Sprzęt elektroizolacyjny stosowany w elektroenergetyce zawodowej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 5
1.1. REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 5
1.1.1 Normy z zakresu środków ochrony indywidualnej 9
1.1.2 Obowiązek certyfikacji i znak bezpieczeństwa B 14
1.1.3 Ochrona pracownika na stanowisku pracy 15

ROZDZIAŁ 2 OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI 17
2.1. ELEMENTY OCENY ZGODNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 19
2.1.1. Jednostka notyfikowana 19
2.1.2. Dokumentacja techniczna 20
2.1.3. Badania typ WE i kontrola jakości wyrobu 20
2.1.4. System zapewnienia jakości 22
2.1.5. Deklaracje zgodności 23
2.1.6. Oznaczenia CE 24
2.2. SPOSOBY ZAPEWNIENIA PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ DYREKTYWY 24

ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO I PRAC WYKONYWANYCH PRZY JEGO UŻYCIU 26
3.1. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANEGO SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO 26
3.1.1. Sprzęt izolacyjny 27
3.1.2. Wskaźniki napięcia 43
3.1.3. Zakres i charakterystyka badań sprzętu elektroizolacyjnego 50
3.1.3.1. Przykładowa procedura badań elektrycznych sprzętu na przykładzie rękawic elektroizolacyjnych w laboratorium producenta 53
3.2. CHARAKTERYSTYKA PRAC Z UŻYCIEM SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO 62
3.2.1. Wykonywanie prac łączeniowych 63
3.2.2. Prace sprawdzające brak napięcia 63
3.2.3. Prace przy zakładaniu i zdejmowaniu uziemiaczy przenośnych oraz zwieraczy 64
3.2.4. Prace przy uzgadnianiu faz 65
3.2.5. Prace przy pomiarach przyrządami na drążkach izolacyjnych 66

ROZDZIAŁ 4 CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO I PRAC WYKONYWANYCH PRZY JEGO UŻYCIU. WYNIKI WŁASNE 67

PODSUMOWANIE 73
LITERATURA 74

Wstęp

Praca, którą mam zaszczyt przedstawić, jest poświęcona tematyce sprzętu elektroizolacyjnego stosowanego w elektroenergetyce zawodowej, zasobnej w wyzwania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Elektroenergetyka, jako gałąź przemysłu zajmująca się produkcją, dystrybucją oraz użytkowaniem energii elektrycznej, jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki. Z racji swojego charakteru, wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu, którego jednym z najważniejszych elementów jest sprzęt elektroizolacyjny.

Sprzęt elektroizolacyjny jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy w elektroenergetyce. Ma za zadanie ochronę pracowników przed potencjalnie śmiertelnym prądem elektrycznym i innymi zagrożeniami związanymi z pracą w pobliżu lub bezpośrednio z instalacjami energetycznymi. Stąd, zarówno kwestie prawne, jak i techniczne związane z jego wykorzystaniem są tematem niniejszej pracy.

Praca ta składa się z czterech rozdziałów, które poruszają różnorodne aspekty związane z tematem sprzętu elektroizolacyjnego. W pierwszym rozdziale zostaną przedstawione regulacje prawne w zakresie środków ochrony indywidualnej. Następnie, omówię ocenę zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami, uwzględniając takie elementy jak dokumentacja techniczna, badania typ WE i kontrola jakości wyrobu, system zapewnienia jakości czy oznaczenia CE.

Kolejny rozdział jest poświęcony szczegółowej charakterystyce sprzętu elektroizolacyjnego oraz prac wykonywanych przy jego użyciu. Przybliżę tutaj rodzaje stosowanego sprzętu, w tym sprzęt izolacyjny i wskaźniki napięcia, a także przedstawię zakres i charakterystykę badań sprzętu elektroizolacyjnego. Przykładowa procedura badań elektrycznych sprzętu na przykładzie rękawic elektroizolacyjnych w laboratorium producenta posłuży jako praktyczne uzupełnienie teoretycznej części pracy.

W ostatnim rozdziale przedstawię wyniki własne dotyczące charakterystyki sprzętu elektroizolacyjnego i prac wykonywanych przy jego użyciu, a całość zakończę podsumowaniem i wnioskami.

Mam nadzieję, że ta praca przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat sprzętu elektroizolacyjnego i podniesie świadomość na temat bezpieczeństwa w elektroenergetyce zawodowej.

Autor zastrzeżony
Liczba stron 77
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy inżynierska
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print