Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Carlsberg Okocim S.A.

Spis Treści

Wstęp
ROZDZIAŁ 1 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1.1. Istota i ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych
1.2. Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych
1.3. Cechy i cele prawidłowego sprawozdania finansowego
1.4. Użytkownicy sprawozdawczości finansowej
1.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
1.6. Obowiązek badania sprawozdań finansowych
ROZDZIAŁ 2 ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I JEGO ANALIZA.
2.1. Bilans i kierunki jego analizy
2.1.1. Bilans jako pierwszy element sprawozdania finansowego
2.1.2. Układ i teść bilansu, kierunki analizy bilansu oraz wstępna analiza
2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.1. Porównawczy rachunek zysków i strat
2.2.2. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat
2.2.3. Analiza rachunku zysków i strat
2.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
2.4. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa – Istota analizy wskaźnikowej
2.4.1. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
2.4.2. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
2.4.3. Analiza rentowności przedsiębiorstwa
ROZDZIAŁ 3 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Carlsberg OKOCIM S.A.
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Carlsberg OKOCIM S.A.
3.1.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.1.2 Historia
3.1.3 Właściciele i Organy Spółki
3.1.4 Charakterystyka produktów
3.1.5 Charakterystyka systemu organizacyjnego
3.1.6 Zasoby kadrowe
3.1.7 Charakterystyka rynku.
3.2. Ogólna analiza bilansu
3.3. Analiza wskaźnikowa bilansu i rachunku zysków i strat
ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Wstęp

Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej jest jej ukierunkowanie na efektywność mikroekonomiczną. Jest ona oparta na efektywności pojedynczych podmiotów gospodarczych. U podstaw tej gospodarki leży założenie, iż jeżeli przedsiębiorstwa będą efektywne to w konsekwencji efektywna powinna być także cała gospodarka. Efektywność całej gospodarki jest więc sumą efektywności pojedynczych przedsiębiorstw.

Analiza efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa powinna być prowadzona przez pryzmat finansów. Prawidłowo dokonana analiza sytuacji finansowej firmy stwarza podstawy wyjściowe do wyboru najkorzystniejszych alternatyw przy podejmowaniu decyzji, a także do interwencji w przypadku odmiennego od planowanego kształtowania się rzeczywistości. Przedmiotem pracy są zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne związane z funkcjonowaniem firmy. Niniejsze opracowanie przedstawia wybrane narzędzia umożliwiające ocenę stanu przedsiębiorstwa. Ocena bieżącej działalności przedsiębiorstwa obejmuje takie zagadnienia, jak istotę i wstępną analizę sprawozdań finansowych, badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego płynności finansowej, stopnia zadłużenia, sprawności działania.

Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem i ma charakter empiryczno – literaturowy. Opracowanie powstało na bazie literatury fachowej przedmiotu oraz podstawowych druków sprawozdawczości finansowej. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych, ich zakres przedmiotowy i podmiotowy, ich cechy, a także scharakteryzowano użytkowników owych sprawozdań. Rozdział ten porusza także problematykę badania sprawozdań finansowych. W rozdziale drugim przedstawiono i scharakteryzowano elementy składające się na sprawozdanie finansowe, czyli: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Rozdział ten poświęcono również tematyce analizy wyżej wymienionych części sprawozdania, oraz przedstawiono najważniejsze i najczęściej wykorzystywane wskaźniki służące do oceny działalności przedsiębiorstwa

W rozdziale trzecim przeprowadzono badania empiryczne w oparciu o elementy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Korzystając z podstawowych sprawozdań finansowych, takich jak bilanse księgowe, rachunki zysków i strat, dokonano diagnozy majątkowo finansowej badanego podmiotu gospodarczego. Natomiast ostatnia część opracowania dotyczy analizy wskaźnikowej browarów Carlsberg Okocim S.A. w zakresie oceny jego płynności, zadłużenia, sprawności działania i efektywności finansowej firmy.

Najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej i majątkowej badanego przedsiębiorstwa opisane zostały w podsumowaniu niniejszego opracowania

Liczba stron 121
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Opolski
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2004

.

 

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Spis treści

Wstęp……………………5
I Rozdział:
Istota sytuacji finansowej……………7
1. Pojęcie sytuacji finansowej…………….7
1.1. Znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej..7
1.2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie…….9
1.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa……….11
2. Czynniki warunkujące sytuację finansową przedsiębiorstwa……14
2.1. Uwarunkowania sytuacji finansowej………..14
2.1.1. Czynniki zewnętrzne…………..14
2.1.2. Czynniki wewnętrzne………….17
II Rozdział:
Metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa………21
1. Systemy wskaźników wykorzystywane w ocenie sytuacji finansowej…21
1.1. Istota analizy wskaźnikowej…………..21
1.1.1. Wskaźniki płynności finansowej………….22
1.1.2. Wskaźniki sprawności działania…………..24
1.1.3. Wskaźniki rentowności…………….25
1.1.4. Wskaźniki zadłużenia…………..27
2. Analiza Du Ponta………………..28
2.1. Istota analizy Du Ponta………………29
2.2. Piramida Du Ponta……………..30
3. Nowoczesne metody analizy sytuacji finansowej………..33
3.1. EVA – ekonomiczna wartość dodana………..33
3.1.1. Istota ekonomicznej wartości dodanej………33
3.1.2. Ekonomiczna wartość dodana w przedsiębiorstwie……..36
3.2. MVA – rynkowa wartość dodana…………..38
3.2.1. Pojęcie rynkowej wartości dodanej………….38
3.2.2. Wpływ MVA na przedsiębiorstwo……….40
3.3. BSC – zrównoważona karta wyników…………..41
3.3.1. Historia powstania BSC……………41
3.3.2. Pojęcie i idea BSC……………41
3.3.3. Konstrukcja strategicznej karty wyników……..43
III Rozdział:
Ocena sytuacji finansowej wybranej jednostki gospodarczej……48
1. Charakterystyka Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. ….48
1.1. Informacje ogólne………………48
1.2. Działalność spółki……………..49
1.2.1. Struktura organizacyjna spółki i zmiany w podstawowych zasadach zarządzania……………….49
1.2.2. Podstawowe produkty i rynki zbytu…………50
1.2.2.1. Rynek krajowy……………50
1.2.2.2. Rynki zagraniczne……………..52
1.2.3. Źródła zaopatrzenia………………53
1.2.4 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności spółki………………….54
1.2.5. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju spółki…55
1.2.5.1. Czynniki podstawowe…………….55
1.2.5.2. Czynniki ryzyka i zagrożeń………..56
2 Analiza sytuacji finansowej F.K.”POLLENA-EWA”S.A……57
2.1. Sytuacja finansowa i omówienie wyniku finansowego……..57
2.1.1. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat…….57
2.1.2. Analiza rentowności…………….58
2.1.3. Analiza struktury aktywów…………..59
2.1.4. Sprawność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa……60
2.2. Zasoby kapitałowe……………..61
2.2.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału……….61
2.2.2. Analiza zadłużenia……………62
2.2.3. Wskaźniki płynności…………….63
2.2.4. Opis przepływów środków pieniężnych……….63
2.2.5. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania……..64
Podsumowanie…………………..66
Bibliografia……………………68
Spis tabel………………………71
Spis rysunków…………………..71

