Przemiany we współczesnej rodzinie

Liczba stron: 36

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp 3

Rozdział I Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo – wychowawcza 4
1.1 Rodzina jako podmiot przemian społecznych 4
1.2 Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian 8
1.3 Przemiany współczesnej rodziny polskiej 14

Rozdział II Metodologia badań dotyczących przemian w rodzinie polskiej 18
2.1 Problem badawczy 18
2.2 Problem główny i problemy szczegółowe 18
2.3 Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe 19
2.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze 20
2.5 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 22

Rozdział III Wyniki badań dotyczących przemian w rodzinie polskiej 25

Podsumowanie 34
Bibliografia 37

Wstęp

Sprawom rodziny i jej poszczególnym funkcjom poświęca się coraz więcej uwagi. Można nawet mówić o ponownym odkryciu roli i znaczenia tej podstawo¬wej komórki życia społecznego w warunkach reformującego się państwa. Okazało się niejednokrotnie w historii polskiego narodu i państwa, że niezbędnym warunkiem pomyślnego funkcjonowania całości, społeczeństwa jest prawidłowo zorganizowane życie każdej rodziny. Funkcje współczesnej rodziny: prokreacyjna, ekonomiczna, kulturalna, emocjonalna i opiekuńczo-wychowawcza stanowią nadal zasadniczy wskaźnik jakości życia naszego społeczeństwa jako całości, stylu życia jego poszczególnych warstw i środowisk, wsi różnych typów, małych miast i miast większych, a także w obrębie określonych kategorii rodzin pod względem ich struktury.

Niniejsza praca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia rodzinę jako grupę i instytucję opiekuńczo – wychowawczą. Składa się z trzech podrozdziałów, z których pierwszy mówi o rodzinie jako podmiocie przemian społecznych, drugi przedstawia rodzinę współczesną jej genezę i kierunki przemian, natomiast trzeci wskazuje przemiany we współczesnej rodzinie polskiej.

Rozdział drugi przedstawia metodologię badań własnych dotyczącą przemian w rodzinie polskiej. Składa się z pięcie podrozdziałów o następującej treści: pierwszy ukazuje problem badawczy, drugi problem główny, trzeci hipotezy główne i hipotezy szczegółowe, czwarty metody, techniki i narzędzia badawcze, a piąty charakterystykę badanej populacji.

Rozdział trzeci ukazuje wyniki badań własnych dotyczących przemian w rodzinie polskiej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print