Etos uniwersytetu a jego przyszłość w społeczeństwie wiedzy i cywilizacji informatycznej

Liczba stron: 122

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ODD Jastrzębie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Uniwersytet jest instytucją, która od ponad 900 lat najlepiej służy jednoczeniu wysiłków nauczających i uczących się (studiujących) Obce są jej granice geograficzne i administracyjne, narodowe i religijne, ekonomiczne i ekologiczne. Uniwersytetowi poświęcono wiele opracowań. Pisali o nim filozofowie, pedagodzy, socjolodzy, historycy. Kierując się „fundamentalnymi zasadami” wspierającymi instytucje uniwersytetu i nawiązując do prac poświęconych uniwersytetowi chciałabym podjąć także problem aktualności idei, etosu uniwersytetu.

Instytucja uniwersytetu stanowiła i stanowi nadal jedną z cech wyróżniających cywilizację europejską, stawiającą na kształtowanie ludzi zdolnych do podejmowania optymalnych decyzji, możliwie dobrze przygotowanych do wypełniania różnych, społecznie użytecznych zadań. Na moje zainteresowanie uniwersytetem złożyło się kilka przyczyn. Pierwszą z nich była potrzeba uświadomienia sobie różnicy pomiędzy uniwersytetem a innymi szkołami wyższymi, chęć zastanowienia się nad specyfiką uczelni posiadającej wielowiekową tradycję, nad fenomenem jej istnienia. Tego typu refleksje wydają się być szczególnie uzasadnione w sytuacji masowego powstawania w Polsce prywatnych szkół wyższych, a także uczelni nieakademickich. Drugim powodem była ciekawość, którą poruszyła idea uniwersytetu wciąż powracającą w wielu tekstach pisanych o uniwersytecie, a znajdująca słabe odzwierciedlenie w rzeczywistości akademickiej.

Podjęłam refleksję nad zmianami zaistniałymi w uniwersytecie po to, aby odpowiedzieć na pytanie: na ile współczesny polski uniwersytet stanowi kontynuację idei „universitas”, a na ile wyparły ją nowe idee- naukowość, niezawodność, specjalizacja, a także czy i w jaki sposób kształtuje się współcześnie nowy duch, nowe oblicze uniwersytetu. Kolejnym powodem była chęć przyjrzenia się edukacji uniwersyteckiej z punktu widzenia jej uczestników i zwrócenia uwagi na zarówno słabe, jak i mocne jej strony.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print