Wstęp

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ma na celu przygotowanie i przetworzenie informacji pozwalających na kompleksową i wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego efektywności. Dlatego głównym celem mojej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przeanalizowanie wpływu analizy na otoczenie i działalność jednostki. Wiedza ta nabiera coraz większego znaczenia w praktyce funkcjonowania firm. Jest niezbędna zarówno pracownikom jednostek gospodarczych, jak i różnego stopnia menedżerom.

Szczegółowe cele pracy obejmują:

  1. Zidentyfikowanie głównych cech i potrzeb analizy finansowej, a także czynników warunkujących jej przydatność w działalności przedsiębiorstwa.
  2. Zaprezentowanie wybranych systemów wskaźników i metod ich analizy służących do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Systemy te uwzględniają wskaźniki i metody badań otoczenia oraz metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  3. Przegląd nowoczesnych metod analizy finansowej, wśród których na szczególną uwagę zasługują: ekonomiczna wartość dodana, rynkowa wartość dodana oraz zbilansowana karta wyników.
  4. Analizę sytuacji finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A.

Z wymienionych celów wynika, że zakres problemowy pracy obejmuje analizę efektywności ekonomicznej i sytuacji finansowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

Treścią prezentowanej pracy są dwa główne terminy bezpośrednio powiązane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa: analiza ekonomiczna odnosząca się do działalności gospodarczej każdej jednostki działającej na rynku oraz metody związane z wyceną i zarządzaniem wartością firmy.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale, mającym charakter wprowadzenia scharakteryzowałam istotę analizy finansowej. Przedstawiłam ją jako dyscyplinę naukową, zajmującą się metodami badania umożliwiającymi ocenę działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych. Określiłam również podział analizy finansowej z przedmiotowego punktu widzenia. Z kolei omawiając przedmiot analizy finansowej szczególną uwagę skierowałam na wielkości ekonomiczne, takie jak: zasoby majątkowe, stan finansowy oraz wyniki działalności jednostki gospodarczej, które mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiłam otoczenie w jakim funkcjonuje jednostka gospodarcza oraz czynniki wpływające na nią w sposób bezpośredni lub pośredni.

W rozdziale drugim zaprezentowałam systemy wskaźników oraz finansowe mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa, które są wręcz niezbędne do odpowiedniej oceny stanu faktycznego i poziomu na jakim znajduje się jednostka. Ukazałam tu nie tylko analizę wskaźnikową, na którą składają się wskaźniki płynności finansowej, sprawności działania, rentowności i zadłużenia, ale przede wszystkim skoncentrowałam się na nowoczesnych metodach analizy finansowej, takich jak: ekonomiczna wartość dodana i rynkowa wartość dodana, a także zrównoważona karta wyników.

Pracę zamyka rozdział trzeci – praktyczny poświęcony dokładnemu przeanalizowaniu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, jaką jest Fabryka Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. Dokonując charakterystyki spółki przedstawiłam wpływ otoczenia na rozwój jednostki, a także ryzyko i zagrożenia z tym związane. Starałam się przedstawić jak ważne są dla firmy procesy wpływające na satysfakcje klienta i jak ona przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Pisząc pracę w głównej mierze korzystałam z literatury z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, oraz pozycji dotyczących metod wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

Liczba stron 72
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XXX

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 6
1.1. Pojęcie analizy finansowej 6
1.2. Miejsce analizy w systemie oceny przedsiębiorstwa 10
1.3. Materiały źródłowe sprawozdań finansowych 13
1.4. Rodzaje analiz 18
1.5. Metody rachunkowe wykorzystywane w analizie 25
1.6. Sposoby prezentowania wyników analizy finansowej 33
ROZDZIAŁ II ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 35
2.1. Bilans przedsiębiorstwa 35
2.2. Rachunek zysków i strat 53
2.3. Informacja dodatkowa 58
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 64
ROZDZIAŁ III OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 81
3.1. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 81
3.2. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa 85
3.3. Badanie sprawności działania przedsiębiorstwa 93
ROZDZIAŁ IV ISTOTA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ I POZAWSKAŹNIKOWEJ 97
4.1. Analiza wskaźnikowa 96
4.2. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa 98
4.3. Analiza pozawskaźnikowa 102
ROZDZIAŁ V PRZYKŁAD PRAKTYCZNY ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE
WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 106
ZAKOŃCZENIE 123
SPIS LITERATURY 125
SPIS AKTÓW PRAWNYCH 126
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW, TABEL, SCHEMATÓW 127

WSTĘP

Celem pracy jest przedstawienie zagadnień analizy finansowej przedsiębiorstwa. Analiza przedstawia informacje o działalności, wynikach i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, stanowiących podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych. O wynikach analizy finansowej decydują w dużym stopniu materiały źródłowe, które służą do badania zjawisk gospodarczych. Do materiałów tych należą m.in.:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

Dwa pierwsze sprawozdania znane i stosowane były już w okresie średniowiecza. Trzecie sprawozdanie finansowe od wielu lat obowiązuje w państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej obok dwóch wcześniej wymienionych sprawozdań. Obecnie Polska zalicza się do tych państw, w których informacja o przepływach pieniężnych jest już obligatoryjna.

