Lęk uczniów jako ograniczenie w procesie edukacji

Liczba stron: 90

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I
WYBRANE ASPEKTY LĘKU W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1 Lęk, stres, strach – zagadnienia wstępne, próba definicji
1.2 Lęki – objawy i formy występowania
1.3 Potencjalne przyczyny lęku
1.3.1 Przedszkole i szkoła
1.3.2 Telewizja
1.4 Niektóre lęki u dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
1.4.1 Lęk przed porzuceniem
1.4.2 Kształtowanie się poczucia niskiej wartości
1.5 Fobia szkolna
1.6 Lęk a zachowania agresywne

Rozdział II
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

2.1 Przedmiot i cel badań
2.2 Problemy i hipotezy badawcze
2.3 Zmienne zależne i niezależne i ich wskaźniki
2.4 Metody, techniki oraz narzędzia badawcze
2.5 Teren i organizacja badań

Rozdział III
PRZYCZYNY, OBJAWY I KONSEKWENCJE LĘKU UCZNIÓW
W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1 Charakterystyka badanej grupy
3.2 Analiza i interpretacja wyników badań

Rozdział IV
PODSUMOWANIE. WNIOSKI Z BADAŃ

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKSY

Praca magisterska pt. „Lęk uczniów jako ograniczenie w procesie edukacji” to kompleksowe badanie omawiające wpływ lęku na proces edukacji.

Rozdział pierwszy jest poświęcony wybranym aspektom lęku w świetle literatury przedmiotu. Zawiera wstęp do kwestii lęku, stresu i strachu, próbuje zdefiniować te pojęcia i omawia objawy i formy występowania lęku. Dalsza część rozdziału omawia potencjalne przyczyny lęku, takie jak przedszkole, szkoła czy telewizja, oraz niektóre lęki dzieci, takie jak lęk przed porzuceniem czy kształtowanie się poczucia niskiej wartości. Rozdział zamyka temat fobii szkolnej oraz związku między lękiem a zachowaniami agresywnymi.

Rozdział drugi zawiera metodologiczne podstawy badań własnych, takie jak przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne zależne i niezależne i ich wskaźniki, metody, techniki oraz narzędzia badawcze oraz teren i organizacja badań.

Trzeci rozdział prezentuje przyczyny, objawy i konsekwencje lęku uczniów w świetle wyników badań własnych. Zawiera charakterystykę badanej grupy oraz analizę i interpretację wyników badań.

Czwarty rozdział podsumowuje pracę i prezentuje wnioski z badań.

Praca kończy się bibliografią i aneksami. To badanie dostarcza istotnych informacji na temat wpływu lęku na proces edukacyjny, co może być cenne dla osób zainteresowanych edukacją i psychologią.

4.6/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print