Oznaczanie chloru w wodzie

SPIS TREŚCI

Spis treści……………3
Cel pracy………….4
Wstęp……………..5
Rozdział I………………7 1. Chlor jako środek dezynfekujący ………7

Rozdział II……….11
2.Metody oznaczania chloru w wodzie…….11
2.1. Metody kolorymetryczne……….11
2.1.1 Oznaczanie chloru z wykorzystaniem metylooranżu jako odczynnika analitycznego………..11
2.1.2.Metoda z wykorzystaniem DPD jako odczynnika analitycznego do oznaczania chloru……..13
2.1.3.Metoda wykorzystująca syringaldazynę jako odczynnik analityczny do oznaczania chloru…….15
2.1.4. Oznaczanie pozostałego chloru użytecznego metodą kolorymetryczną ortotoluidynową (OT)….16
2.1.5. Analizatory kolorymetryczne…..17
2.2.Metody miareczkowe………20
2.2.1.Miareczkowanie z wykorzystaniem wskaźników barwnych PK……..20
2.2.1.1 Miareczkowanie jodometryczne……20
2.2.1.2 Metoda miareczkowania DPD……….20
2.2.2. Miareczkowanie z detekcją amperometryczną..21
2.2.3 Powszechne błędy w oznaczeniach miareczkowych zawartości chloru…..22
2.2.4. Zestawy do miareczkowania amperometrycznego….23
2.2.5. Miareczkowanie z detekcją potencjometryczną…..24
2.3.Wysokosprawna chromatografia cieczowa(HPLC)….24
2.4. Czujniki amperometryczne………25

Rozdział III…………..28
3.Testy suche w diagnostyce ochrony środowiska….28
3.1 Testy suche do oznaczania chloru w wodzie…….31

Rozdział IV……………33
4. Niepewność pomiarowa związana ze sposobem poboru próbki i interferencjami występującymi w metodach analitycznych pomiaru chloru…….33
4.1 Pobieranie próbki do analizy…..33
4.2. Interferencje……………34
4.2.1 Interferencje w metodach kolorymetrycznych….35
4.2.2 Interferencje w metodach amperometrycznych….37

Rozdział V……………39
5.Wnioski- porównanie metod badania chloru….39
6.Streszczenie pracy……….41
7.Bibliografia………….42

Cel pracy:

Celem mojej pracy jest przedstawienie i zestawienie w oparciu o dostępne dane literaturowe, metod analitycznych oznaczania chloru i jego związków w procesach chemicznych oczyszczania wody pitnej i ścieków z zastosowaniem chloru, jako środka dezynfekującego a także zawartości chloru w zbiornikach rekreacyjnych (baseny, SPA). Ponadto przedstawienie wniosków wynikłych z porównania wyżej wymienionych metod.

W niniejszej pracy przedstawiono szereg metod analitycznych oznaczania chloru w wodach i ściekach wraz z ich porównaniem. W pracy zawarto również informacje dotyczące sprzętu analitycznego wykorzystującego rozmaite zasady pomiarowe oznaczania chloru.

Liczba stron 42
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2012