Informacje zawarte w pracy są dla mnie szczególnie przydatne. Od 1998r. prowadzę działalność gospodarczą gdzie sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym występuje w formie podatku zryczałtowanego, jednak po przekroczeniu określonego obrotu będę zmuszony przejść na książkę przychodów i rozchodów a później na pełną księgowość. Znajomość analizy finansowej przedsiębiorstwa jest niezbędna w prowadzeniu firmy gdzie obowiązuje pełna księgowość.

Przykłady i publikacje użyte do pisania pracy pochodzą z lat 1988-1999r., zostały również użyte dwie metody pisania pracy: techniczna – czytanie literatury oraz statystyczna – przedstawienie jako praktycznego przykładu analizy finansowej.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przestawiona została istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa, a więc jej zakres, rodzaje, miejsce analizy w systemie oceny przedsiębiorstwa, materiały źródłowe sprawozdań finansowych, metody rachunkowe wykorzystywane w analizach oraz sposoby prezentowania wyników analizy finansowej.
Rozdział drugi w całości poświęcony jest analizie sprawozdań finansowych, obejmuje więc bilans przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

Rozdział trzeci przedstawia ocenę kondycji finansowej firmy. Do wyznaczenia tej oceny potrzebna jest analiza rentowności przedsiębiorstwa, zbadanie płynności finansowej firmy oraz sprawności działania.
Rozdział czwarty mówi o istocie analizy wskaźnikowej i pozawskaźnikowej wraz z oceną zadłużenia przedsiębiorstwa.

Pracę kończy rozdział piąty, który zawiera praktyczny przykład analizy finansowej na podstawie danych z wybranego przedsiębiorstwa.

Liczba stron 128
Nazwa Szkoły Wyższej WSZMiJO Katowice
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2001

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni Jawor S.A.

Spis Treści

1. WSTĘP 4
2. ROZDZIAŁ I Analiza sprawozdań finansowych 6
1.1. Znaczenie i istota analizy finansowej 6
1.2. Źródła analizy finansowej i zasady ich tworzenia 10
1.3. Istota bilansu oraz kierunki jego analizy 20
1.3.1. Pionowa analiza bilansu 24
1.3.2. Pozioma analiza bilansu 26
1.4. Rachunek zysków i strat 27
1.5. Sprawozdanie z przepływów finansowych 31
1.6. Zmiany w kapitale własnym 33
1.7.Analiza wskaźnikowa 35
1.8. Informacja dodatkowa 39
1.9 Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych 41
3. ROZDZIAŁ II Analiza cukrowni „jawor” na podstawie sprawozdań finansowych 44
2.1. Ogólna charakterystyka Cukrowni „Jawor” S.A. 44
2.2. Analiza bilansu Cukrowni „Jawor” SA 45
2.3. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 51
2.4. Analiza struktury majątkowo – kapitałowej 52
2.5. Analiza wskaźnikowa -środki dynamiki 53
4. ROZDZIAŁ III Ocena sytuacji finansowej Cukrowni „Jawor” S.A. w oparciu o analizę wskaźnikową 58
3.1. Dobór wskaźników finansowych 58
3.2.Analiza kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego w oparciu o rachunek zysków i strat 59
3.3.Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa 61
3.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 62
3.5. Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa 63
3.6. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 64
3.7. Ocena ogólna przedsiębiorstwa 65
5. ZAKOŃCZENIE 65
6. ANEKS 67
7. BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Cukrowni „JAWOR” S.A.

Wstęp

Podmioty gospodarcze działające na rynku prowadzoną określoną działalność gospodarczą oczekując, że osiągną konkretne wyniki ekonomiczne, które wpłyną pozytywnie na poprawę ich sytuacji majątkowej i finansowej. Za wyniki przedsiębiorstwa jest jego kierownictwo. Podstawowym zadaniem kierownictwa jednostki jest poprawa lub zachowanie dotychczasowej pozycji finansowej i majątkowej. Kierownictwo jest oceniane za efekty podejmowanych działań. Informacje o tym jakie wyniki osiągnął podmiot gospodarczy oraz jaka jest jego sytuacja majątkowa i finansowa są zawarte w sprawozdaniach finansowych.

Roczne sprawozdanie finansowe odzwierciedla wyniki dwunastomiesięcznej działalności przedsiębiorstwa prowadzonej przy wykorzystaniu posiadanego przez firmę majątku. Umiejętne wczytanie się w treść zawartą w tym sprawozdaniu finansowym, powiązane z analizą danych liczbowych sprawozdania jest cennym źródłem wiedzy o przedsiębiorstwie. Są to między innymi informacje zawierające ocenę struktury majątkowej i kapitałowej, rentowności czy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Efekty działań podejmowanych przez kierownictwo mające swoje odzwierciedlenie w rocznym sprawozdaniu finansowym. Są one oceniane przez szerokie grono użytkowników, od właścicieli poprzez kredytodawców do pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Celem tej pracy jest wykazanie, że treść rocznego sprawozdania finansowego jest źródłem informacji o przedsiębiorstwie umożliwiających ocenę jego kondycji finansowej i majątkowej. W oparciu o którą użytkownicy sprawozdań finansowych podejmują decyzje dotyczące, między innymi, przyszłości firmy.
Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę sprawozdań finansowych i prace przygotowawcze poprzedzające przygotowanie tych sprawozdań oraz znaczenie sprawozdań finansowych. scharakteryzowane zostały podstawowe elementy rocznego sprawozdania finansowego, ich istotę, zakres i zasady sporządzania.

Rozdział drugi przedstawia istotę wstępnej oceny sprawozdań finansowych oraz wskaźnikowej analizy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia analizy przy zastosowaniu wybranych wskaźników.

