Szanse i zagrożenia rolnictwa polskiego w perspektywie integracji z Unią Europejską

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POLITYKA ROLNA UNII EUROPEJSKIEJ
1.1 GENEZA UNII EUROPEJSKIEJ
1.2 PODSTAWOWE CELE I ZASADY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
1.3 FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
1.4 EWOLUCJA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
1.5 AGENDA 2000 – REFORMA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

ROZDZIAŁ II. ROLNICTWO POLSKI W PRZEDEDNIU WEJŚCIA DO UNII EUROPEJSKIEJ
2.1 POLSKIE ROLNICTWO NA TLE ROLNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ
2.2 DOSTOSOWANIE POLSKIEGO ROLNICTWA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ
2.3 ROLNICTWO POLSKIE W PERSPEKTYWIE WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA POLSKIEJ WSI. ANALIZA SWOT
3.1 ROLNICTWO POLSKIE PO PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ
3.2 ROLNICTWO POLSKIE W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI Z UNIA EUROPEJSKĄ (MOCNE I SŁABE STRONY, ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI)

Zakończenie
Literatura

WSTĘP

„Unia nie jest wspólnotą, do której przychodzi się po to,
by jak najwięcej wyrwać dla siebie, lecz po to,
by jak najwięcej osiągać dla wszystkich.
Unia nie składa się z samych wymyślnych paragrafów
I artykułów prawnych, lecz jest wspólnotą losu.”

Hans-Dietrich Genscher, 1996 r.

Tematem mojej pracy są „szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa w perspektywie integracji z Unią Europejską” Od 1994 r. Polska jest stowarzyszona z Unią Europejską i konsekwentnie dąży do uzyskania statusu członkowskiego w tym ugrupowaniu. Uczestnictwo w Unii w przyszłości przyniesie naszemu krajowi różnorodne korzyści, ale będzie też wymagało poważnych wysiłków i dostosowań. Integracja gospodarcza jest charakterystycznym procesem naszych czasów i ma wymiar globalny. Integrujące się państwa podejmują działania zmierzające do wspólnego rozwiązywania problemów ekonomicznych poprzez stworzenie jednolitego obszaru gospodarczego, w drodze znoszenia barier w przepływie kapitału i siły roboczej. Koordynują też swoją politykę ekonomiczną wewnątrz ugrupowania, jak i wobec państw trzecich.

Polska jest krajem w większości rolniczym, dlatego też poruszyłam taki, a nie inny temat. Ma on szczególne znaczenie, teraz, gdy w 2004 roku staniemy się członkami Unii Europejskiej. Wszystkie oczy zjednoczonej Europy zwrócone będą na poczynania nowo przyjętych członków, w tym Polski. Rolnictwo może się okazać naszym przysłowiowym „jokerem”, musimy z niego skorzystać. By lepiej zrozumieć istotę i wagę problemu skupiłam się na tym temacie. Po przystąpieniu Polski do UE Polska będzie miała szansę stać się potęgą rolniczą, tylko musi to bardzo dobrze i mądrze wykorzystać. Jesteśmy jednym z większych krajów w Europie, mamy doskonałe warunki do uprawy roli i bardzo dobre ukształtowanie terenu, bardzo przydatne w rolnictwie. Jest wiele czynników, które jesteśmy w stanie wykorzystać na naszą korzyść i na korzyść przyszłych pokoleń. Zajęłam się tematem rolnictwa, gdyż jestem pewna, iż Polska jest w stanie stać się nie tyle co potęgą rolniczą Europy, lecz będzie w stanie konkurować z największymi potentatami, jak Francją czy też Hiszpanią.

Nasze możliwości, chęci i spore doświadczenie jest powodem pewnych obaw, np. Francji, czy aby na pewno wejście polskich wyrobów, nie zaszkodzi i nie zmieni dotychczasowego stanu rzeczy, a stać się tak może. Polskie produkty już zdobywają prestiżowe nagrody, coraz częściej pojawiają się na zachodnich rynkach. Państwa, dla których rolnictwo ma priorytetowe znaczenie, mają świadomość dużego potencjału rolnego Polski. Celem mojej pracy jest pokazanie Polski jako kraju, którego szanse na rozwój sektora rolniczego są bardzo spore. Wziąć trzeba pod uwagę przede wszystkim to, iż Polska ma doskonałe możliwości do uprawiania ziemi (dobre grunty rolne, przewaga nizin). Są to atuty, którymi mogą się poszczycić nieliczni, zaś jakość polskich produktów, ich smak, i spory wybór w połączeniu z bardzo bogatą kulturą naszego kraju mogą nam przysporzyć tylko samych korzyści, oczywiście, jeżeli odpowiednio te atuty wykorzystamy. Poniżej omówiłam poszczególne rozdziały w celu lepszego poznania całości mej pracy. W pierwszym rozdziale omówiłam wszystkie najważniejsze informacje o Unii Europejskiej, programach przedakcesyjnych, a także o najważniejszych wydarzeniach, które dotyczyły rolnictwa.

Rozdział drugi pokazuje, a raczej porównuje polskie rolnictwo na tle zachodniego. Informacje tam zawarte zostały przeze mnie zanalizowane i odpowiednio omówione.

W rozdziale trzecim opracowałam na podstawie literatury i dokumentów rządowych, Analizę SWOT dla polskiej wsi na dzień przed przystąpieniem Polski do UE. Rozdział ten jest uwieńczeniem mojej pracy. Pokazuje on wszystkie ZA i PRZECIW dla polskiego rolnictwa. Mówi o zaletach, mocnych stronach polskiej wsi, ale również o jej wadach i słabych stronach, które wymagać będą sporego poświecenia ze strony szarego polskiego rolnika by móc konkurować z bardziej wykwalifikowanym i bogatszym przedsiębiorcą z krajów UE.

Sądzę, że moja praca będzie odpowiedzią i dowodem na to, iż Polska będzie w stanie konkurować z najlepszymi, stając się po niedługim czasie równoprawnym i członkiem Unii Europejskiej, bez kompleksów, szczególnie jeśli chodzi o strefę rolnictwa.

Liczba stron 59
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Łódzki
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print