Stan i możliwości rozwoju agroturystyki w obszarach górskich na przykładzie gminy Solina

Rozdział I. Czynniki warunkujące rozwój agroturystyki w Gminie Solina
1.1. Walory przyrodniczo-turystyczne
1.2. Walory krajobrazowe
1.3. Walory kulturowe i imprezy kulturalne

Rozdział II. Charakterystyka Gminy Solina
2.1. Położenie Gminy
2.2. Klimat Gminy
2.3. Historia Gminy Solina
2.4. Infrastruktura Gminy

Ekonomista będzie widział w turystyce ważną dziedzinę gospodarki, pedagog zwracać będzie uwagę na wychowawcze funkcje turystyki, psycholog – podkreślać w definicji wpływ uprawiania turystyki na kształtowanie się struktury potrzeb czło­wieka, znawca zagadnień kultury fizycznej widzieć będzie w działalności efekty zdrowotne oraz kształtowanie sprawności i wydolności fizycznej, lekarze widzieć będą w turystyce czynnik zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Turystyka od­bywa się w przestrzeni, którą należy dostosować i chronić, stąd wielkie zaintereso­wanie analizowaną działalnością nauk przyrodniczych urbanistów i architektów[1].

Warto również dodać, iż turystyka całokształt stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem w jakiejś miej­scowości osób przyjezdnych, jeśli pobyt nie wynika z motywu osiedlenia się i przez to nie wiąże się z jakakolwiek działalnością zarobkową. „Turysta”, to osoba, która uda­je się poza miejsce swego stałego zamieszkania w celach poznawczych, wypo­czynkowych, zdrowotnych, rodzinnych, sportowych, kulturalnych, rozrywkowych lub religijnych, lecz nie w celach zarobkowych.

Ludzie najchętniej uprawiają turystykę tam, gdzie występują walory turystyczne[2].

Obszarem postępowania mającym podstawowe znaczenie dla skuteczności działa­nia podmiotów gospodarki turystycznej oraz przyczyniającym się do sukcesu miejscowości, gmin czy regionów turystycznych na rynku jest sfera aktywności zmierzającej do stworzenia takiej oferty (produktów), która odpowiada po­trzebom i oczekiwaniom turystów. Oferowany przez przedsiębiorstwa, miejscowo­ści i regiony turystyczne produkt jest podstawowym instrumentem kształtowania strategii produktu. Strategia dochodzenia do odpowiadających potrzebom turys­tów produktów i usług jest zasadniczym elementem przyszłego działania na rynku. Wiąże się z nią strategia zbytu, która z kolei wspiera strategie sprzedaży, informując o istnieniu dóbr turystycznych i oferty towarów i usług[3].

[1] T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 11

[2] T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki…, op. cit., s. 10

[3] A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 184

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print