W rozdziale czwartym scharakteryzowana została badana jednostka oraz sporządzone przez nią sprawozdania finansowe a następnie przeprowadzono następną analizę tych sprawozdań finansowych. W ten sposób zaprezentowano możliwości wykorzystania sprawozdań finansowych do stworzenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Podsumowanie przeprowadzonych rozważań zamieszczone zostało w zakończeniu.

W pracy wykorzystano literaturę z zakresu rachunkowości finansowej i analizy ekonomicznej. Materiały źródłowe wykorzystane w pracy to roczne sprawozdania finansowe Cukrowni „Jawor” S.A.

Liczba stron 74
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania/TPOU w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Spis Treści

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Z ZAKRESU ANALIZY FINANSOWEJ
1.1. Pojęcie, metody, zadania oraz funkcje analizy finansowej 7
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz ekonomicznych 13
1.3. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych 15
1.4. Dobór i opracowanie sprawozdań finansowych jako materiałów źródłowych potrzebnych do analizy finansowej 19
1.4.1. Bilans 22
1.4.1.1. Układ i treść bilansu 23
1.4.1.2. Wstępna analiza bilansu 34
1.4.2. Rachunek zysków i strat 42
1.4.2.1. Układ i treść rachunku wyników 43
1.4.2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 51
1.4.2.3. Ustalenie i analiza wyniku finansowego 52
1.4.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 53
ROZDZIAŁ II ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Istota analizy wskaźnikowej 60
2.2. Ogólna analiza sytuacji majątkowo-finansowej – wskaźniki strukturalne 60
2.3. Wskaźniki wspomagania finansowego 64
2.4. Wskaźniki rentowności 67
2.5. Wskaźniki płynności 74
ROZDZIAŁ III ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI PROKOM SOFTWARE S.A.
3.1. Charakterystyka Spółki Prokom Software S.A. 78
3.1.1. Powstanie, profil działalności oraz podstawowe wiadomości na temat Spółki PROKOM SOFTWARE S.A. 78
3.1.2. Oferta rynkowa Prokom Software S.A. 81
3.1.3. Otoczenie i pozycja na rynku firmy PROKOM 83
3.1.4. Działalność społeczna i charytatywna 88
3.1.5. Strategia rozwoju 90
3.2. Analiza sprawozdań finansowych Spółki Prokom Software S.A. 95
3.2.1. Analiza bilansu 95
3.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 99
3.2.3. Analiza przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 105
3.2.4. Analiza wskaźnikowa 109
3.2.4.1. Analiza wskaźników płynności 109
3.2.4.2. Analiza wskaźników rentowności 110
3.2.4.3. Kapitały obce w firmie PROKOM SOFTWARE S.A 111
3.2.4.4. Ocena zadłużenia firmy PROKOM SOFTWARE S.A 112
PODSUMOWANIE 114
BIBLIOGRAFIA 116
SPIS RYSUNKÓW 118
SPIS TABEL 119
SPIS WYKRESÓW 120
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 121
ZAŁĄCZNIKI 122

Wstęp

Problematyka zarządzania finansami, a w szczególności analiza finansowa przedsiębiorstwa, zajmują nadrzędną rolę w przedsiębiorstwach funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Analiza finansowa jest w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, stosowanie się do jej zasad stanowi konieczny warunek elastycznego przystosowania się do otoczenia oraz uzyskania sukcesu finansowego przedsiębiorstwa.

W Polsce coraz większego znaczenia nabiera analiza finansowa w przedsiębiorstwie.

Po pierwsze dlatego, że Polska stała się krajem o gospodarce rynkowej a ostatnie lata to okres dokonujących się przekształceń własnościowych oraz tworzenia przedsiębiorstw w oparciu o kapitał prywatny. Celem tych zmian jest stopniowe dostosowywanie działalności przedsiębiorstw do zasad mechanizmu rynkowego.

Po drugie Polska chce dorównywać krajom zachodnim, zwłaszcza gdy będzie członkiem Unii Europejskiej.

Po trzecie działalność każdego podmiotu gospodarującego wymaga okresowej analizy. Analiza ta powinna z jednej strony pokazywać czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty (analiza ex post), z drugiej zaś strony daje możliwość określenia kierunków, sposobów doskonalenia i rozwoju dalszej działalności (analiza ex ante). Wyrazem pomiaru działalności gospodarczej są wskaźniki ekonomiczne. Wskaźniki te to wielkości liczbowe odzwierciedlające działalność gospodarczą, stanowiącą podstawę konkretnych prac analitycznych.

Powstające i istniejące przedsiębiorstwa zmuszane są do pozyskiwania modelu działalności umożliwiającego najbardziej efektywne uzyskiwanie celu ich działalności. Będąc pod silną presją szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, przedsiębiorstwa starają się stosować modele zarządzania praktykowane przez przedsiębiorstwa zachodnie. Dostosowanie się przedsiębiorstw do wymogów gospodarki rynkowej spowodowały, że uległy znacznej zmianie formy i zasady ich funkcjonowania. Powstało zapotrzebowanie, wynikające z mechanizmów rynkowych, na opracowanie nowych założeń, celów i kierunków analizy finansowej. Przy dużej konkurencji na rynku, niezbędne jest ciągłe dokonywanie wyborów, która droga i jaka polityka firmy przyniesie jej największe korzyści. Aby wybory te były trafne niezbędna jest umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Dokładna i przeprowadzona rzetelnie analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dostarcza menedżerom niezbędnych informacji do podejmowania trafnych decyzji dotyczących działalności firmy.
Celem pracy jest przedstawienie zastosowania analizy finansowej. Na przykładzie Spółki PROKOM SOFTWARE S.A. starano się ukazać przydatność uzyskanych informacji dla osób zarządzających firmą oraz wykorzystanie analizy finansowej dla podejmowania racjonalnych decyzji. Ciężar oceny finansowej spoczywa na szukaniu związków przyczynowo – skutkowych między zjawiskami gospodarczymi, określaniu przyczyn zmian w tych zjawiskach oraz przygotowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie jak duże znaczenie dla przedsiębiorstw i ich rozwoju ma prawidłowa analiza finansowa.

