Analiza działalności inwestycyjnej gmin powiatu X

WSTĘP 1. Cel i przedmiot pracy 3 ROZDZIAŁ I Budżet i polityka finansowa państwa. 1. Finanse publiczne 5 1.1. Pojęcie finansów publicznych 5 1.2. Problematyka budżetu państwa 6 2. Gospodarka finansowa gminy 13 2.1. Dochody gminy 16 2.2. Klasyfikacja wydatków gminy 17 ROZDZIAŁ II Ogólna charakterystyka działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego. 1. Regulacje prawne działalności inwestycyjnej … Czytaj dalej

Społeczna percepcja krajobrazu archeologicznego

praca z archeologii Społeczna percepcja krajobrazu archeologicznego: wiedza i poglądy mieszkańców terenów wiejskich na temat grodzisk wczesnośredniowiecznych Wstęp Rozdział I. Kultura, społeczeństwo, percepcja społeczna, a krajobraz archeologiczny i dziedzictwo archeologiczne. Rozdział II. Granice i obszar badanego terenu. Umiejscowienie pojęć gród, grodzisko. Przedstawienie grodzisk na podstawie literatury i danych konserwatorskich. Identyfikacja zagrożeń – zarówno ogólnych dla … Czytaj dalej

Kultura organizacyjna firmy na przykładzie Eniro sp. z o. o.

Wstęp Rozdział 1. Istota i rola kultury organizacyjnej w firmie 1.1. Pojęcie i składniki kultury organizacyjnej 1.2. Rola kultury organizacyjnej 1.3. Siła i funkcje kultury organizacyjnej 1.4. Typologie kultur organizacyjnych 1.5. Kultura, a style przywództwa Rozdział 2. Przemiany w Polsce i jej wpływ na kulturę organizacji 2.1. Kultura organizacyjna jako produkt oddziaływania kultury danego kraju … Czytaj dalej

Strategie rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych na przykładzie BAT Group

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zasady planowania strategii rozwoju firmy 1.1. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa – koncepcja strategii – formułowanie strategii – wybór i implementacja strategii 1.2. Zarządzanie strategiczne – istota i etapy 1.3. Strategia przedsiębiorstwa a jego analiza – makrootoczenie i jego składniki – metody analizy makrootoczenia – analiza sektora – analiza finansowa – … Czytaj dalej

Wpływ inwestycji na wynik finansowy firmy X

Wstęp Rozdział 1. Problem inwestycji w literaturze 1.1. Pojęcie inwestycji w literaturze 1.2. Rodzaje inwestycji 1.3. Podstawowe metody oceny inwestycji 1.4. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych 1.5. Pojęcie i rodzaje ryzyka finansowego Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 2.1 Zakres i przedmiot działalności firmy X 2.2 Analiza ekonomiczna firmy 2.2.1 Analiza makrootoczenia (SWOT) 2.2.2 Analiza sektorowa przedsiębiorstwa … Czytaj dalej

Struktura administracyjna spółki europejskiej

Wstęp 2 Rozdział 1. Spółka europejska 4 1.1. Pojęcie spółki europejskiej 4 1.2. Rodzaje spółek europejskich 6 1.3. Źródła prawa spółki europejskiej 10 1.4. Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce 16 Rozdział 2. Tworzenie spółki europejskiej 29 2.1. Sposoby utworzenia spółki europejskiej 29 2.2. Kapitał spółki europejskiej 32 2.3. Siedziba spółki europejskiej i jej przeniesienie do … Czytaj dalej

Postawy Polaków katolików wobec islamu

Wstęp 3 Rozdział I. Kultura i religia krajów muzułmańskich 4 1.1. Powstanie i rozwój islamu 4 1.2. Dogmaty islamu 5 1.3. Duchowość 8 1.4. Święte prawo szar’ia 9 1.5. Religia a państwo w islamie 11 1.6. Fundamentalizm 13 Rozdział II. Chrześcijaństwo i katolicyzm 15 2.1. Katolicyzm jako religia chrześcijańska 15 2.2. Kościół katolicki a społeczeństwo … Czytaj dalej

Telepraca jako forma zatrudnienia poprzez media

Wstęp Rozdział 1. Idea telepracy 1.1. Geneza i pojęcie telepracy 1.2. Aspekty prawne i ekonomiczne 1.3. Statystyka w zakresie telepracy i telepracowników 1.4. Dyskusja na temat wad i zalet 1.5. Telepraca jako alternatywa zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych Rozdział Narzędzia telepracy 2.1. Organizacja telepracy 2.1.1. Praca w miejscu zamieszkania (ang. home-based telework, telehomework) 2.1.2. Telecentra (ang. … Czytaj dalej

Realizacja nowych inwestycji a kształtowanie się wizerunku miasta X

Wstęp Rozdział I. Inwestycje, inwestowanie, charakterystyka pojęć – przegląd literatury 1.1. Istota inwestycji 1.1.1. Pojęcie inwestycji 1.1.2. Inwestycje rzeczowe – rodzaje inwestycji rzeczowych 1.1.3. Czas życia projektu inwestycyjnego 1.1.4. Źródła finansowania inwestycji rzeczowych 1.2. Inwestycje miejskie – inwestowanie w systemie zadań miasta 1.3. Zarządzanie finansami gminy – ranga zarządzania finansami Rozdział II. Wpływ inwestycji na … Czytaj dalej