Style kierowania, a dynamika rozwoju na przykładzie firm X i Y

Spis treści:

Wstęp 3

I. Organizacja i jej cele 5
1. Historia firmy x. 10
2. Historia firmy y. 13
3. Kontrola wiarygodnego klienta. 19
1.1. Zarządzanie i jego funkcje. 23
1. Planowanie 24
2. Organizowanie 25
3. Motywowanie. 25
4. Kontrolowanie. 26

II. Kierownicy i ich w funkcje w organizacji. 29
1. Role interpersonalne 31
2. Role informacyjne. 31
3. Role decyzyjne. 32
4. Trzy cechy charakteryzujące dobrych kierowników. 33
5. Rodzaje władzy kierowniczej. 34

III. Różne style kierowania. 40
1. Podstawowe typy zachowań kierowniczych. 40
2. Style kierowania. 41
3. Systemy kierowania. 47
4. Charakterystyka stylów kierowania wg Raddina. 48
5. Wybór stylu kierowania. 50
6. Skuteczność stylu kierowania. 51
7. Sytuacyjne uwarunkowania stylów kierowania. 54
8. Dziesięć zasad kierowania ludźmi przez przywódcę 61
9. Kultura organizacyjna 64

Podsumowanie i wnioski 70

Bibliografia 86

Motywacja i ocena pracowników w procesie zarządzania

MOTYWACJA I OCENA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA

SPIS TREŚCI

WSTĘP …………………………………………………………………………………….6

ROZDZIAŁ 1
PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z MOTYWACJĄ ……………………………………………8
1.1. Miejsce motywowania w procesie zarządzania …………………………………………………….8
1.2. Motywowanie – pojęcie, istota i zadania …………………………………………………………….11
1.3. Motywacja – przełom historyczny ……………………………………………………………………..14
1.4. Współczesne ujęcie teorii motywacji …………………………………………………………………22
1.4.1. Teorie treści …………………………………………………………. .23
1.4.1.1. Hierarchia potrzeb Maslowa …………………………………………………………………23
1.4.1.2. Dwuczynnikowa teoria motywacji …………………………………………………………25
1.4.1.3. Teoria X i Y ………………………………………………………….26
1.4.1.4. Teorie ERG ……………………………………………………………………27
1.4.1.5. Trzy potrzeby wg Atkinsona …………………………………………………………………28
1.4.1.6. Teoria potrzeb wg Mc Clellanda ……………………………………………………………28
1.4.2. Teorie procesu ………………………………………………………………………………..29
1.4.3. Teoria wzmocnienia …………………………………………………………..30
1.5. Współczesne podejście do motywowania …………………………………………………………..31
1.5.1. Kierunki motywacji ……………………………………………………………..33
1.5.2. Komunikacja jako narzędzie motywowania do pracy………………………………………35
1.5.3. Najczęstsze przyczyny i skutki utraty motywacji osiągnięć ……………………………..43
1.5.4. Sposoby wzmacniania motywacji …………………………………………………………………44
1.5.5. Wynagrodzenia ………………………………………………………………46
1.5.5.1. Wynagrodzenia materialne …………………………………………………………………..48
1.5.5.2. System czasowy jako element wynagrodzenia ……………………………………….50

ROZDZIAŁ 2
OCENA PRACOWNIKÓW ………………………………………………………………………….54
2.1. Ocena wyników pracy …………………………………………………………….55
2.2. Poziomy ocen ………………………………………………………………………………….57
2.3. Przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemów ocen …………………………..58
2.4. Znaczenie informacji w ocenie pracownika ………………………………………………………..62
2.5. Funkcje systemu ocen …………………………………………………………….64
2.6. Jak zapobiegać błędom w ocenie pracownika …………………………………………………….65
2.7. Oceny okresowe na przykładzie przedsiębiorstw polskich i zagranicznych …………….70
2.8. Samoocena …………………………………………………………………..76

ROZDZIAŁ 3
MOTYWACJA I OCENA PRACOWNIKÓW W WYBRANYCH ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH …………………………..78
3.1. Motywowanie do pracy oraz wdrożenie systemu ocen okresowych
w „XXX” S.A. ……………………………………………………………………………78
3.2. „XXX” w swoim raporcie ……………………………………………………………..82
3.2.1. Opieka nad rodziną ……………………………………………………………..83
3.2.2. Składanie skarg ………………………………………………………………..84
3.3. System ocen pracowników w Z.M. „XXX” Sp. z o.o. w Legnicy ………………………85
3.4. Rozmowa oceniająca pracownika w firmie „XXX” ……………………………………….93

Zakończenie ………………………………………………………………………………..101
Bibliografia ………………………………………………………………………………………102
Spis rysunków, tabel i załączników………………………………………………………………………..105

Komunikacja międzyludzka w firmie – znaczenie różnic związanych z płcią

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA W FIRMIE – ZNACZENIE RÓŻNIC ZWIĄZANYCH Z PŁCIĄ

Liczba stron: 110

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA
1. Niektóre teorie komunikowania interpersonalnego
1.1. Przykład podejścia tradycyjnego
1.2. Teoria samoświadomości – „skryptów”
1.3. Koncepcja kodu ograniczonego i rozwiniętego – Basil Berstein
2. Typologie aktów komunikacyjnych
2.1. Ogólne funkcje języka
2.2. Podejście klasyczne: Austin i Searle
2.3. Rola kontekstu w interpretacji aktów komunikacyjnych
2.3.1. Kontekst językowy
2.3.2. Zakłócenia językowe
2.3.3. Kontekst interpersonalny
2.3.4. Kontekst zadaniowo – instrumentalny
2.3.5. Kontekst kulturowy
3. Cel komunikowania się – koordynacja działań
4. Koordynacja współdziałania krótkoterminowego i długoterminowego
5. Komunikowanie niewerbalne
5.1. Istota komunikacji niewerbalnej
5.2. Formy komunikowania się niewerbalnego
5.3. Funkcja komunikacji niewerbalnej

ROZDZIAŁ II KOMUNIKOWANIE SIĘ W FIRMIE
1. Znaczenie komunikowania się dla kierowników i pracowników niższych szczebli
2. Modele procesu komunikowania się w firmie
3. Wpływ struktury władzy w przedsiębiorstwie na komunikowanie się
4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się w firmie
5. Przezwyciężanie przeszkód w komunikowaniu się w firmie

ROZDZIAŁ III MĘŻCZYZNA I KOBIETA W FIRMIE
1. Stereotypy związane z płcią
1.1. Wpływ płci na sytuację zawodową w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
1.2. Stereotypy w biznesie w krajach Unii Europejskiej
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa „XXX”, w którym zostały przeprowadzone badania własne
2.1. Rys historyczny firmy XXX
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa XXX
3. Badania własne
4. Wnioski na temat różnic związanych z płcią w firmie

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz rysunków, tablic, tabel i wykresów

Aneks