Praca zbudowana jest z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi obejmuje część teoretyczną pracy.

W rozdziale pierwszym omówiono pojęcie i rodzaje analiz finansowych oraz źródła, na podstawie których tworzy się analizę oraz metody analizy finansowej i jej miejsce w systemie analiz ekonomicznych. Dokonano prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Omówiona jest ich budowa, przydatność w analizie finansowej jak również podstawy prawne ich sporządzania.

Drugi rozdział dotyczy analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa. Prezentuje podstawowe obszary jej zastosowania, rodzaje wskaźników oraz interpretację wyników pod kątem ich przydatności dla osób zarządzających firmą. Przedstawiono zestaw wskaźników najczęściej stosowanych w wysoko rozwiniętych krajach o gospodarce rynkowej, tj. wskaźniki płynności, sprawności działania, wspomagania finansowego, rentowności, wskaźniki rynku kapitałowego oraz stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa.

W rozdziale trzecim – w części analitycznej, opierając się na rozważaniach dwóch poprzednich rozdziałów dokonano analizy finansowej Spółki PROKOM SOFTWARE S.A. Dokonano charakterystyki spółki, tzn. określono przedmiot, cel i rodzaj branży, w której firma prowadzi swoją działalność oraz określono perspektywy rozwoju firmy. Przeprowadzono analizę podstawowych sprawozdań finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych, następnie dokonano analizy płynności firmy, określono wskaźniki rentowności oraz dokonano oceny zadłużenia firmy. W analizie określono pozycję, jaką firma może uzyskać na rynku kapitałowym, wskazano na możliwości osiągnięcia zysku przez inwestorów akcjonariuszy spółki PROKOM SOFTWARE S.A.

Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszych rozważaniach W rozważaniach wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu w postaci zwartej, aktów normatywnych oraz materiałów niepublikowanych.

Liczba stron 130
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Łódzka
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003

Optymalizacja portfela inwestycyjnego na rynku Centralnej Tabeli Ofert S.A.

SPIS TREŚCI

Wstęp……………….4
Rozdział I. Rynek kapitałowy………………5
1.1. Podział rynku kapitałowego……………5
1.1.1. Rynek pierwotny………………..5
1.1.2. Wtórny rynek kapitałowy…………….7
1.1.3. Rynek regulowany………………9
1.1.4. Rynek pozagiełdowy………………10
1.1.5. Rynek giełdowy………………..10
1.2. Instytucje rynku kapitałowego w Polsce…………..11
1.2.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie………..11
1.2.2. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd……….18
1.2.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych………..18
1.2.4. Domy maklerskie……………….19
1.2.5 Fundusze inwestycyjne……………21
1.3. Instrumenty rynku kapitałowego w Polsce………..21
1.3.1. Akcje jako podstawowy instrument rynku papierów wartościowych…21
1.3.2. Obligacje i bony skarbowe…………..23
1.3.3. Instrumenty pochodne……………25
1.3.3.1.Opcje……………….26
1.3.3.2.Warranty……………….26
1.3.3.3.Kontrakty terminowe…………….27
1.3.3.4.Swapy………………….28
1.3.4. Pozostałe instrumenty rynku kapitałowego…………28
Rozdział II. Regulowany, publiczny rynek pozagiełdowy – Centralna Tabela Ofert S.A.30
2.1. Rynki pozagiełdowe na świecie…………….30
2.2. Centralna Tabela Ofert S.A. jako podmiot organizujący obrót na rynku pozagiełdowym………………..33
2.2.1. Różnice w systemach transakcyjnych pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych S.A., a Centralną Tabelą Ofert S.A………………..34
2.2.2. Specyfika inwestowania…………….38
2.2.3. Transakcje papierami wartościowymi zawierane przed datą rozpoczęcia obrotu……………………39
2.2.4. Opodatkowanie obrotu papierami wartościowymi na publicznym rynku pozagiełdowym………………..39
2.2.5. Czynniki ryzyka związane z charakterem obrotu na publicznym rynku pozagiełdowym………………..40
2.2.6. Ocena rynku pozagiełdowego………….43
2.2.7. Technika inwestowania na rynku pozagiełdowym……..45
2.2.8. Działania promocyjne na rzecz rynku pozagiełdowego………45
2.3. System Pozagiełdowego Obrotu Instrumentami Finansowymi…….46
2.4. Metody oceny opłacalności inwestycji………..47
2.4.1. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a……………49
Rozdział III. Analiza opłacalności inwestycji na rynku pozagiełdowym na przykładzie wybranych akcji……………………54
3.1. Działalność Centralnej Tabeli Ofert S.A. w 1999 r………54
3.2. Porównanie wskaźników Centralnej Tabeli Ofert S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych w roku
1999……………………63
3.3. Model Sharpe’a dla wybranych akcji notowanych na Centralnej Tabeli Ofert S.A…64
Zakończenie………………….68
Spis schematów, tabel i wykresów……………69
Literatura………………….70

Wstęp

Centralna Tabela Ofert S.A. spełnia bardzo ważne funkcje na rynku kapitałowym w Polsce. Jest miejscem tańszego pozyskiwania kapitału przez spółki emitujące akcje, umożliwia również lokowanie środków finansowych na tym ryku przez inwestorów. Głównym celem pracy jest ocena efektywności inwestycji w akcje notowane na Centralnej Tabeli Ofert S.A. Celem pośrednim jest ukazanie roli jaką pełni CeTO na polskim rynku kapitałowym.

Praca składa się z 3 rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę rynku kapitałowego w Polsce. Zwrócono uwagę na architekturę rynku, scharakteryzowano instytucje oraz omówiono instrumenty występujące na nim.

Drugi rozdział dotyczy organizacji i funkcjonowania rynku pozagiełdowego. Skrótowo opisano rynki pozagiełdowe na świecie, przedstawiono Centralną Tabelę Ofert S.A. jako główną instytucję na rynku pozagiełdowym w Polsce.

