Agresja – problem u dzieci i młodzieży szkolnej

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ 1: CHARAKTERYSTYKA WIEKU SZKOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Istotne elementy rozwoju dzieci i młodzieży
2. Szkoła jako środowisko edukacyjno – wychowawcze

ROZDZIAŁ 2: POJĘCIE AGRESJI I JEJ PRZEJAWY W SZKOLE
1. Pojęcie agresji
2. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży w szkole

ROZDZIAŁ 3: PRZYCZYNY AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1. Zaburzenia rozwoju osobowości
2. Niedomogi wychowania w rodzinie i szkole
3. Wpływ masmediów

ROZDZIAŁ 4: PROBLEM PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU AGRESJI W SZKOLE
1. Zadania rodziny i szkoły w przeciwdziałaniu lękowi i frustracji
2. Rola kościoła w zapobieganiu agresji

Bibliografia
Spis treści

Okres szkolny to ważny etap rozwoju dziecka. W etapie tym kształtują się podstawowe konstrukty osobowościowe, które będą decydowały o przyszłości człowieka. Tym bardziej ważne jest, aby okres ten bogaty był w pozytywne wzorce i żeby stymulował w młodych ludziach postawy prospołeczne. Niestety w ostatnich latach obserwuje się w placówkach szkolnych coraz więcej patologii. Jedną z nich jest agresja.

Zjawisko zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży szkolnej jest zjawiskiem skomplikowanym. Nie da się omówić tego problemu bez odniesienia do nauk teologicznych i społecznych. Z pomocą przychodzi tu przede wszystkim psychologia, która wiąże agresję z lękiem i frustracją i podaje jej pierwotne mechanizmy. Niniejsza praca będzie próbą omówienia podstawowych teorii agresywności i odniesienia ich do rzeczywistości.

Problem ten jest często podejmowany w literaturze przedmiotowej, stąd nie trudno jest porównać wyniki poszczególnych badań. Szczególnie cenne wydają się eksperymenty amerykańskich psychologów, ale i polska myśl psychologiczna nie ma się czego powstydzić.

Głównym problemem pracy będzie zdiagnozowanie zjawiska agresji i podanie możliwości jego przeciwdziałania. Akcentowana będzie rola Kościoła Katolickiego w profilaktyce agresji.

Kolejność rozdziałów podyktowana jest zasadą systematyczności (od ogółu do szczegółu). Na początek omówione zostaną kwestie rozwoju młodego człowieka. Rozwój będzie tutaj pojmowany w kategoriach walencji pozytywnych. Później, w odniesieniu do zachowań antyspołecznych, praca traktować będzie o definicjach agresji i jej przejawach w środowisku szkolnym. Rozdział trzeci poświęcony będzie poszukiwaniom przyczyn agresji; będą to: zaburzenia w zachowaniu, niedomogi wychowania w rodzinie i szkole, a także wzrastający wpływ massmediów na młodego człowieka. Wreszcie – w rozdziale czwartym – podjęte zostaną rozważania nad możliwościami przeciwdziałania agresji w środowiskach wychowawczych rodziny, szkoły i Kościoła – z tym, że kler katolicki nie posiada przygotowania pedagogicznego i należałoby trzymać dzieci i młodzież z dala od tych ludzi.

Celem pracy jest pokazanie skali i specyfiki tytułowego zjawiska. Wydaje się to stosunkowo istotne ze względu na przekładanie się czynników aspołecznych na funkcjonowanie całej wspólnoty społecznej. Aby nie pozostać wyłącznie na gruncie teoretycznym, praca będzie zawierała wiele odniesień do życia codziennego i będzie posługiwała się empirycznymi dokonaniami naukowców.

Liczba stron 90
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2011
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print