Samobójstwo

SPIS TREŚCI

Wstęp…………….5
Rozdział I Samobójstwo w historii i obyczajach…………………………8
1.1Pojęcie samobójstwa i klasyfikacja samobójstw………………………18

Rozdział II Samobójstwo w ujęciu prawnym…………………………..25
2.1 Przyczynienie się do samobójstwa……………………………………25
2.2 Samobójstwo jako następstwo znęcania się…………………………..27
2.3 Samobójstwo a zabójstwo…………………………………………….29

Rozdział III Socjologiczne uwarunkowania samobójstw………………33
3.1 Dynamika i struktura samobójstw………………………………….35
3.2 Płeć, wiek i inne cechy demograficzne samobójców…………………38
3.3 Próby samobójcze dzieci i młodzieży…………………………………46

Rozdział IV Etiologia działań samobójczych………………………….51
4.1 Motywacje samobójców………………………………………………51

Rozdział V Sposoby popełniania samobójstw………………………….55
5.1 Powieszenie……………………………………………………………55
5.2 Skok z wysokości……………………………………………………..57
5.3 Rzucenie się pod pędzący pojazd……………………………………..59
5.4 Strzał z broni palnej………………………………………………….. 60
5.5 Samobójstwo przez utopienie…………………………………………62
5.6 Spowodowanie ran kłutych, ciętych i rąbanych………………………63
5.7 Samobójcze otrucie……………………………………………………65
5.8 Samobójstwo przez porażenie prądem elektrycznym…………………69
5.9 Samospalenie………………………………………………………….70
5.10 Samobójcze obrażenia głowy………………………………………..71
5.11 Zadzierżgnięcie………………………………………………………72
5.12 Zadławienie………………………………………………………..73
5.13 Samobójstwo w ruchu drogowym……………………………………73
5.14 Samobójstwo na tle motywów psychotycznych…………………..74
5.15 Samobójstwo złożone……………………………………………..75

Rozdział VI Profilaktyka samobójstw………………………………….77
Zakończenie……………………………………………………………84
Bibliografia……………………………………………………………..86
Źródła elektroniczne……………………………………………….91

WSTĘP

Tematem niniejszej pracy jest problematyka samobójstwa. Śmierć samobójcza dla ogółu społeczeństwa, zarówno fascynująca jak i przerażająca – dla nas kiedy mamy z nią do czynienia bliżej – działa na wyobraźnię, wpływa na ukształtowanie się naszych dążeń, klęsk lub nadziei. W rzeczywistości teatrem samobójstwa jest życie. Samobójstwo wbrew potocznemu mniemaniu częściej ma miejsce we własnym domu niż w szpitalu, może dosięgnąć zarówno znaną osobistość o której czytamy w gazecie jak też naszego sąsiada zza ściany, kogoś z rodziny lub porostu nas samych. Śmierć osób najbliższych jest również naszą klęską, nieszczęściem, jest ostateczną rezygnacją ze wspólnych uznawanych dotychczas wartości. Często śmierć samobójcza stanowi kres dążeń i cierpień – a myśl o samobójstwie jest jedyną pociechą i wyjściem.

Prawo nie napiętnowało samobójstwa, jedynie religia nazywa je grzechem, a społeczeństwo odwraca się od niego. Najczęściej próbuje się je zatuszować lub usprawiedliwić chorobą umysłową, tak jakby było ono jedną z najwyższych aberracji antyspołecznych.

Samobójstwo jako czyn samouszkodzenia podjęty z zamiarem pozbawienia się życia stanowi obecnie poważny problem społeczny. Fakt popełnienia samobójstwa w głównej mierze związany jest z szybkim rozwojem społecznym, charakteryzującym się wzmożonym tempem przemian w sferze społeczno – kulturowej, naukowo – technicznej i ekonomicznej. Niekiedy drastyczne obniżanie się stopy życiowej, brak środków na utrzymanie rodziny, bezrobocie i kryzys wartości powoduje, że ryzyko zachowań autodestrukcyjnych u ludzi znacznie wzrasta.

Samobójstwo jest zachowaniem złożonym, uwarunkowanym wieloczynnikowo. Powodem są oddziaływujące na siebie czynniki: psychospołeczne, biologiczne, zaburzenia psychiczne, obciążenia genetyczne, ważne wydarzenia mające miejsce w rodzinie czy cechy osobowości oraz przewlekłe choroby. Sam fakt, że codziennie na świecie.

Liczba stron 91
Nazwa Szkoły Wyższej Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Rodzaj pracy licencjacka