Ostatnia część rozdziału drugiego opisuje model Sharpe’a. Rozdział trzeci ukazuje dynamikę wskaźników rynku na Centralnej Tabel Ofert S.A. w latach 1997 – 2000, porównano także wielkość Giełdy Papierów Wartościowych S.A. i Centralnej Tabeli Ofert S.A. w 1999 r. Podrozdział końcowy jest próbą analizy wybranych akcji na podstawie miesięcznych kursów notowań od 1999 r. do 2000 r.

Zakończenie zawiera konkluzje wynikające z rozdziałów ogólnych i badań empirycznych. W pracy posłużono się ogólnie dostępnymi materiałami w postaci opracowań książkowych, artykułów prasowych związanych z tematyką rynku papierów wartościowych, skorzystano z ustaw i stron internetowych. Część empiryczna pracy bazuje przede wszystkim na kursach akcji z 1999 r. i 2000 r. oraz wskaźnikach rynku od 1997 r. do 2000 r. Do analizy zebranego materiału w pracy wykorzystano metody statystyczne oraz metody opisowe, z uwzględnieniem analizy ekonometrycznej danych empirycznych. Wyniki badań przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych oraz w formie wykresów.

Liczba stron 74
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Łódzki
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002

Handel elektroniczny. Płatności online.(Płatności poprzez internet)

Spis treści

Wstęp 4

1. Rozdział I
Internet – jako nowe narzędzie ekonomii 6
1.1. Pojęcie Internetu 6
1.2. Internet w firmach – dziś i jutro 8
1.3. Znaczenie rozwoju Internetu dla gospodarki 19
1.4. Internet w Polsce 22
1.5. Internet na świecie 28
1.6. Internet – jako podstawowe narzędzie w bankowości elektronicznej 30

2. Rozdział II
Handel elektroniczny (e-commerce) 35
2.1. Pojęcia związane w e-commerce i ich znaczenia 35
2.2. Gospodarka elektroniczna – nowy aspekt działalności gospodarczej 40
2.3. Handel elektroniczny na świecie i w Polsce 47
2.4. Sektory handlu elektronicznego 60
2.4.1. B2B – business to business 60
2.4.2. B2C – business to consumer 63
2.4.3. B2E – business to employee 66
2.5. Handel elektroniczny – wady i zalety 67
2.6. E-commerce – jako czynnik zmieniający środowisko gospodarcze 72
2.7. Metody zawierania umów 75

3. Rozdział III
Płatności on-line 78
3.1. Systemy płatności internetowych 79
3.2. Metody płatności 84
3.2.1. Płatności typu pay-by-link 85
3.2.2. Elektroniczny portfel (e-portfel) 86
3.2.3. Płatności typu GBPP 91
3.2.4. Karty płatnicze 92
3.2.5. Wyspecjalizowane systemy obsługi płatności elektronicznych 94
3.2.6. Wiadomości SMS Premium i linie O-7OO 96
3.3. Płatności internetowe na podstawie sklepu internetowego E-kwiaty.pl 96
3.4. Bezpieczeństwo płatności elektronicznych 113

Zakończenie 116
Bibliografia 118
Spis tabel 121
Spis rysunków 121

Wstęp

Niezaprzeczalnym jest fakt, że we współczesnym świecie Internet może przyczynić się znacznie do odniesienia sukcesu i przynieść wiele korzyści w dziedzinie, jaką jest biznes. Coraz większa liczba małych i średnich przedsiębiorstw uzupełnia swoją działalność statutową o czerpanie zysków z prowadzenia witryn handlu elektronicznego. Jeszcze większa ich liczba ma zamiar dołączyć do tej grupy
w najbliższym czasie.

Porównując doświadczenie krajów rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone czy kraje Europy Zachodniej, w obszarze e-commerce widać, że proces rozwijania tej dziedziny handlu nie jest ani natychmiastowy ani łatwy. Jednak mimo trudności, inwestowanie w handel prowadzony za pośrednictwem Internetu jest działaniem w kierunku ulepszenia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Świadomość wykorzystywania Internetu nie tylko do celów informacyjnych, ale również budowania więzi z klientem za pośrednictwem firmowego serwisu www (ang. World Wide Web), najatrakcyjniejszego elementu Internetu, jest rozpowszechniona wśród polskich przedsiębiorców i uzyskuje z każdym dniem nowych zwolenników.

Zastosowanie Internetu pozwala młodym przedsiębiorstwom na wyrównanie szans wobec firm istniejącym już na rynku od kilku lat. Umożliwia łatwą prezentację oferty oraz innych informacji, które mogą być pomocne dla klienta. Kupujący może szybko nawiązać kontakt z firmą i uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytanie lub wyrazić swoją opinię. Firmowa witryna www może również umożliwić dokonanie zakupu, rezerwacji lub ustalenie terminu spotkania z przedstawicielem firmy. Takie udogodnienia, oferowane tradycyjnymi metodami, zmuszałyby do zwiększenia nakładów personalnych i finansowych na ich obsługę. Mniej znaczące stają się ograniczenia terytorialne, które zwykle odgrywają dużą rolę w działalności przedsiębiorstw. Te cechy sprawiają, że za pośrednictwem Internetu, firmy mają dostęp do szerszych rynków i większej liczby klientów. Aktualnie możliwe jest oferowanie naszym rodakom, przebywającym poza granicami Polski, polskich wydawnictw muzycznych, filmowych, najnowszych tytułów prasowych, czy nawet wysłanie bliskiej osobie kwiatów w Polsce, dzięki kwiaciarniom internetowym. Internet otwiera nowe perspektywy przed przedsiębiorcami, jeśli posiadają oni dobry pomysł i ludzi, którzy gotowi są sprostać nieznanym dotąd wyzwaniom.

Używanie Internetu staje się powoli koniecznością do zaistnienia i utrzymywania się podmiotów gospodarczych na rynku. Być może już za kilka lat doświadczymy takiej sytuacji, że dalsze przetrwanie, bez wykorzystania tych technologii, będzie trudne lub wręcz niemożliwe. Jednak przedsiębiorstwa nie powinny traktować Internetu jak lekarstwa na wszystkie problemy. Takie podejście bardzo często prowadzi do rozczarowania. Ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi jakie korzyści niesie za sobą Internet, ale również jakie może stwarzać zagrożenia.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli handlu elektronicznego, zwanego także e-commerce lub e-handlem, jego potencjału i szans rozwoju w gospodarce narodowej, a także światowej. Istotne miejsce zajmuje także ocena wpływu Internetu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz rola płatności elektronicznych w e-commerce.

