Centra logistyczne w Polsce i perspektywy ich rozwoju

SPIS TREŚCI

Spis treści 2
Wstęp 3

I. Istota i znaczenie logistyki 6
1.1. Pojęcie i funkcje logistyki 6
1.2. Procesy logistyczne 10
1.3. Systemy logistyczne 12
1.4. Infrastruktura logistyczna 18

II. Centra logistyczne 27
2.1. Pojęcie i istota działania centrum logistycznego 27
2.2. Klasyfikacja centrów logistycznych 33
2.3. Kryteria lokalizacji centrów logistycznych 39

III. Tendencje rozwojowe europejskich centrów logistycznych 43
3.1. Doświadczenia europejskie w budowie centrów logistycznych 43
3.2. Lokalizacja europejskich centrów logistycznych 50
3.3. Funkcjonowanie centrów logistycznych na przykładzie Niemiec 54

IV. Perspektywy rozwoju centrów logistycznych w Polsce 58
4.1. Aktualne koncepcje lokalizacji polskich centrów logistycznych 58
4.2. Dolnośląskie centra logistyczne 63
4.3. Wielkopolskie centra logistyczne 68
4.4. Pozostaje polskie centra logistyczne 71

Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis rysunków 78
Spis tabel 78

WSTĘP

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed naszym krajem nowe perspektywy rozwoju. Nasz rynek logistyczny stać się elementem dużego, wewnętrznego rynku europejskiego, a sytuacja na nim jest zależna od innych rynków cząstkowych Unii. W krajach Europy Zachodniej obecnie wykorzystuje się model tworzenia krajowych sieci logistycznych na podstawie centrów logistycznych. Wiele z tych obiektyw już funkcjonuje, więc tworzone są nowe, wiele jest projektowanych. Nowe warunki, wynikające z integracji Polski z UE, oddziałują na ranne strefy polskiego systemu logistycznego, powodując między innymi rozwój centrów logistycznych. Rozszerzenie Unii Europejskiej ma wpływ na rynek logistyczny w aspekcie podejmowania decyzji o planowaniu lokalizacji takich centrów.

Centra logistyczne są walnym elementem gospodarczym kraju i stanowić centralne punkty nowoczesnych łańcuchów logistycznych. Układy tego typu obiektyw infrastrukturalnych, tworzone w skali regionu czy kraju pouczone są z podobnymi sieciami w krajach sąsiednich. Skutkuje to stworzeniem zintegrowanych międzynarodowych systemów logistycznych, które sprzyjają intensyfikacji i racjonalizacji wy-mijany towarowej w handlu zagranicznym.

Polska ze względu na swoje pokolenie w tej części Europy odgrywa znaczącą rolę w transporcie międzynarodowym. Nasza wschodnia granica jest granica Unii Europejskiej. Przez Polskę biegną główne szlaki transportowe w relacji ponoć- południe i wschód- zachód. Dlatego konieczne jest szybkie wybudowanie systemu autostrad, poprawa jakości dryg i dostosowanie polskiego systemu transportowego do standardów unijnych. Polska powinna też szybko rozpoczną tworzenie nowoczesnej infrastruktury wazowej logistyki. Lokalizacja centrów logistycznych musi uwzględnić nową sytuację, która zaistniała po otwarciu się kraju i całego bloku wschodniego na Europę Zachodnią. Lokalizacja ta powinna był skoordynowana z rozbudów infrastruktury transportowej i infrastruktury logistycznej Niemiec oraz uwzględnia wymagania Unii Europejskiej.

Celem niniejszej pracy jest opis i analiza funkcjonowania centrów logistycznych oraz perspektyw rozwoju centrów logistycznych w Polsce na tle tendencji europejskich. Podjęta w niej została próba udowodnienia tezy zakładającej, że Polska ma szansę utworzenia na swoim terytorium centrów logistycznych zgodnie z tendencjami europejskimi, pomimo dotychczasowych niepowodzeń w tej dziedzinie. Jest to konieczne, ponieważ centra logistyczne są determinantą rozwoju gospodarczego.

Praca niniejsza została napisana w oparciu o metodę badań literaturowych. Szczególnie pomocne były informacje zawarte w książce Ireneusza Fechnera „Centra logistyczne. Cel- realizacja- przyszłość” oraz z materiałów I Ogólnopolskiej Konferencji „Centra logistyczne w Polsce”, która odbyta się dnia 20 kwietnia 2001 roku we Wrocławiu. Ponadto wykorzystano materiały z innych konferencji poświęconych tematowi centrów logistycznych. W trakcie pisania pracy pojawimy się pewne trudności wynikające z tego, że problematyka centrów logistycznych nie doczekana się jeszcze zbyt wielu opracować w polskiej literaturze naukowej. Wiążą się z tym trudności z ustaleniem aktualnie realizowanych prac w zakresie tworzenia centrów logistycznych w Polsce. Jednakie ostatecznie trudności te udało się przezwyciężyć.

Rozdział pierwszy pracy definiuje pojęcie logistyki oraz wyjaśnia jej istotą oraz realizowane przez logistykę funkcje. Wyjaśniono w nim również jak wygląda proces logistyczny. W tym też rozdziale scharakteryzowane zostały systemy logistyczne. Tu takie znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z infrastrukturą logistyczną oraz opis jej cech charakterystycznych.
W drugiej czci pracy zostało krótko zdefiniowane pojęcie centrum logistycznego oraz przedstawiona istota jego działania. Dokonano takie klasyfikacji centrów logistycznych ze względu na ranne kryteria. W rozdziale opisano również kryteria, jakimi należy się kierować przy wyborze lokalizacji centrum logistycznego.

W rozdziale trzecim znajduje się opis dotychczasowych doświadczeń krajów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Zachodniej. Tutaj również przedstawione są modele inicjowania i realizacji centrów logistycznych oraz sposoby ich finansowania. W dalszej czci rozdziału przytoczono konkretne przykłady europejskich centrów logistycznych. Na zakończenie bardziej szczękowo opisane jest działanie niemieckich centrów logistycznych. Wybór tego kraju do analizy jego doświadczeń w budowie centrów logistycznych podyktowany był silnym związkiem polskiego systemu logistycznego z systemem naszego zachodniego sąsiada.

Ostatni rozdział pracy traktuje o perspektywach rozwoju centrów logistycznych w Polsce. Przedstawiono w nim aktualne koncepcje lokalizacji polskich centrów logistycznych oraz inicjatywy podejmowane w celu ich budowy. Bliżej przedstawiono koncepcje budowy centrów logistycznych na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce- regionie bezpośrednio graniczącym z naszym województwem. Rozdział zakończony jest kratka charakterystyką inicjatyw dotyczących tworzenia centrów logistycznych w pozostałych regionach Polski.

Praca ta jest więc próbą odpowiedzi na pytanie, jakie szanse ma Polska na stworzenie centrów logistycznych zgodnie z tendencjami europejskimi, aby jej system logistyczny stać się integralną częścią europejskiego systemu logistycznego. Należy jednak pamiętać, że praca ta, ze względu na swoją objętość, nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z problemem tworzenia centrów logistycznych.

Liczba stron 80
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
4.4/5 - (9 votes)
image_pdfimage_print