Status uchodźcy – cudzoziemca w Polsce

Spis Treści

Wstęp

Rozdział I Sytuacja prawna cudzoziemców przekraczających granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej
1. Obywatele państw wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów o ruchu bezwizowym
2. Uprawnienia cudzoziemców wynikające z faktu posiadania polskiej wizy oraz jej rodzaje
3. Sytuacja administracyjnoprawna posiadaczy zaproszeń, voucherów i odcisków pieczęci AB, AC, AO

Rozdział II Administracyjnoprawna sytuacja osób Fizycznych wjeżdżających do Polski
1. Pojęcie cudzoziemca i ogólna charakterystyka
2. Definicja bezpaństwowości i bezpaństwowca
3. Możliwość nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego

Rozdział III Problematyka prawna uchodźstwa w Polsce
1. Pojęcie uchodźcy
1.1. Procedura nadania statusu uchodźcy
1.2. Oczekiwanie na decyzję
1.3. Integracja
2. Status uchodźcy w Polsce
3. Harmonizacja procedur uchodźczych w Polsce ze standardami europejskimi
3.1. Bezpieczne państwo trzecie i bezpieczne państwo pochodzenia
3.2. Gwarancje procedur uchodźczych

Rozdział IV. Deportacja
1. Pojęcie deportacji
2. Problematyka deportacji osób które nie uzyskały statusu uchodźcy w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Wstęp

Mówiąc o przekraczaniu granicy i wyjeździe cudzoziemca do Polski, należy zauważyć, że chodzi tu o problematykę związaną z przekroczeniem granicy i przybyciem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez cudzoziemca w różny sposób (niekoniecznie poprzez wjazd rozumiany dosłownie, w sensie technicznym). Tak pojmowana problematyka wjazdu postrzegana może być z jednej strony w szerszym, ogólniejszym aspekcie (tj. jako zagadnienie dopuszczalności przyjmowania cudzoziemców przez dany kraj), z drugiej zaś jako konkretne już rozwiązania prawne, odnoszące się do przybywania cudzoziemców.

Zagadnienie zarówno wypracowania i stosowania określonych założeń wobec ruchu osobowego cudzoziemców, jak i w szczególności tworzenia odpowiednich instytucji prawnych należy do sfery własnej i wewnętrznej kwestii poszczególnych państw. Każde państwo ma prawo do określania polityki imigracyjnej wynikającej z sytuacji na rynku pracy i innych czynników, a co za tym idzie ma prawo tworzyć i stosować do jej realizacji instrumenty prawne, które dotyczą nie tylko samego pobytu cudzoziemca, ale także związane są z sytuacją wjazdu cudzoziemców. Kontrola wjazdu cudzoziemców i nadzór nad imigracją uważne są od dawna za jedne z podstawowych atrybutów suwerenności kraju. Wolność opuszczenia każdego kraju nie jest tożsama z prawem wjazdu na terytorium dowolnego państwa, a Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności , jako taka nie gwarantuje ani prawa cudzoziemca do wjazdu, ani też do przebywania lub osiedlenia się w określonym państwie. Odnosi się to zresztą nie tylko do tej konkretnej Konwencji. Na gruncie prawa międzynarodowego w ogóle nie istnieją normy uprawniające do swobodnego podróżowania do poszczególnych państw. Jednostka ma prawo do opuszczenia swoje go terytorium, ale nie towarzyszy temu prawo do wjazdu na terytorium swojego państwa.

W tej sytuacji oraz w świetle dotychczasowej praktyki nie ma przeszkód, by państwa w drodze ustawodawstwa wewnętrznego ustalały, kogo chcą wpuszczać na swoje terytorium i jakiej procedury w tym zakresie sobie życzą. Powinno to być jednak przez prawo uregulowane wyraźnie i podane uprzednio do wiadomości wszystkich zainteresowanych. Państwa z tej możliwości w praktyce oczywiście korzystają, a w konsekwencji kwestia chcianych i niechcianych cudzoziemców urosła w ostatnich latach do rangi jednego z zagadnień prawa publicznego wielu państw. Od pewnego czasu w wielu krajach daje się generalnie zaobserwować zaostrzenie kursu w zakresie ustalania zasad wjazdu cudzoziemców. Pierwsze kroki zmierzające do zaostrzenia przepisów dotyczących przekraczania granic pojawiły się w Europie, już w latach siedemdziesiątych, co wiązało się ze spadkiem zapotrzebowania, na cudzoziemskich robotników. W latach osiemdziesiątych te tendencje do zaostrzenia warunków i ustanowienia coraz to nowych kryteriów dla przebywających cudzoziemców pogłębiły się.

Liczba stron 63
Nazwa Szkoły Wyższej Wszechnica Mazurska w Olecku
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2002
4.6/5 - (8 votes)
image_pdfimage_print