Ogół zagadnień zawartych w pracy, przedstawiany jest w następujący sposób:

Rozdział pierwszy omawia historię powstania Internetu i rolę jaką odgrywa w dzisiejszych czasach oraz omawia problematykę komercyjnego wykorzystania Internetu, jego wykorzystanie w bankowości i handlu.

Rozdział drugi to ogólna charakterystyka zagadnień związanych z handlem elektronicznym (e-commerce), czyli najważniejsze pojęcia, sektory e-commerce, opis gospodarki elektronicznej oraz przedstawienie wad i zalet tej formy sprzedaży.

Rozdział trzeci stanowi przegląd oferowanych obecnie płatności poprzez Internet. W tym rozdziale przedstawione są zarówno dostępne formy płatności elektronicznych, jak i poruszony jest temat ich bezpieczeństwa.

Liczba stron 121
Nazwa Szkoły Wyższej katolicki Uniwersytet Lubelski
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2008

Giełda Papierów Wartościowych w urynkowionej gospodarce polskiej i jej główne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, instrumenty pochodne)

Spis Treści

Wstęp.5
Rozdział I
Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.7
1.1. Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. 7
1.2. Giełda papierów wartościowych w Warszawie. 12
1.2.1. Historia giełdy w Polsce. 12
1.2.2. Wadze i organy Giełdy Papierów Wartościowych. 16
1.2.3. Członkowie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 20
1.2.4. System giełdowy WARSET na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 21
1.2.5. Rodzaje notowań i zasady ustalania kursu dnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 23
1.2.6. Rodzaje zleceń. 24
1.2.7. Indeksy giełdowe. 30
Rozdział II
Akcje i ich rodzaje, prawa z nich wynikające, wskaźniki rynku kapitałowego, ryzyko inwestowania w akcje. 33
2.1. Definicja oraz funkcje papierów wartościowych. Określenie akcji. 33
2.2. Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające. 35
2.2.1.Prawa korporacyjne jako uprawnienia właścicieli. 37
2.2.2.Prawa majątkowe jako uprawnienia właścicieli. 41
2.3.Wskaźniki rynku akcji (rynku kapitałowego). 43
2.4.Ryzyko inwestowania na rynku akcji. 46
Rozdział III
Obligacje na rynku kapitałowym – ich istota, rodzaje i oprocentowanie. Emisje obligacji w Polsce. 49
3.1. Obligacja jako papier wartościowy. 49
3.2. Elementy składowe obligacji. 50
3.3. Emisja obligacji. 51
3.3.1. Sposoby emisji obligacji. 52
3.3.2.Podmioty uprawnione do emisji obligacji i kwestia ich zabezpieczenia. 53
3.3.3.Oprocentowanie obligacji. 54
3.3.4.Cel emisji. 55
3.4.Rodzaje obligacji. 56
3.4.1. Podział obligacji ze względu na emitentów. 56
3.4.2.Podział obligacji ze względu na sposób ich oprocentowania. 58
3.4.3.Podział obligacji ze względu na prawa lub przywileje z nimi związane. 59
3.4.4.Podział obligacji ze względu na termin wykupu. 60
3.4.5.Podział obligacji ze względu na krąg nabywców. 60
3.4.6.Podział obligacji ze względu na cel emisji. 60
3.5.Wyemitowane wybrane obligacje skarbowe w Polsce w latach 1989 – 2004 . 61
Rozdział IV
Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. 72
4.1. Pojęcie instrumentów pochodnych i istota transakcji terminowych. 72
4.1.1. Kontrakty Coward. 74
4.1.2. Istota i funkcjonowanie kontraktów futurę. 76
4.1.3. Rodzaje transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. 79
4.2. Geneza i zasady funkcjonowania instrumentów pochodnych na GPW w Warszawie. 82
4.2.1. Kontrakty na indeksy na przykładzie kontraktów na WIG-20. 84
4.2.2. Kontrakty terminowe na kursy walut. 86
4.2.3. Kontrakty terminowe na akcje. 88
4.2.4. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe. 89
4.2.5.Opcje na indeks WIG20. 92
4.2.6.Warranty. 94
Zakończenie. 96
Bibliografia. 98
Spis tabel. 100
Spis rysunków. 100

Wstęp

Transformacja systemowa w Polsce zapoczątkowana „planem Balcerowicza” w 1990 i sprowadzająca się do przeobrażenia gospodarki centralnie kierowanej w gospodarki rynków pociągana za sobą szereg fundamentalnych zmian gospodarczych, politycznych i społecznych. Powołanie do życia instytucji właściwych gospodarce rynkowej było, obok przekształceń stosunków własnościowych, najważniejszym elementem procesu transformacji. Giełda papierów wartościowych jest instytucją gospodarki rynkowej, bez której jej funkcjonowanie obecnie nie jest możliwe. Rynek kapitałowy jest bowiem głównym mechanizmem alokacji zasobów finansowych. Istnienie i sprawne działanie instytucji rynku kapitałowego jest warunkiem efektywnej alokacji tych zasobów. Jest to możliwe dziki funkcjonowaniu jednej z najważniejszych instytucji finansowych, czyli giełdy papierów wartościowych, będącej jednoczenie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem w gospodarce polskiej. Zainteresowanie tym rynkiem w Polsce systematycznie wzrasta, ronię takie skonano obywateli do lokowania nadwyżek finansowych w instrumenty tego rynku. Odbywa się to bodź bezpośrednio bodź pośrednio poprzez fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne. Niestety wiedza o tym rynku, o zasadach jego funkcjonowania i o jego instrumentach nie idzie w parze z rosnącym stopniem zaangażowania Polaków w inwestycje finansowe.

