnozowania i rozpoznawania w grupie klasowej oraz czynniki, jakie mają wpływ na rozwijanie zdolności. Wszystkie te zagadnienia ujęłam w pierwszym rozdziale mojej pracy.

Natomiast drugi rozdział poświeciłam problematyce społecznego funkcjonowania ucznia zdolnego, pracę nauczyciela z uzdolnionym uczniem oraz samej pracy ucznia zdolnego.

W trzecim rozdziale zawarłam projekty, które przybliżają diagnozowanie uzdolnień plastycznych, matematycznych czy językowych, oraz zadania rozwijające te uzdolnienia.

W aneksie umieściłam zebrane ustawy i rozporządzenia z Dziennika Ustaw dotyczące ucznia zdolnego.

4.9/5 - (8 votes)
image_pdfimage_print