Kontraktowanie robót budowlanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

Spis treści

1. Cel i zakres pracy 2
2. Ogólne zagadnienia i zasady udzielania zamówień publicznych 2
3. Przetargowy tryb zlecania robót budowlanych 6
3.1. Przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego 7
3.2. Przetarg ograniczony 10
3.3. Przetarg dwustopniowy 12
3.4. Zamówienie udzielanie w trybie z wolnej ręki 15
4. Procedury postępowania przetargowego zalecane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów – FIDIC 16
5. Inwestor jako organizator procesu inwestycyjnego – Zamówienie dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanej 20
5.1. Kosztorys inwestorski – a problematyka kosztów w etapach przygotowania inwestycji 23
5.2. Tryb zamawiania dokumentacji przetargowej 27
5.3. Dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia na podstawie przykładu 28
5.3.1. Projekt budowlany 29
5.3.2. Przedmiar robót 30
5.3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 30
6. Postępowanie przetargowe 34
7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 44
7.1. Analiza umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie przykładu 47
7.1.1. Obowiązki stron podpisujących umowę – zamawiającego i wykonawcy 52
7.1.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 55
7.1.3. Wypowiedzenie kontraktu – odstąpienie od umowy 57
8. Podsumowanie 58
Załącznik 1 (UMOWA NR – dotycząca przykładowego zamówienia publicznego) 60
Załącznik 2 (UMOWA W SPRAWIE ZASAD REALIZACJI ZABEZPIECZENIA)…………… 64
Załącznik 3 (Ustawa o Zamówieniach Publicznych) 66
Spis schematów 92
Spis tabel 92

Praca zawiera najbardziej aktualna ustawę o zamówieniach publicznych. W ustawie tej wstawione są artykuły, które wejdą w życie dopiero w momencie wejścia Polski do Unii (teksty pisane kursywą).

1. Cel i zakres pracy

Inwestycje budowlane mają zazwyczaj dużą wartość, a uzyskanie kosztownego zlecenia pozwala wykonawcom zapewnić ciągłość pracy i stabilizację sytuacji finansowej na dłuższy czas. Aby zapewnić równe traktowanie wszystkim dostawcom i wykonawcom oraz zachować warunki uczciwej konkurencji; postępowanie przy zlecaniu robót budowlanych regulowane jest ustawą o zamówieniach publicznych [1], która określa zasady, formy i tryby udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zamówienie publiczne to dostawy, usługi i roboty budowlane, wykonywane przez dostawców, zamawiane i opłacane przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

W procesie udzielenia zamówienia publicznego uczestniczą dwie strony postępowania przetargowego: z jednej są to dostawcy bądź jak w naszym przypadku wykonawcy z drugiej zaś strony zamawiający. Dostawcą lub wykonawcą może być osoba fizyczna ,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz wszystkie te podmioty występujące wspólnie np. konsorcja. Zamawiającym jest podmiot obowiązany stosować ustawę przy udzie-laniu zamówienia.

Celem pracy jest wyjaśnienie zasad przetargowego trybu udzielania zleceń na roboty budowlane oraz możliwości pozyskiwania kontraktów na ich wykonanie w świetle obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych. Praca składa się z dwóch części; w pierwszej omówiono za-sady, formy i tryby udzielania zamówień publicznych; w drugiej zaś procedurę postępowania od momentu rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia kontraktu. W pracy oparto się na przykładzie dokumentacji przetargowej na wykonanie remontu kapitalnego mostu Długiego przez rzekę Odrę w Szczecinie w latach 2000/2001

Liczba stron 92
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Szczecińska
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print