Stad głównym celem niniejszej pracy będzie przedstawienie giełdy papierów wartościowych w Polsce jako najważniejszego segmentu polskiego rynku kapitałowego oraz wybranych zagadnie dotyczących głównych instrumentów finansowych będących przedmiotem notować na tym rynku, takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne.

Praca skrada się z 4 rozdziałów.

W pierwszym z nich omówione zostaną zasady funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem giełdy papierów wartościowych, reaktywowanej w Polsce 16 kwietnia 1991 roku i podlegającej systematycznemu rozwojowi zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. W rozdziale tym znajdą się między innymi takie kwestie jak istota i funkcje rynku kapitałowego, geneza, rozwój i istota giełdy papierów wartościowych, system notowań giełdowych, rodzaje zleceń, takie dane obrazujące rozwój tego rynku w latach 1991-2004.
Rozdział drugi poświęcony będzie instrumentom finansowym rynku papierów wartościowych o najwyższym stopniu ryzyka, czyli akcjom. Wyjaśnione zostań tu główne uprawnienia posiadaczy akcji, wskaźniki rynku kapitałowego, których znajomość ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz główne indeksy rynku akcji obrazujące stan jego koniunktury.

W rozdziale trzecim omówione zostaną stosunkowo najbezpieczniejsze z punktu widzenia inwestowania instrumenty rynku kapitałowego, do których nalezą obligacje, a w tym zwłaszcza obligacje skarbu pastwa. Wyjaśnione bodź takie kwestie jak: istota, emisja i podział obligacji oraz pokazane zostaną wybrane ich emisje w latach 1989-2004.

Rozdział czwarty i ostatni zarazem będzie próbę przedstawienia i wyjaśnienia sposobu funkcjonowania najtrudniejszych instrumentów rynku kapitałowego, tzw. instrumentów pochodnych. Spełniają one ważną funkcję zabezpieczania się przed negatywnymi skutkami ryzyka inwestowania w instrumenty bazowe i ze względu na swoją konstrukcję pozwalając na uzyskiwanie wysokich zysków same stany się obiektem gry spekulacyjnej. Wraz z rozwojem polskiej giełdy papierów wartościowych były one systematycznie wprowadzane do obrotu. Obecnie są to” kontrakty terminowe na indeksy, na akcje i na kursy walut oraz kontrakty opcyjnie i warranty. Wszystkie one w sposób syntetyczny i z konieczności skrótowy bodź wyjaśnione w tym rozdziale a sposób ich funkcjonowania pokazany będzie na przykładach.

Praca powstała w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz materiały pozyskane z giełdy papierów wartościowych w Warszawie oraz z Internetu.

Liczba stron 101
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Kupiecka w Zgierzu
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2006

Koszt pozyskiwania kapitału

Spis Treści:

1. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie – wprowadzenie. 3

2. Struktura kapitału przedsiębiorstwa. 5

3. Koszt kapitału. 15
3.1. Koszt kapitału własnego. 15
3.2. Koszt kapitału obcego. 22
3.3. Przeciętny (średni) ważony koszt kapitału (Weighted Averaged Cost of Capital -WCC). 27
3.4. Krańcowy koszt kapitału. 30

4. Kształtowanie struktury kapitału. 32

Literatura 43

Literatura.

1. B. Woźniak-Sobczak, Gospodarowanie kapitałem w firmie, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1996.
2. R. Borowiecki, J. Czaja, A Jaki, Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. TNOiK, Kraków 1997.
3. Fedorowicz: Rynek pieniądza i rynek kapitału, Poltext, Warszawa 1997.
4. J.Butra, A.Janowski, J.Wicki, S.Siewierski, K.Waniewska, Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii, Polska Akademia Nauk, Kraków 1999.
5. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
6. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
7. W.Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin sp. z o.o., Warszawa 2001.
8. J. Ickiewicz, Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
9. T. Łuczka, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, Poznań 1997.
10. E.W.Davis, J. Poinion, Finanse i firma, PWE, Warszawa 1997.
11. L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
12. A. Sierpińska, T.Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

13. H.Walica, Inwestycje przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1996 .
14. W.Pluta, Planowanie Finansowe w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Leasing – sposób na nowe inwestycje

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki leasingu 6
1.1. Geneza leasingu w gospodarce światowej i w Polsce 6
1.1.1. Ewolucja leasingu .6
1.1.2. Polski rynek usług leasingowych 8
1.1.3. Ekonomiczne przesłanki leasingu 20
1.1.4. Perspektywy rozwoju leasingu 22
1.2. Pojęcie leasingu – ogólna charakterystyka 23
1.2.1. Definicja leasingu 23
1.2.2. Rodzaje leasingu 25
1.2.3. Inne klasyfikacje leasingu 29
1.2.4. Clifing – odmiana leasingu 32
1.2.5. Regulacje podatkowe 34
1.2.6. Leasing w obrocie zagranicznym 37
1.3. Zalety i wady leasingu 41
1.3.1. Korzyści wynikające z leasingu 41
1.3.2. Wady leasingu. 44

Rozdział II. Umowa leasingu w świetle prawa polskiego 47
2.1. Główne zagadnienia kwalifikacji umów 48
2.1.1. Definicja umowy i jej rodzaje i elementy 48
2.1.2. Umowy nazwane 53
2.1.3. Umowy nienazwane 54
2.1.4. Analiza umowy leasingu pod kątem treści 55
2.1.5. Strony umowy leasingu 65
2.1.6. Prawa i obowiązki stron umowy 68
2.2. Podobieństwa i różnice umów leasingu do innych umów uregulowanych w polskim kodeksie cywilnym 71
2.3. Wzory umów leasingu 6
2.3.1. Wzór umowy leasingu finansowego 76
2.3.2. Wzór umowy leasingu operacyjnego 83

Rozdział III. Leasing a kredyt bankowy 91
3.1. Leasing 92
3.2. Kredyt bankowy 96
3.3. Porównanie leasingu z kredytem bankowym oraz środkami własnymi 103

Zakończenie 109
Bibliografia 112
Spis tabel 115
Spis schematów. 115
Spis druków 115