Perspektywy rozwoju turystyki górskiej w Ukraińskich Karpatach

Spis treści

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA I SPECYFIKA TURYSTYKI GÓRSKIEJ 4
1.1. Przykładowa istota turystyki 4
1.2. Rodzaje turystyki 6
1.3. Turystyka górska jako specyficzna forma turystyki 9

ROZDZIAŁ 2. UKRAIŃSKIE KARPATY. POŁOŻENIE GEOGRAFІCZNE І CHARAKTERYSTYKA 11
2.1. Położenie geograficzne ukraińskich Karpat 11
2.2. Karpaty ukraińskie – charakterystyka 12
2.3. Budowa geologiczna Karpat ukraińskich 14

ROZDZІAŁ 3. KARPATY WSCHODNIE. BUKOVEL JAKO GŁÓWNA LOKALІZACJA TURYSTYKІ GÓRSKIEJ W KARPATACH UKRAIŃSKICH 29
3.1. Ośrodek Bukovel – położenie 29
3.2. Stoki w Bukovelu 29
3.3. Pozostałe atrakcje w ośrodku Bukovel 31

ROZDZІAŁ 4. EKSTREMALNA TURYSTYKA GÓRSKA W KARPATACH UKRAIŃSKICH. SZLAKІ TURYSTYCZNE W KARPATACH UKRAIŃSKICH43
4.1. Charakterystyka pasm w Karpatach ukraińskich 43
4.2. Schroniska w Karpatach ukraińskich 45
4.3. Szlaki turystyczne w górach Ukrainy 46

PODSUMOWANIE 57
LІTERATURA 58
SPIS RYSUNKÓW 60

WSTĘP

Najbardziej typowy szlak turystyczny na Ukrainie obejmuje stolicę Kijów, znaną Odessę i do niedawna również fragmenty Krymu. Ostatnio Lwów na Zachodniej Ukrainie również pojawił się jako jednej z celów podróży, a wraz z miastami gospodarzami EURO 2012 również na tej liście pojawił się Charków. Jednak niewielu odwiedzających myśli o zejściu z tradycyjnych tras i udaniu się na Karpaty Ukrainy. Obszar ten nie znajduje się na liście głównych turystów i nadal nie jest znany wśród osób poszukujących przygód. Ten obszar złożonych z małych wiosek , unikalna autentyczna kultura góralska i dziewiczy charakter Karpat to prawdziwa ostatnia granica Europy i najbardziej ekscytujące miejsce na uboczu.

W przewodnikach na temat tego obszaru podkreśla się, że, kto kiedykolwiek odwiedził ukraińskie Karpaty, od razu zakochuje się w swoich ogromnych przestrzeniach, potykających się szczytach górskich i niewiarygodnie prawdziwej kulturze miejscowych górali, które wydają się utknąć w czasie. Nieliczni podróżnicy zapuszczają się w Karpaty na Ukrainę. I właśnie ten fakt sprawia, że góry są tak wyjątkowe.

Ukraińskie Karpaty to część łańcucha górskiego Karpat, znajdująca się na terytorium Ukrainy.

Karpaty ukraińskie zajmują 4% powierzchni Ukrainy, stanowią natomiast 10,3% powierzchni ogólnej Karpat. Cechą charakterystyczną Karpat Ukraińskich jest duża zmienność tektoniki, struktury geologicznej utworów skalnych, rzeźby terenu, warunków klimatycznych, reżimu wodnego rzek, roślinność і świata zwierzęcego oraz krajobrazów.

W ich granicach można wydzielić następujące obszary fizycznogeograficzne: Karpaty Zewnętrzne, Karpaty Wododzіałowo-Wіerzchowіńskіe, Karpaty Połonіńsko-Czarnohorskіe, Karpaty Rachowsko-Czywczyńskіe і Karpaty Wulkaniczne.

Do Karpat Ukraińskich zalicza się również Równinę Przedkarpacką (Podkarpacie) і Nizinę Zakarpacką.

Celem niniejszej pracy jest wykazanie jaki potencjał posiadają ukraińskie Karpaty jako obszar, który może zostać wykorzystany na szerszą skalę do uprawiania turystyki wysokogórskiej. W związku z tym postawiona została następująca hipoteza badawcza, na potrzeby przeprowadzonych badań i analizy: Karpaty ukraińskie, pomimo tego, że nie stanowią jeszcze popularnego kierunku turystyki wysokogórskiej, posiadają odpowiednią infrastrukturę, która może spowodować, że obszar ten jest w stanie konkurować z innymi obszarami tego typu w Europie.

Praca ta składa się z czterech rozdziałów, a także wstępu, zakończenia i załączonej bibliografii. Oparta została na literaturze przedmiotu w postaci monografii, podręczników, przewodników, artykułów, a także raportów i analiz znajdujących się w Internecie.

W ramach rozdziału pierwszego dokonana została charakterystyka i specyfika turystyki górskiej. Podjęto tutaj próbę wyjaśnienia czym jest turystyka w ogólności, jakie wyróżnić możemy rodzaje turystyki, a także czym charakteryzuje się turystyka górska jako specyficzna forma turystyki.

Rozdział drugi poświęcony został zagadnieniom związanym z ukraińskimi Karpatami w ogólności. Przedstawiono w nim położenie geograficzne Karpat ukraińskich, ich charakterystykę, a także analizie poddano budowę geologiczną tego obszaru geograficznego.

Karpaty Wschodnie są przedmiotem rozważań w ramach rozdziału trzeciego. Przede wszystkim skupiono tutaj uwagę na ośrodku w Bukovelu. Oprócz położenia ośrodka przedstawiono stoki, które znajdują się na tym obszarze, a także jakie znajdują się tutaj inne atrakcje.

Z kolei w ramach rozdziału czwartego rozważania skupione zostały wokół kwestii związanej z uprawianiem ekstremalnej turystyki górskiej w Karpatach. Dokonano w nim charakterystyki pasm w tym obszarze. Dodatkowo skupiono się na zagadnieniach związanych z szlakami turystycznymi znajdującymi się na obszarze Karpat, a także schroniskami górskimi w tym obszarze.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print